Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, утворена Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 63, оголошує про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Порядок проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, а також вимоги до кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, визначено Положенням про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, затвердженим Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 63.

Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України може бути громадянин України, який:

має високі моральні якості;

має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в іноземній державі та визнану в Україні в установленому порядку;

має стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права та/або стаж (досвід) наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше десяти років;

має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини;

вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи (відповідно французької або англійської) на рівні, достатньому для читання та розуміння професійного тексту юридичного змісту.

Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України особа, яка:

на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;

визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;

має судимість, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов’язане з корупцією правопорушення.

Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) написану власноруч письмову заяву про участь у конкурсі;

2) автобіографію (з урахуванням форми модельної автобіографії (model curriculum vitae), визначеної додатком до Резолюції 1646 (2009) Парламентської Асамблеї Ради Європи https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17704&lang=en );

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути обраним суддею Європейського суду з прав людини від України;

4) копію паспорта громадянина України;

5) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту в іноземній державі, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

6) копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності) разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

7) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;

8) написану власноруч письмову заяву про відсутність обставин, зазначених в абзацах дев’ятому — дванадцятому пункту 4 Положення про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 63;

9) письмову згоду на обробку персональних даних.

Особа, яка має намір взяти участь у конкурсі, також може подати до конкурсної комісії додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

Приймання документів для участі у конкурсі здійснюватиметься впродовж 30 календарних днів, з 1 березня по 30 березня 2021 року (включно).

Документи подаються до конкурсної комісії поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або особисто (у закритому конверті, засвідченому особистим підписом, з позначенням на конверті «Конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України») за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.