ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

вимогу публічного акціонерного товариства "Азот", приватного акціонерного товариства "Рівнеазот", публічного акціонерного товариства "Концерн "Стирол" та приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецьке об’єднання Азот" (далі – заявник) "Про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування" (далі – вимога);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у вимозі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

вимога містить докази того, що застосування антидемпінгових заходів не усунуло повністю нанесеної заявнику

шкоди, проте мало позитивний ефект;

вимога містить докази того, що становище російських експортерів та економічні умови є такими, за яких не

виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіює шкоду;

продовження дії антидемпінгових заходів не суперечить національним інтересам.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 12 та 19 Закону Комісія прийняла рішення від 17.04.2019 № АД-413/2019/4411-03, згідно з яким:

1. Порушила перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:
тверді добрива та інші продукти мінеральні або хімічні, азотні (не у водному розчині): нітрат амонію (аміачна селітра) без домішок, нітрат амонію (аміачна селітра) з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами та суміші добрив та інших продуктів на основі нітрату амонію (аміачної селітри) із вмістом двох або більше поживних елементів, в яких сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту у перерахунку на азот у сухій речовині складає не менше як 28 мас. %, незалежно від їх цільового використання, що класифікуються згідно з УКТЗЕД у товарних позиціях 3102 та 3105. Країною походження товару є Російська Федерація.

2. Продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 21.05.2008 № АД-176/2008/143-47, продовжених і змінених рішеннями Комісії від 01.07.2014 № АД-315/2014/4421-06 та від 26.03.2018 № АД-383/2018/4411-05, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

Проведення перегляду антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку у разі подання її державною мовою України та в строки, встановлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім'я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 17.04.2019 № АД-413/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
E-mail: tradedefence@me.gov.ua;
Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94;
E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі


Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" просимо зареєструвати заінтересованою стороною перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повна та скорочена назви компанії:
Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом перегляду, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом перегляду у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):
Обсяг виробництва (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом перегляду у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):
Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом перегляду:

Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом перегляду у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):
Обсяг продажу (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}