Які зміни відбулись у процедурі реєстрації фізичних осіб - платників податків з прийняттям Податкового кодексу?

З набранням чинності з 1 січня 2011 року Податкового кодексу втратив чинність Закон України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів". Водночас пунктом 70.17 статті 70 Кодексу новий Державний реєстр фізичних осіб - платників податків формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, який було створено відповідно до цього Закону.

Податковим кодексом запроваджено облік всіх фізичних осіб -платників податків без використання ідентифікаційних номерів. Для обліку фізичних осіб - платників податків використовується реєстраційний номер облікової картки - документа, який фізична особа подає для реєстрації платником податків.

Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності цим Кодексом зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб.

Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Кодексом, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов'язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Де застосовується реєстраційний номер облікової картки платника податків?

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України.

Фізичні особи зобов'язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки за таких умов:

юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;

при укладанні цивільно-правових договорів, предметом яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов'язки щодо сплати податків і зборів;

під час відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;

при заповненні фізичними особами митних декларацій під час перетину митного кордону України;

під час сплати фізичними особами податків і зборів;

при проведенні державної реєстрації фізичних осіб -підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;

під час реєстрації майна та інших активів фізичних осіб, що є об'єктом оподаткування, або прав на нього;

при поданні органам державної податкової служби декларацій про доходи, майно та інші активи; реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;

при оформленні фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів та в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.

Чи збережено в новому законодавстві права віруючих, які відмовляються від номера?

У Податковому кодексі збережено право фізичних осіб -платників податків з релігійних переконань відмовитись від податкового номера та запроваджена альтернативна форма обліку таких платників податків.

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Хто включається до Державного реєстру фізичних осіб?

До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:

- громадянами України;

- іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.

Для практичного застосування норм Податкового кодексу потрібне прийняття низки підзаконних нормативних актів. Чи є такі акти?

Відповідно до статей 63 та 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" Державна податкова адміністрація України 17 грудня 2010 року наказом N 954 затвердила "Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків", який зареєстровано Міністерством юстиції України та офіційно оприлюднено. Отже, воно набрало чинності та регулює відносини, які виникають при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі, визначає необхідні для цього порядки та процедури.

Яким чином треба діяти громадянину при зміні адреси або прізвища?

Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою N 5ДР (додаток 10 до Положення) або за формою N 5ДРП (додаток 11) відповідно для осіб, які мають реєстраційний номер або відмовились від нього.
 

Департамент масово-роз'яснювальної роботи
та зв'язків з громадськістю ДПА