ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну драбин алюмінієвих
походженням з Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки Польща та Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ» (далі — Заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну алюмінієвих драбин походженням з Китайської Народної Республіки, Словаччини, Польщі та Республіки Білорусь (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства економіки України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну алюмінієвих драбин походженням з Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки Польща та Республіки Білорусь.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну алюмінієвих драбин походженням з Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки Польща та Республіки Білорусь міг здійснюватися за демпінговими цінами і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну алюмінієвих драбин походженням з Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки Польща та Республіки Білорусь здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що може заподіювати шкоду національному товаровиробнику у формі істотного перешкоджання створенню чи розширенню національним товаровиробником виробництва подібного товару;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно наявності причинно— наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну товару та заподіянням Заявнику шкоди у формі істотного перешкоджання створенню чи розширенню національним товаровиробником виробництва подібного товару.

Відповідно до матеріалів скарги встановлено:

підприємство Заявника є новим підприємством (створене у 2019 році, виробництво запущене у 2020 році), яке наразі перебуває у процесі освоєння нового виробництва, про що свідчить нестабільність його діяльності, а саме: низький рівень завантаженості виробничих потужностей та недосягнення точки беззбитковості виробництва;

Заявник не є виробником інших товарів, відтак є підстави вважати, що освоєння нового виробництва товарів не може вважатися просто розширенням асортименту Заявника, а є розширенням галузі вітчизняного виробництва;

обсяги демпінгового імпорту з Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки Польща та Республіки Білорусь протягом періоду дослідження зросли в абсолютних показниках;

ціни демпінгового імпорту могли перешкоджати значному зростанню цін на товар, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

спостерігалася негативна тенденція щодо наступних показників господарської діяльності Заявника на внутрішньому ринку: обсягів виробництва, виробничих потужностей, обсягів продажу, частки Заявника у споживанні, запасів на складах, рентабельності, продуктивності праці, фінансового результату від реалізації товару.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 27.08.2021 № АД-503/2021/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

драбини алюмінієві, що класифікуються за кодом ex7616 99 90 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Позначка «ех» поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове розслідування здійснюється щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.

Країнами походження товару, опис якого зазначено вище, є Китайська Народна Республіка, Словацька Республіка, Республіка Польща та Республіка Білорусь.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

У ході антидемпінгового розслідування Мінекономіки відповідно до Закону може обмежитися помірною кількістю сторін, видів товарів або операцій, застосовуючи вибіркові методи антидемпінгового розслідування.

Рішення Комісії від 27.08.2021 № АД-503/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-68-04, 596-67-36.

E-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки:

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту
щодо реєстрації
заінтересованою стороною
розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну алюмінієвих драбин походженням з Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки Польща та Республіки Білорусь (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):


Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:


Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}