КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 вересня 2014 р.
№ 847-р
Київ

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми  державами-членами, з іншої сторони

1. ЗатвердитипланзаходівзімплементаціїУгодипроасоціаціюміжУкраїною, зоднієїсторони, таЄвропейськимСоюзом, ЄвропейськимСпівтовариствомзатомноїенергіїіїхнімидержавами-членами, зіншоїсторони, на 2014—2017 роки (даліпланзаходів), щододається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з іншими суб’єктами, відповідальними за виконання плану заходів:

забезпечити виконання плану заходів у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством;

розробити та подати до 1 листопада 2014 р. Кабінетові Міністрів України проекти планів імплементації актів законодавства ЄС, передбачених планом заходів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.

3. Міністрам, керівникам інших центральних і місцевих органів виконавчої влади визначити з числа своїх заступників та керівників структурних підрозділів апарату осіб, відповідальних за виконання завдань, визначених планом заходів, про що поінформувати Кабінет Міністрів України.

Прем’єр-міністр України   А. ЯЦЕНЮК

Повний текст розпорядження читайте тут