МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25 листопада 2016 р.                                                 Київ                                                                       №754/1032

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2016 р. за № 1551/29681

Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

Відповідно до пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2015 року за № 1007/27452 (далі — Порядок), що додаються.

2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, які в свою чергу доводять його до відома департаментів фінансів обласних державних адміністрацій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту економіки та фінансів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Угрюмовій С.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Карп Г.В., заступника Міністра фінансів України Марченка С.М.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України І.С. Насалик
Міністр фінансів України О.О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, Міністерства фінансів України
25 листопада 2016 року № 754/1032

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2016 р. за № 1551/29681

Змінидо Порядку проведення розрахунків за природний газ,
теплопостачання і електроенергію

У розділі І:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Цей Порядок визначає взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України, департаментами фінансів обласних державних адміністрацій, Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – відповідні департаменти фінансів), Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ДП «Енергоринок», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», виробниками електроенергії і вугледобувними підприємствами та іншими учасниками розрахунків за природний газ, послуги з постачання, розподілу та транспортування природного газу, в тому числі послуги замовленої потужності, фізичного транспортування природного газу, балансування обсягів природного газу (далі — послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу), теплопостачання та електроенергію, що проводяться відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (далі — Порядок).»;

2) у пункті 1.2:

слова «за природний газ та теплопостачання» замінити словами «за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу,»;

після слів «за електроенергію та природний газ» доповнити словами «або вугілля,»;

3) пункти 1.5,1.6 викласти в такій редакції:

«1.5. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ДП «Енергоринок», виробники електроенергії та вугледобувні підприємства підписують з учасниками розрахунків спільні протокольні рішення протягом п’яти робочих днів.

До розрахунків включаються нараховані суми пільг лише в межах обсягів фактичного використання (споживання) ресурсів (товарів, послуг) відповідно до довідки, що надається постачальниками ресурсів (товарів, послуг).

Учасник розрахунку має право відмовитися від підписання спільного протокольного рішення виключно за умови відсутності боргу перед учасником за товари/послуги, який планується погасити відповідно до Порядку.

Останній учасник розрахунків не пізніше наступного дня після підписання спільного протокольного рішення повідомляє інших учасників про підписання та направляє їм підписані спільні протокольні рішення.

1.6. Кошти на підставі спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків зараховуються:

за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу (крім податку на додану вартість) – до загального фонду Державного бюджету України;

за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу в частині сплати податку на додану вартість — на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

за електроенергію та природний газ (крім податку на додану вартість) — до загального фонду Державного бюджету України;

за електроенергію та природний газ або вугілля в частині сплати грошових зобов’язань з податку на додану вартість та податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) з податку на додану вартість, — на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

за електроенергію — на рахунок ДП «Енергоринок» за умови відсутності у суб’єктів господарювання, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу, виробниками електричної енергії та вугледобувними підприємствами, можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку.».

У розділі ІІ:

1) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахунків підписуються усіма учасниками розрахунків: відповідним департаментом фінансів, відповідним головним управлінням Казначейства, постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів (товарів, послуг), Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ДП «Енергоринок», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», виробниками електроенергії і вугледобувними підприємствами. Спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахунків за електроенергію, за електроенергію та природний газ або вугілля додатково погоджуються з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.»;

2) у пункті 2.7:

в абзаці першому слова «його транспортування» замінити словами «та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) останнім отримувачем коштів від постачальників ресурсів при розрахунках за теплопостачання, джерелом якого є природний газ, є: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та/або дочірня компанія Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» — «Газ України» (далі — ДК «Газ України»), ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», рахунки яких відкриті у Казначействі.

Останніми отримувачами коштів від постачальників ресурсів при розрахунках за природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу є: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ДК «Газ України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», рахунки яких відкриті у Казначействі;»;

у підпункті 4:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий вважати відповідно абзацами другим — сьомим;

абзаци шостий, сьомий виключити;

після підпункту 4 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

«5) Казначейство на підставі платіжних доручень ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та реєстрів спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків перераховує кошти на рахунки, відкриті в Казначействі:

ПАТ «Укргазвидобування» для сплати грошових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату;

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 2001 Податкового кодексу України для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість;

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з подальшим перерахуванням коштів субвенції на рахунок цього товариства в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 2001 Податкового кодексу України для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість.».

У зв’язку з цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 6, 7;

3) підпункт 2 пункту 2.8 викласти в такій редакції:

«2) кінцевим отримувачем коштів від енергопостачальників при проведенні розрахунків за електроенергію є ДП «Енергоринок» за умови відсутності у суб’єктів господарювання, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу, виробниками електричної енергії, вугледобувними підприємствами, можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку.

Виробники електроенергії та Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісяця до 25 числа повідомляють Міністерство енергетики та вугільної промисловості України про можливість проведення наступного місяця розрахунків відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку та направляють пропозиції про проведення розрахунків постачальникам та/або транспортувальникам ресурсів.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України на підставі отриманої інформації від виробників електроенергії та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в останній робочий день місяця листом на адресу Казначейства підтверджує, що розрахунки поточного місяця неможливо було провести відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку, та повідомляє про відсутність або можливість здійснення таких розрахунків наступного місяця.»;

4) у пункті 2.9:

абзац перший після слів «природний газ» доповнити словами «або вугілля»;

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2) уповноважений банк на підставі платіжних доручень енергопостачальників перераховує кошти за електроенергію на рахунок ДП «Енергоринок» для подальшого спрямування їх на рахунки, відкриті в органах Казначейства, виробників електроенергії в рахунок погашення заборгованості за поставлену на оптовий ринок електроенергію, починаючи з періоду, в якому виник податковий борг, у тому числі реструктуризований або розстрочений (відстрочений),  з податку на додану вартість, або грошові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату в останнього учасника розрахунків, а в разі відсутності такої заборгованості — за поточний розрахунковий період;

3) Казначейство на підставі платіжних доручень виробників електроенергії перераховує кошти на рахунки:

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», відкритий у Казначействі, для сплати заборгованості за природний газ з подальшим спрямуванням їх відповідно до підпункту 4 пункту 2.7 цього розділу;

вугледобувних підприємств, відкриті у Казначействі, для сплати заборгованості за вугілля з подальшим перерахуванням коштів субвенції на рахунки цих підприємств, відкриті в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 2001 Податкового кодексу України, для сплати до бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість;

виробників електроенергії, відкриті в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 2001 Податкового кодексу України, для сплати до бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість.»;

5) після пункту 2.9 доповнити пунктом 2.10 такого змісту:

«2.10. Розрахунки, передбачені пунктами 2.7 та 2.9 цього розділу, в тому числі зі сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату, а також податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, здійснюються протягом одного банківського дня. Розрахунки щодо сплати грошових зобов’язань або податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість здійснюються не раніше граничного строку подачі податкової декларації.

Для перерахування до державного бюджету коштів податку на додану вартість з рахунків Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», виробників електроенергії і вугледобувних підприємств, відкритих у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, ДФС не пізніше дня, що настає за днем надходження коштів, надсилає Казначейству реєстри, сформовані відповідно до пункту 200.2 статті 200 Податкового кодексу України.

Зарахування коштів на рахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», виробників електроенергії і вугледобувних підприємств у системі електронного адміністрування податку на додану вартість вважається завершенням розрахунку за спільними протокольними рішеннями в частині зарахування податку на додану вартість до бюджету.

Зазначені розрахунки проводяться виключно в межах бюджетного року.».

У зв’язку з цим пункти 2.10 — 2.15 вважати відповідно пунктами 2.11 — 2.16.

3. У тексті Порядку слова «Казначейство України» у всіх відмінках замінити словом «Казначейство» у відповідних відмінках.

4. У додатках:

1) у додатку 1:

у пункті 2.6 слова «за природний газ» замінити словами «за__________________________»;

(вид енергоносія, послуг)

у тексті додатка слова «за природний газ та теплопостачання» замінити словами «за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу»;

2) у додатку 3:

назву додатка, пункт 1 та підпункт 4.7 пункту 4 після слів «природний газ» доповнити словами «або вугілля»;

пункт 2 спільного протокольного рішення після слів «Нафтогаз України» доповнити словами «або виробник електроенергії або вугледобувне підприємство».

Директор Департаменту економіки та фінансів Міністерства енергетики тавугільної промисловості України С. Угрюмова

Директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
Є. Кузькін