ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою, поданою Асоціацією виробників картоплі та крохмалепродуктів України від імені Приватного багатопрофільного підприємства «Вимал», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 16.04.2021 № АД-483/2021/4411-03 було порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республіки Білорусь (далі — розслідування).

Згідно із зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

крохмаль картопляний (далі — товар), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 1108 13 00 00.

Країна походження товару: Республіка Білорусь.

Факти щодо наявності та величини шкоди, що заподіюється національному товаровиробнику, встановлювались за період дослідження: 01.01.2017 — 31.12.2020.

Факти щодо наявності та величини демпінгу при імпорті в Україну товару встановлювались за період розслідування: 01.01.2020 — 31.12.2020.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі — Міністерство) звіт та матеріали про результати проведення розслідування і встановила наступне:

ПБП «Вимал» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 та статті 11 Закону, оскільки його частка у загальному виробництві подібного товару в Україні становила понад 50 %;

товар, що виробляється національним товаровиробником, у розумінні пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь;

демпінгова маржа розрахована на рівні 25,15 % шляхом порівняння експортної ціни та нормальної вартості, прирівняних до однакових торговельних умов. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. Протягом періоду дослідження відбулось погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, а саме: зменшився фінансовий результат від продажу товару на внутрішньому ринку у доларовому та гривневому еквівалентах на 63,9 % та 90,6 % відповідно, показник рентабельності від реалізації товару на внутрішньому ринку знизився на 96,6 %, в 2020 році, порівняно з 2019 роком, зменшились середній розмір заробітної плати на 1,9 % та обсяг здійснених інвестицій у доларовому еквіваленті на 1,3 %;

маржу шкоди розраховано на рівні 23,8 %;

з огляду на наявність в Республіці Білорусь значного експортного потенціалу, існує ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь, що загрожуватиме нанесенням істотної шкоди національному товаровиробникові в подальшому;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Основні факти та висновки Міністерства у рамках проведеного розслідування надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування, які мали можливість для надання коментарів.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Відповідно до пункту 3 частини п’ятої статті 16 Закону розмір ставки остаточного антидемпінгового мита не повинен перевищувати величину демпінгової маржі та може бути меншим за величину цієї маржі, якщо такий розмір ставки є достатнім для запобігання шкоді, що заподіюється національному товаровиробнику.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 22.12.2021 № АД-525/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь, що має такий опис:

крохмаль картопляний, що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 1108 13 00 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою 23,8 %.

Документальне підтвердження опису товару забезпечується шляхом надання документа про якість (сертифікат, паспорт, тощо), складеного виробником товару, або висновку експертних установ (організацій) відповідно до частини третьої статті 357 Митного кодексу України.

У разі відсутності на момент митного оформлення зазначених документів остаточне антидемпінгове мито сплачується за встановленою ставкою.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі