ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідоформальдегідної продукції походженням з Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 13.04.2017 № АД-372/2017/4411-05 порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації (далі — розслідування).

Відповідно до зазначеного рішення Комісії об’єктом розслідування визначено: карбамідо-формальдегідний концентрат (КФК) та карбамідо-формальдегідну смолу (КФС), що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 3909 10 00 00.

Дослідження факту демпінгу проводилось за 2016 р. (далі — період розслідування), визначення наявності факту шкоди — за 2014–2016 рр. (далі — період дослідження).

2 липня 2018 року Комісією розглянуто подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) звіт, матеріали та висновки про результати проведення розслідування. За результатами такого розгляду Комісією:

виключено з-під визначення товару, що є об’єктом розслідування, КФК з огляду на таке: КФК та КФС не взаємозамінні товари та є різними технічними продуктами, у зв’язку з чим відрізняються один від одного за своїми фізичними, технічними, хімічними характеристиками та сферами використання; КФС та КФК знаходяться на різних етапах одного виробничого процесу: КФК є сировиною (напівфабрикатом) для виробництва КФС, а КФС — готовий для використання продукт; ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» не здійснювало достатніх продажів КФК на внутрішньому ринку України за релевантний період та імпортувало значні обсяги КФК з Російської Федерації протягом періоду дослідження, у зв’язку з чим неможливо провести коректне дослідження національного товаровиробника, його фінансово-економічного стану та впливу імпорту з Російської Федерації;

установлено, що ТОВ «Свиспан Лімітед», ПрАТ «Коростенський завод МДФ» та ТОВ «Поліком.» підтримали скаргу ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» у частині КФС та протягом 2014–2016 рр. становили основну частину виробництва в Україні (більше 50%) та є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 і статті 11 Закону;

зроблено позитивний висновок стосовно наявності протягом 2016 р. демпінгового імпорту в Україну КФС походженням з Російської Федерації. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу. Демпінгова маржа розраховувалась на підставі порівняння експортної ціни та нормальної вартості при однакових базисних умовах поставки (франко-завод). Порівняння нормальної вартості з експортною ціною здійснювалось стосовно марки КФС, яка одночасно експортувалась в Україну та реалізовувалась на внутрішньому ринку Російської Федерації протягом 2016 р. Демпінгова маржа склала 39,94%;

установлено, що обсяги демпінгового імпорту КФС походженням з Російської Федерації за період дослідження скоротились: в абсолютних показниках на 68,1%, відносно обсягів видимого споживання на 64,5% та відносно загальних обсягів виробництва КФС в Україні на 53,4%;

на основі найбільш релевантної та повної інформації українських виробників КФС, ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» та ТОВ «Свиспан Лімітед», за період дослідження встановлено погіршення ряду фінансово-економічних показників, зокрема зменшення частки національного товаровиробника на внутрішньому ринку України (на 62,3%), обсягів виробництва (на 43,3%), обсягів продажу на внутрішньому ринку України (на 66,2%), зайнятості (на 2,4%), продуктивності праці (на 41,9%), використання виробничих потужностей (на 43,3%), діяльність підприємств національного товаровиробника на внутрішньому ринку України була збитковою;

установлено, що протягом періоду дослідження ціни демпінгового імпорту в Україну КФС походженням з Російської Федерації призвели до зниження цін на подібний товар та були нижче цін та собівартості подібного товару національного товаровиробника;

установлено наявність значних темпів зростання обсягів демпінгового імпорту в Україну з Російської Федерації за січень–квітень 2018 року у порівнянні з січнем — квітнем 2017 р. майже в 12 разів;

установлено наявність у російських експортерів значного експортного потенціалу, що підтверджується їх суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей;

установлено, що інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

визначено наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну КФС походженням з Російської Федерації та загрозою заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику;

визначено, що національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Резюме фактів та основні висновки Мінекономрозвитку, зроблені в ході проведення розслідування, надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін, отримані за результатами розгляду інформації, не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові та причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом та загрозою заподіяння істотної шкоди. 

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-392/2018/4411-05, згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

Карбамідо-формальдегідна смола, що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 3909 10 00 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище, з Російської Федерації у розмірі 39,94 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару, опис якого зазначено вище.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 39,94 %.

Рішення Комісії набирає чинності через 45 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі