Прошу надати роз’яснення щодо оформлення дистанційної роботи для керівника підприємства.

ТДВ «К-ПЕМЗ»

З 27.02.2021 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» №1213-IX від 04.02.2021 року, яким було внесено зміни та деталізовано правове регулювання дистанційної роботи, надомної роботи, зокрема при укладенні трудового договору про дистанційну роботу або надомну роботу.

Положеннями статті 60-2 КЗпП України визначене поняття дистанційної роботи в Україні.

Основна відмінність дистанційної роботи від надомної роботи (стаття 60-1 КЗпП України) полягає в тому, що дистанційна робота — це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а надомна робота має фіксоване й узгоджене з роботодавцем місце виконання роботи (місце проживання працівника, інше визначене приміщення), та не може бути змінене без погодження з роботодавцем.

Поняття та правове регулювання дистанційної роботи може бути застосоване до всіх без виключення найманих працівників, тож розглянемо, як практично це працює.

При укладенні трудового договору обов’язково має бути дотримана письмова форма.

Відповідно до положень статті 29 КЗпП України, ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, отримання рекомендацій щодо роботи з обладнанням та засобами, які власник або уповноважений ним орган надає працівнику для виконання певного обсягу робіт може відбуватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним методам роботи на конкретному технічному засобі. Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами власника або уповноваженого ним органу щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електрон­ного зв’язку. У такому разі підтвердженням ознайомлення вважається факт обміну відповідними електрон­ними документами між власником або уповноваженим ним органом та працівником.

Як встановлено положеннями статті 60-2 КЗпП України, у разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Виконання дистанційної роботи може поєднуватися з виконанням працівником роботи на робочому місці у приміщенні (офісі). Трудовим договором можуть встановлюватися особливості поєднання дистанційної роботи з роботою на робочому місці у приміщенні (офісі), порядок і строки забезпечення необхідними для виконання ними обов’язків обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими засобами, порядок і строки подання працівниками, що працюють дистанційно, звітів про виконану роботу, порядок відшкодування інших пов’язаних з виконанням дистанційної роботи витрат.

Працівнику, який виконує дистанційну роботу, гарантується період вільного часу для відпочинку (період відключення), під час якого працівник може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв’язок з власником або уповноваженим ним органом, і це не вважається порушенням умов трудового договору або трудової дисципліни. Період вільного часу для відпочинку (період відключення) визначається у трудовому договорі про дистанційну роботу.

Звертаю увагу на те, що укладення трудового договору про дистанційну роботу за наявності небезпечних і шкідливих виробничих (технологічних) факторів забороняється.

Типова форма трудового договору про дистанційну роботу повинна бути затверджена Мінекономіки. Наразі представлений проєкт наказу Мінекономіки «Про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу», з яким можна ознайомитись за посиланням http://spo.fpsu.org.ua/images/1104.pdf.

До затвердження типової форми трудового договору про дистанційну роботу роботодавець укладає трудовий договір про дистанційну роботу в довільній формі з дотриманням законодавства про працю та з зазначенням всіх необхідних реквізитів.

Слід зауважити, що трудовий договір про дистанційну роботу з керівником підприємства має бути підписаний особою, уповноваженою рішенням роботодавця з дотриманням вимог, встановлених законодавством про працю.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторськими правами