ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію
походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

скаргу стосовно захисту від демпінгового імпорту автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації (далі – скарга), подану малим підприємством «Фірма ПТК» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – заявник);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації міг здійснюватися за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг заподіяти істотну шкоду національному товаровиробнику. 

Відповідно до матеріалів скарги протягом періоду дослідження (4 кв. 2015 р. — 3 кв. 2018 р.):

ціни імпорту автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації були нижчими за ціни та собівартість автомобільних колісних дисків з алюмінію виробництва заявника;

обсяг імпорту автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки зріс в абсолютних показниках на 175,6 %, частка такого імпорту відносно споживання та виробництва автомобільних колісних дисків з алюмінію в Україні зросла на 28,1 % та 240,3 % відповідно;

обсяг імпорту автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Російської Федерації зріс в абсолютних показниках на 16,9 %, частка такого імпорту відносно виробництва автомобільних колісних дисків з алюмінію в Україні зросла на 44,3 %, відносно споживання в Україні – скоротилася на 45,7 %.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-421/2019/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: автомобільні колісні диски з алюмінію, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 8708 70 50 90, походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 17.07.2019 № № АД-423/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
E-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94,
E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):


Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:


Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}