ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення перегляду спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму
незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

подане ДП «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ПАТ «СУМИХІМПРОМ», ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОРЯ» та ТОВ «ПЕРШЕ ХІМІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» звернення про подовження дії спеціальних захисних заходів відносно імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму (далі — звернення);

матеріали Міністерства економіки України про результати розгляду звернення.

За результатами розгляду Комісія встановила:

звернення містить достатньо інформації, яка свідчить про те, що застосування спеціальних заходів позитивно вплинуло на діяльність заявників, проте неповністю усунуло наслідки заподіяної їм шкоди;

у зверненні наведено достатньо інформації, яка свідчить про те, що заявники можуть перебувати у процесі адаптації до умов конкуренції.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 9 та 18 Закону Комісія прийняла рішення від 05.08.2021 № СП-498/2021/4411-03, згідно з яким порушила перегляд спеціальних заходів щодо імпорту в Україну товару незалежно від країни походження та експорту, що має такий опис: кислота сірчана та олеум, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом 2807 00 00 00.

Проведення перегляду спеціальних заходів доручено Мінекономіки.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається до Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

До 13.08.2021 Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду спеціальних заходів.

У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього повідомлення.

До 13.08.2021 Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 05.08.2021 № СП-498/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-48; e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; е-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту
щодо реєстрації
заінтересованою стороною
перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» просимо зареєструвати заінтересованою стороною перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту підприємство (компанію/ організацію) на підставі такого:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом перегляду, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):


Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом перегляду:


Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації,
необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}