На сучасному етапі перетворень в освіті України у процесі спрямування її до європейських стандартів загострюється проблема підвищення якості та змісту підготовки фахівців середньої ланки медичної галузі. Медичні заклади мають здійснювати професійну підготовку компетентного фахівця, спроможного не лише надавати медичні послуги, а й підвищувати рівень якості охорони здоров’я загалом.

Пандемія COVID-19 укотре засвідчила, що здоров’я населення — одна з найбільших цінностей, необхідний компонент розвитку і соціально-економічного процвітання держави. Нині стрімко зростає роль фельдшера та медичної сестри як фахівців, що першими контактують з пацієнтом, його родиною та оточенням і опікуються ним у лікувальних закладах і вдома протягом життя.

Постійне вдосконалення освітніх технологій

Уже 95 років поспіль Уманський медичний коледж здійснює підготовку медичних працівників середньої ланки для галузі охорони здоров’я України. Нині це сучасний заклад фахової передвищої освіти, мета діяльності якого — формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін розвитку суспільства з високою професійною компетентністю та загальною культурою.

Як зазначає керівник закладу освіти Юрій Скоробреха, коледж постійно рухається вперед, маючи під ногами твердий ґрунт досвіду, знань і традицій української медичної школи, гарну навчальну базу. Проте мета професійної підготовки — формування компетентних фахівців, які можуть максимально втілювати свій потенціал у певній галузі медичної діяльності. А це завдання має виконувати колектив, який постійно вдосконалюється, працює над поглибленням своєї викладацької та виховної майстерності.

За період існування заклад освіти випустив понад 23 тисячі фахівців середньої ланки, які нині успішно працюють на ниві охорони здоров’я України. Соціально-економічні та соціально-психологічні зміни, розвиток новітніх технологій у галузі охорони здоров’я, пандемія COVID-19 значно підвищили вимоги до якості діяльності медичного персоналу, спонукали до вдосконалення сестринської справи, підвищення ефективності підготовки кваліфікованих кадрів та їхнього раціонального використання. Без упровадження нових освітніх технологій, сучасних технологій в організації сестринської допомоги, матеріальної та правової підтримки медичних фахівців середньої ланки подальше вдосконалення системи охорони здоров’я неможливе.

З огляду на ці обставини колектив коледжу, як зауважила заступник директора з навчальної роботи Юлія Мамбик, постійно працює над удосконаленням педагогічних освітніх технологій. Викладачі намагаються прищепити здобувачам освіти розуміння, що медичний працівник середньої ланки нині — це партнер лікаря і виконує багато самостійних функцій. Він збирає інформацію про хворого, вивчає його потреби і проблеми, реалізує план лікування пацієнтів певних груп відповідно до призначень лікаря, ставить до відома лікаря про зміни у здоров’ї хворого, спільно з лікарем бере участь в обходах. Фахівець середньої ланки здатний діяти незалежно та у співпраці з іншими спеціалістами галузі.

Змішане навчання під час пандемії COVID-19 вносить корективи в освітній процес, проте навіть у таких складних умовах викладачі докладають максимум зусиль для розвитку тих компетенцій медичного працівника, які важливі для професійного самовдосконалення: усвідомлення та сприйняття морально-етичних норм поведінки стосовно пацієнтів та колег, оволодіння та додержання норм здорового способу життя, потреба вчитися, наполегливість у досягненні мети, адаптивність та комунікабельність, знання іноземних мов, набуття навичок роботи з комп’ютерною технікою, дослідництва.

Опанування професії під час тижня навчальних дисциплін у коледжі. Фото з сайту umanmedical.com

Фах медсестри та фельдшера почесний і складний

На думку завідувачки практичного навчання коледжу Наталії Довгань, у карантинних умовах завдання закладу має кілька важливих складових. А саме: збагатити студентів теоретичними знаннями, озброїти їх ґрунтовними практичними навичками, а головне — спрямувати здобувачів освіти на самонавчання, саморозвиток і самореалізацію у власній професійній діяльності.

Професія медика вимагає особливо високої моральної культури, виховання добра, милосердя та любові до людей. Саме цьому сприяє постійна співпраця волонтерських загонів коледжу з Уманським центром реабілітації дітей— інвалідів, обласним дитячим притулком в Умані, Будинком ветеранів. У цих закладах майбутні медики — часті гості. Такий напрям роботи дає змогу поєднати фахову майстерність з високими моральними якостями.

Важливий етап у підготовці кваліфікованих медичних працівників — виховання громадянина й патріота Української держави. Для цього в коледжі систематично відбуваються тематичні заходи народознавчого та патріотичного спрямування: концерти, вікторини, конкурси інсценізованої української пісні, екскурсії історичними місцями України тощо.

Студент-медик — це взірець здорового способу життя. Саме це доводять власним прикладом студенти коледжу. Щорічно найкращі спортсмени закладу посідають призові місця у загальноміських змаганнях з волейболу, баскетболу, легкої та важкої атлетики. Серед спортсменів навчального закладу є переможці українських турнірів з веслування та латиноамериканських танців.

Колектив коледжу постійно займається профорієнтаційною роботою серед учнів шкіл, гімназій, ліцеїв міста, району, області та сусідніх прилеглих територій. Роботу закладу висвітлюють на сайті, телебачення міста, інші засоби масової інформації. Стають дедалі популярнішими дні відкритих дверей, ярмарки вакансій тощо.

Цьогорічна вступна кампанія з огляду на неординарні умови також матиме особливості, але, як зазначив Юрій Скоробреха, викладачі впевнені, що вступники витримають їх достойно.

Лікарське мистецтво формується не відразу. Приміром, уміння правильно говорити про хворобу, викладати факти так, щоб вони сприяли не погіршенню, а поліпшенню стану хворого, виробляються поступово. Як і багато інших умінь і навичок. Саме тому в Умані триває активний пошук оптимального варіанта розв’язання проблеми встановлення пріоритетів модернізації навчально-виховного процесу, зокрема професійно-практичної підготовки в медичному коледжі. Сучасна модель надання медичних послуг орієнтована на людину, а не на хворобу.

Як зазначила заступниця директора з гуманітарної освіти та виховання Валентина Домбровська, професії медсестри та фельдшера не тільки почесні, а й складні. Той, хто щиро любить медицину, не боїться труднощів і відчуває всю глибину відповідальності, зможе сказати, що знайшов своє покликання на нелегкій стежині служіння людям.

Постійними в закладі освіти стали зустрічі з ветеранами медичної справи. Фото з архіву коледжу