Національний банк України унормував особливості складання та подання кредитною спілкою плану відновлення своєї діяльнос­ті після припинення або скасування воєнного стану в Україні, пові­домляє пресслужба відомства.

Нагадаємо, Законом України «Про внесення змін до деяких за­конодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансо­вого сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні» від 27 липня 2022 року № 2463-ІХ запроваджено можливість тимча­сового зупинення діяльності кредитної спілки у зв’язку з воєнним станом та її подальшого відновлення. Якщо кредитна спілка, спо­стережна рада якої скористалася правом тимчасового зупинення її діяльності, відновить свою діяльність після дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, вона буде зобов’язана пода­ти до Національного банку план відновлення діяльності кредитної спілки (далі — план відновлення діяльності).

План відновлення діяльності повинен містити, зокрема:

 відомості про стан майна кредитної спілки, яке викорис­товується для забезпечення її діяльності;

 значення низки показників станом на дату відновлен­ня діяльності кредитної спілки, дату затвердження плану від­новлення діяльності, а також прогнозні значення таких по­казників станом на кінець кожного місяця в межах строків виконання плану відновлення діяльності (до 90 календарних днів);

 детальний опис та строки виконання заходів, які кредит­на спілка вжила/планує вжити з метою реалізації плану від­новлення діяльності.

План відновлення діяльності подається кредитною спілкою до Національного банку:

1) протягом 30 календарних днів із дня відновлення своєї діяльності, якщо спостережна рада кредитної спілки після дня припинення або скасування воєнного стану в Укра­їні прийняла рішення про відновлення діяльності кредитної спілки раніше строку, встановленого в абзаці першому пунк­ту 11 розділу IX Закону України «Про кредитні спілки»;

2) не пізніше ніж на 121 календарний день після припинення або скасування воєнного стану в Україні, якщо кредитна спіл­ка відновила свою діяльність у порядку, встановленому в абза­ці першому пункту 11 розділу IX Закону України «Про кредит­ні спілки».

Після відновлення своєї діяльності (незалежно від того, від­новлена діяльність у період дії чи вже після дня припинення або скасування воєнного стану) кредитна спілка зобов’язана пода­вати до Національного банку фінансову звітність та звітні дані відповідно до Правил складання та подання звітності учасни­ками ринку небанківських фінансових послуг до Національно­го банку України, затверджених постановою Правління Націо­нального банку України від 25 листопада 2021 року № 123, по­чинаючи зі звітного періоду, в якому кредитна спілка віднови­ла свою діяльність.

Про це йдеться у постанові Правління Національного бан­ку України від 15 вересня 2022 року № 203 «Про затверджен­ня Правил складання та подання плану відновлення діяльнос­ті кредитної спілки до Національного банку України», що наби­рає чинності з 17 вересня 2022 року.