ПОВІДОМЛЕННЯ
ПропорушеннятапроведенняантидемпінговогорозслідуваннящодоімпортувУкраїнусолікухонноївиварноїґатункуекстрапоходженнямзРеспублікиБілорусь

Відповіднодостатті 12 ЗаконуУкраїни «Прозахистнаціональноготоваровиробникавіддемпінговогоімпорту» (даліЗакон) 25 жовтня 2017 рокуМіжвідомчакомісіязміжнародноїторгівлі (даліКомісія) розглянуласкаргуТОВ «РУССОЛЬ-Україна» (далізаявник) «ПропорушенняантидемпінговогорозслідуваннящодоімпортувУкраїнусолікухонноївиварноїґатункуекстраупакованоївмішкивід 25 кгдо 50 кгіконтейнеридо 1000 кгпоходженнямзРеспублікиБілорусь» (даліскарга), атакожзвітівисновкиМіністерстваекономічногорозвиткуіторгівліУкраїни (даліМінекономрозвитку) прорезультатипроведенняантидемпінговоїпроцедурищодоімпортувУкраїнусолікухонноївиварноїґатункуекстрапоходженнямзРеспублікиБілорусь.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь міг здійснюватися за демпінговими цінами, оскільки експортні ціни були нижчими за ціни продажу товару на внутрішньому ринку Республіки Білорусь, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну товару походженням з Республіки Білорусь здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробнику.

У 2016 році порівняно з 2015 роком:

— частка імпорту з Республіки Білорусь відносно споживання зросла на 3 %  (у I кварталі 2017 р. — на 77 %);

— частка імпорту з Республіки Білорусь відносно виробництва заявника зросла на 10 % (у I кварталі 2017 р. — на 124 %);

— обсяги виробництва заявника скоротилися на 3 %;

— обсяги реалізації заявника на внутрішньому ринку зросли на 4 %;

— використання виробничих потужностей заявника скоротилося на 3 %;

— прибуток заявника скоротився на 67 % у гривневому еквіваленті та на  72 % у доларовому еквіваленті (у І кварталі 2017 р. заявник зазнав значних збитків);

— унаслідок скорочення прибутку заявником було відповідно на 51 % менше сплачено податку на прибуток у 2016 р.;

— рентабельність продукції заявника скоротилася на 73 % (у І кварталі 2017 р. набула від’ємного значення);

— коефіцієнт абсолютної ліквідності заявника скоротився на 5 % (у І кварталі 2017 р. коефіцієнт був менше одиниці);

— продуктивність праці в заявника знизилася на 5 %.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-378/2017/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: сіль кухонна виварна ґатунку екстра, що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД  за кодом 2501 00 91 00, походженням з Республіки Білорусь.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі коли розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 25.10.2017 № АД-378/2017/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94, 

факс (044) 253-63-71, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомчакомісіязміжнародноїторгівлі