ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
 щодо імпорту в Україну деревостружкових плит походженням 
з Республіки Білорусь та Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 16.02.2021 № АД-480/2021/4411-03 було порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації (далі — розслідування).

Згідно зазначеного рішення Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

деревостружкові плити з деревини (ДСП), за виключенням плит ДСП, покритих декоративною шаруватою пластмасою (далі — товар), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 4410 11 10 00, 4410 11 30 00 та 4410 11 90 00.

Країнами походження товару є Республіка Білорусь та Російська Федерація.

Факти щодо наявності та величини шкоди, що заподіюється національному товаровиробнику, встановлювалися за період дослідження: 01.01.2018 – 31.12.2020.

Факти щодо наявності та величини демпінгу стосовно імпорту в Україну товару встановлювалися за період розслідування: 01.01.2020 — 31.12.2020.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі — Міністерство) звіт та матеріали про результати проведення розслідування і встановила наступне:

ТОВ «Свиспан Лімітед» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 та статті 11 Закону, оскільки його частка у загальному виробництві подібного товару в Україні становила понад 50 %;

товар, що виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації;

демпінгова маржа розраховувалася шляхом порівняння експортної ціни та нормальної вартості, прирівняних до однакових торговельних умов. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

розраховано наступні рівні демпінгової маржі: для товару походженням з Російської Федерації — 19,96 % та для товару походженням з Республіки Білорусь — 45,14 %;

обсяги демпінгового імпорту в період розслідування зросли на 70,2 %, порівняно з 2018 р., та на 30,6 %, порівняно з 2019 р.;

частка демпінгового імпорту відносно виробництва в період розслідування збільшилась на 29,2 % у порівнянні з 2019 р. та на 100,9 %, порівняно з 2018 р., а відносно споживання — на 21,2 % та на 67,9 % відповідно;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. За період дослідження відбулося погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема зменшилися: обсяги товарного виробництва на 4,6 %, рівень використання виробничих потужностей на 3,5 %, обсяги експорту на 24,7 %; фінансовий результат від продажу на внутрішній ринок у доларовому еквіваленті на 47,5 %, у гривневому — на 47,1 %, рентабельність реалізації на 46,2 % обсяги здійснених інвестицій на 58,7 %;

маржу шкоди розраховано на наступному рівні: для товару походженням з Республіки Білорусь — 60,18 % та для товару походженням з Російської Федерації —18,19 %;

наявність в Республіці Білорусь та Російській Федерації значного експортного потенціалу, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації;

демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Основні факти і висновки Міністерства в рамках проведення розслідування надіслано всім заінтересованим сторонам та надано можливість надати коментарі.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу, істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробнику, та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Відповідно до пункту 3 частини п’ятої статті 16 Закону розмір ставки остаточного антидемпінгового мита не повинен перевищувати величину демпінгової маржі та може бути меншим за величину цієї маржі, якщо такий розмір ставки є достатнім для запобігання шкоді, що заподіюється національному товаровиробнику.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 22.12.2021 № АД-523/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації, що має такий опис:

деревостружкові плити з деревини (ДСП), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 4410 11 10 00, 4410 11 30 00 та 4410 11 90 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для товару походженням з Республіки Білорусь — 45,14 %;

для товару походженням з Російської Федерації — 18,19 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі