ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну електричних  ламп розжарювання загального призначення
походженням з Республіки Білорусь

25 січня 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) розглянула звіт та матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь (далі — розслідування).

Розслідування проводилось щодо товару, що має такий опис:

лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більше  200 Вт і напругою більше 100 В, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10 (далі — товар), походженням з Республіки Білорусь.

Період дослідження — 2015 р. — 2017 р.

Період розслідування — 2017 р.

За результатами проведеного розслідування, розглянувши матеріали Мінекономрозвитку, Комісія встановила:

ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну товару походженням з Республіки Білорусь здійснювався за демпінговими цінами;

метод, на підставі якого визначено демпінгову маржу, є обґрунтованим. Демпінгова маржа розраховувалася шляхом порівняння експортної ціни та нормальної вартості прирівняних до однакових торговельних умов. Демпінгова маржа становила 17,73 %;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові. За період дослідження відбулось погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема, скорочення обсягів виробництва на 40,63 %, обсягів виробничих потужностей на 10,31 %, обсягів продажу національним товаровиробником товару на внутрішній ринок на 40,01 %, частки національного товаровиробника на внутрішньому ринку України на 10,56 %, рівня зайнятості на 35,61 %. У 2017 році рентабельність національного товаровиробника стала від’ємною, що і призвело до збитків;

обсяги демпінгового імпорту товару походженням з Республіки Білорусь за період дослідження зросли в абсолютних показниках на 63,56 %, відносно споживання товару на внутрішньому ринку України на 143,85 % та відносно загальних обсягів виробництва товару в Україні на 175,47 %. Частка імпорту товару з Республіки Білорусь у загальному імпорті в Україну товару становила більше 3% та не була незначною у розумінні Закону;

демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Республіки Білорусь здійснювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість, що призвело до зниження цін національного товаровиробника на подібний товар на 8,25 %;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику;

запропоновані добровільні цінові зобов’язання ВАТ «Брестський електроламповий завод» про перегляд цін є неприйнятними відповідно до статті 15 Закону;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Основні факти та висновки Мінекономрозвитку, зроблені в ході проведення розслідування, надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарів від заінтересованих сторін за результатами розгляду основних фактів та висновків не надходило.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 25 січня 2019 № АД — 405/2019/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила відхилити добровільні письмові зобов’язання ВАТ «Брестський електроламповий завод» та застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більше  200 Вт і напругою більше 100 В походженням з Республіки Білорусь, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10, походженням з Республіки  Білорусь.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою 17,73 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 17,73 %.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі