ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну деяких видів виробів з асфальту або аналогічного матеріалу
походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАІЗОЛ» та товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД ОРЕОЛ — 1» (далі — Заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів виробів з асфальту або аналогічних матеріалів походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну деяких видів виробів з асфальту або аналогічного матеріалу походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну деяких видів виробів з асфальту або аналогічного матеріалу походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації міг здійснюватися за демпінговими цінами і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну деяких видів виробів з асфальту або аналогічного матеріалу походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації здійснюється в таких обсягах і на таких умовах, що може заподіювати шкоду національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, наприкінці періоду дослідження, порівняно з початком (2017 р. — 2019 р.):

обсяги імпорту з Республіки Білорусь та Російської Федерації зросли як в абсолютних показниках, так відносно виробництва і споживання;

ціни імпорту як з Республіки Білорусь, так і з Російської Федерації були нижче від ціни Заявника;

низка соціально-економічних показників Заявника демонструвала негативну динаміку, а діяльність Заявника від продажу товару на внутрішньому ринку була збитковою.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-485/2021/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

деякі вироби з асфальту або аналогічного матеріалу, які виконують покрівельну, гідроізоляційну та/або пароізоляційну функцію для різного типу дахів, фундаментів, підземних споруд, а саме: євроруберойд та бітумна черепиця, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами ex 6807 10 00 21, ex 6807 10 00 29, ex 6807 90 00 90. Позначка ex поряд з класифікаційним кодом означає, що розслідування здійснюється щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.

Країнами походження товару, опис якого зазначено вище, є Республіка Білорусь та Російська Федерація.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

У ході антидемпінгового розслідування Мінекономіки відповідно до Закону може обмежитися помірною кількістю сторін, видів товарів або операцій, застосовуючи вибіркові методи антидемпінгового розслідування.

Рішення Комісії від 16.04.2021 № АД-485/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-36, 596-68-04.

E-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту
щодо реєстрації
заінтересованою стороною
розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів виробів з асфальту або аналогічного матеріалу походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн/ м²) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонн/м²) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):


Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонн/м²) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:


Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн/м²) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (тонн/м²) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі