ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення перегляду спеціальних заходів 
щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів 
незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) 3 квітня 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула заяву «Про продовження строку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту» (далі — заява), подану від імені ТОВ «ІНТЕРФОМ», ТОВ «ІНТЕРФОМ-ДНІПРО», ТОВ «ІНТЕРФОМ-ЗАХІД» і ТОВ «ІНТЕРФОМ-М» (далі — заявники) та інформаційні матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

За результатами розгляду Комісія встановила:

заява містить достатньо інформації, яка свідчить про те, що застосування спеціальних заходів позитивно вплинуло на діяльність заявників, проте не повністю усунуло наслідки заподіяної їм шкоди;

у заяві наведено достатньо інформації, яка свідчить про те, що заявники можуть перебувати у процесі адаптації до умов конкуренції.

У зв’язку з зазначеним та відповідно до статей 9 і 18 Закону Комісія прийняла рішення № СП-409/2019/4411-03, згідно з яким порушила перегляд спеціальних заходів щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

гнучкі пористі плити, блоки та листи з пінополіуретанів, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 3921 13 10 19, незалежно від країни походження та експорту.

Проведення перегляду спеціальних заходів доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 10 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду наведена в додатку до цього повідомлення.

Протягом 20 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 03.04.2019 № СП-409/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-68-04;
Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;
Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94;
e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації 
заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» просимо зареєструвати заінтересованою стороною перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту, підприємство (компанію/організацію) на підставі такого:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом перегляду, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом перегляду у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом перегляду у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, 
вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, 
що є об’єктом перегляду:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом перегляду у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}