Михайло ДОВГИЧ,
начальник галузевого державного архіву
матеріалів гідрометеорологічних
спостережень ДСНС України,
почесний працівник Гідрометслужби України,

Олександр КОСОВЕЦЬ,
почесний працівник Гідрометслужби
України, член ученої ради Українського
географічного товариства

Світовий досвід доводить, що роль гідрометеорологічної інформації та прогнозів у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку суспільства постійно зростає. 

Сучасна система гідрометеорологічних спостережень України налічує понад тисячу пунктів спостережень за станом атмосфери, водних об’єктів, ґрунтів. Вона унікальна за формою, призначенням, режимом та специфікою роботи і формувалася протягом багатьох десятиліть та накопичила значний обсяг матеріалів.

Фото з сайту cgo-sreznevskyi.kyiv.ua

Гідрометеорологічний фонд України створювався протягом багатьох десятиліть. Тут зберігають матеріали метеорологічних спостережень більш ніж двохсотлітньої давності: з Херсона — з 1808 року, Києва — з 1812-го, Полтави — 1924-го, Миколаєва, Луганська і Сімферополя — 1827-го, Одеси і Севастополя — 1839 р., — Харкова з 1840 року. А ще щоденники візуальних спостережень XIX століття, унікальні гідрологічні щорічники Австро-Угорщини, Польщі, дані гідрометеорологічних спостережень періоду Першої та Другої світових воєн. Ці матеріали  мають велику історичну цінність і можуть стати предметом спільних досліджень істориків та гідрометеорологів.

Матеріали спостережень гідрометеорологічних станцій та інших установ накопичувалися в архіві Київської метеорологічної обсерваторії (нині Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, яка розпочала роботу 1855 року. Створена 1921-го Українська метеорологічна служба протягом 1922—1927 зібрала матеріали в єдиний гідрометеорологічний архів.

У роки Другої світової війни архів управління гідрометслужби Української РСР було евакуйовано до Куйбишева (нині Самара) й Уфи. Частину архіву було втрачено, а більшість1944-го повернуто в Київ. У повоєнний час проведено велику роботу з упорядкування (1949—1957) повернутого з евакуації архіву.

Початок функціонування галузевого державного архіву матеріалів гідрометео-рологічних спостережень ДСНС України (ГДА МГС) належить до 1995 року, коли розпочалася реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.1995 р. №570 «Про створення галузевого державного архіву Державного комітету по гідрометеорології».

Першим очільником галузевого державного архіву був Володимир Онуфрієнко (1995—2001), на плечі якого лягли організаційні та кадрові проблеми формування архіву. Згодом, з 2011 року, трансформації в системі центральних органів виконавчої влади зумовили ухвалення нової постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. №862 «Про створення галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби з надзвичайних ситуацій».

Як архівна установа ГДА МГС, відповідно до статті 15 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність», здійснює державний облік і реєстрацію матеріалів гідрометеорологічних спостережень, їх збереження і використання. До складу ГДА МГС входить три відділи.

Основою відділу зберігання інформації на паперових носіях (ВІП) стали архівні документи гідрометеорологічного фонду, який як відділ функціонував у складі Київської гідрометеорологічної обсерваторії ще з 1958 року. Першим очільником ВІП була Тетяна Дроган, почесний працівник гідрометслужби України, яка працювала півтора десятиліття. Ветеран відділу — Віра Соломонова, працювала з 1964-го по 2010 рік. 

На 1 жовтня цього року в ГДА МГС налічується 180 372 справи, які містять дані гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища. Усі матеріали зберігаються у восьми фондах архіву, їх активно використовують студенти й аспіранти закладів вищої освіти, а також під час підготовки довідок на запити науково-дослідних і виробничих організацій галузей економіки, для прогностичних і ретроспективних розрахунків екологічного стану України. Саме матеріали ГДА МГС слугують надійним фундаментом досліджень із питань клімату та оцінки стану природного середовища в країні, яку проводять вчені  Українського гідрометеорологічного інституту та інших наукових установ.

Відділ зберігання інформації на технічних носіях (ВІТ) створено у складі ГДА МГС 1996 року для забезпечення зберігання гідрометеорологічної інформації та інформації про стан довкілля в електронному вигляді на технічних носіях. З 1999-го по 2009-й відділ очолював Микола Кравченко, почесний працівник гідрометео-рологічної служби України. Створення відділу дало змогу започаткувати поряд з накопиченням і зберіганням інформації на паперових носіях зовсім інший напрям — зберігання та організація доступу до матеріалів гідрометеорологічних спостережень в електронній формі.

Триває робота зі створення програмного комплексу для внесення та обробки первинної гідрологічної інформації. У його розробленні використовують сучасні клієнт-серверні WEB-технології. 

Діяльність відділу підготовки і видачі інформації (ВПІ) здійснюється на основі договорів. Відділ, використовуючи матеріали спостережень мережі гідрометслужби, які зберігаються в ГДА МГС, виконує розрахунки гідрометеорологічних характеристик, складає довідки та описи стану природного середовища окремих районів, басейнів річок, населених пунктів України, надає фонові концентрації забруднювальних речовин. ВПІ надає консультації та рекомендації з питань гідрометеорології та стану природного сере-довища до відповідних розділів проєктів будівництва й реконструкції промислових, громадських установ та ін. Усі роботи виконують відповідно до чинних методик. Дані, підготовлені у відділі, мають необхідне науково-технічне й історичне підґрунтя, бо вони, перш ніж лягти в основу розрахунків чи довідок, пройшли контроль у відповідних методичних відділах обсерваторії.

З часу створення ГДА МГС по 2019 рік відділ очолювала Ірина Коноваленко, почесний працівник гідрометслужби України, ветеран гідрометеорологічної служби, яка працює там нині. У відділі свого часу працювали Світлана Карнаух, Лідія Мироненко, Віра Старкова. Вони мали на час виходу на пенсію трудовий стаж у системі гідрометслужби понад 50 років. 

Нині серед першочергових завдань галузевого державного архіву — оцифрування архівних документів НАФ та створення елек-тронних картотек, над чим  працюють фахівці.