ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну сталевих безшовних холоднотягнутих та холоднокатаних труб
походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (далі — Заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних холоднотягнутих та холоднокатаних труб походженням з Китайської Народної Республіки (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства економіки України (далі — Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну сталевих безшовних холоднотягнутих та холоднокатаних труб походженням з Китайської Народної Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну сталевих безшовних холоднотягнутих та холоднокатаних труб походженням з Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну сталевих безшовних холоднотягнутих та холоднокатаних труб походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що може заподіювати шкоду національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2018 р. — 2020 р.):

обсяги демпінгового імпорту з Китайської Народної Республіки зростали протягом періоду дослідження в абсолютних показниках, при цьому частка такого імпорту у загальному імпорті коливалась від 31 % до 66 %. Щодо споживання частка демпінгового імпорту коливалася від 7,7 % до 53,2 %, а відносно виробництва — від 2,7 % до 27,6 %;

ціни демпінгового імпорту були нижчими від рівня цін Заявника в 2019 і 2020 роках та нижчими від рівня собівартості Заявника в 2020 році.

Аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності Заявника за період дослідження засвідчив, що відбулося погіршення цілої низки показників, а саме: скорочення обсягів виробництва, зниження рівня використання виробничих потужностей, зменшення обсягів продажу, зниження продуктивності праці, зменшення рентабельності, скорочення чисельності персоналу, погіршення фінансового результату від реалізації товару, зниження ліквідності.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 27.08.2021 № АД-502/2021/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

сталеві безшовні холоднодеформовані (холоднотягнуті та холоднокатані) труби, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД у підпозиціях: 7304 31, 7304 51.

Країною походження товару, опис якого зазначено вище, є Китайська Народна Республіка.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

У ході антидемпінгового розслідування Мінекономіки відповідно до Закону може обмежитися помірною кількістю сторін, видів товарів або операцій, застосовуючи вибіркові методи антидемпінгового розслідування.

Рішення Комісії від 27.08.2021 № АД-502/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-68-04, 596-67-36.

E-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки:

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту
щодо реєстрації
заінтересованою стороною
розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних холоднотягнутих та холоднокатаних труб походженням з Китайської Народної Республіки (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):


Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:


Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}