ПОВІДОМЛЕННЯ 
Повідомлення про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням із Киргизької Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія ) розглянула:

вимогу приватного акціонерного товариства «Львівський електроламповий завод «Іскра» (далі – заявник) «Про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп електричних походженням із Киргизької Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування» (далі – вимога);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про результати проведення процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням із Киргизької Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила:

вимогу подано належним національним товаровиробником у розумінні статті 11 та частини шостої статті 12 Закону;

у вимозі містяться достатні докази того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії або поновлення демпінгу;

протягом застосування антидемпінгових заходів (2015-2019 роки) заявнику продовжувала наноситись шкода, при цьому імпорт Товару походженням із Киргизької Республіки в Україну не здійснювався;

вимога містить докази того, що становище киргизьких експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіює шкоду;

вимога містить достатні докази того, що продовження дії антидемпінгових заходів не суперечить національним інтересам.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Закону Комісія прийняла рішення № АД-457/2020/4411-03 про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням із Киргизької Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування та продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 23.06.2015 № АД-330/2015/4442-06, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

Товар, що є об’єктом перегляду, має такий опис: лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більше 200 Вт і напругою більше 100 В, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10. Країною походження товару є Киргизька Республіка.

Проведення перегляду антидемпінгових заходів доручено Мінекономіки.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки в разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду антидемпінгових заходів та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 24.07.2020 № АД-457/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-68-04;

Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;

Адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94; 

e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомчакомісіязміжнародноїторгівлі

ДодатокФорма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням із Киргизької Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування підприємство (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом перегляду, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тис. шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):___________

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тис. шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом перегляду:___

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тис. шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}