Так уже сталося, що наш ринок заполонили зарубіжні товари легкої промисловості, однак санітарні служби періодично констатують, що значна їх частина шкідлива для здоров’я. Проте бідний покупець лише  стинає плечима. Мовляв, а куди подітися, все одно нічого кращого вітчизняного немає.

Неправда, є! І навіть таке, що подібного за кордоном не мають. Біда   в іншому: про досягнення українських вчених і виробничників у створенні і освоєнні нових матеріалів для легкої промисловості мало відомо широкому загалу. І в цьому не провина, а біда винахідників та розробників, оскільки 23 роки вітчизняний ринок орієнтують на поставку зарубіжного краму, а отже, й виробництва та науки.

І все ж вітчизняні виробники та науковці, справжні патріоти галузі та держави навіть за несприятливих умов не опустили рук.

Вибір  на всі смаки

Уявіть таке. Йдете в ательє. Вам потрібний костюм для роботи в  шкідливих умовах. Літнім батькам — лікувальна білизна. Ще й за одним разом для майбутньої поїздки в засніжені гори хочете придбати легкий, зручний і, головне, теплий одяг. Всі ваші побажання майстри готові задовольнити.

Саме на це здатні волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями. Їхній промисловий випуск потребує створення концепції стратегічних основ організації та функціонування сучасних виробництв. На сучасному ринку текстилю особливе місце посідають поліфункціональні текстильні матеріали (ПФТМ). Ці нові текстильні матеріали відрізняються великою гамою заданих функціональних прогнозованих властивостей і призначені для широкого використання в різних галузях господарства, аграрного сектора, для розробки предметів охорони здоров’я, індивідуального захисту тощо.

Для текстильників України проблема розвитку багатофункціонального текстилю особливого значення набуває у зв’язку з прагненням та близькою перспективою входження нашої країни до Європейського Союзу, тому питання створення, прогнозування та визначення властивостей таких матеріалів вельми актуальне.

Цією роботою уже багато років плідно займаються вчені Київського національного університету технологій та дизайну, Інституту технологічної теплофізики НАН, Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості та Чернігівського камвольно-суконної компанії «Чексіл».

Демонстрація розробок науковців викликає інтерес споживачів. Фото надане автором

Теорію втілюють  у практику

Наукова значущість спільних напрацювань полягає у створенні теоретичних і практичних засад розробки нових волокнистих матеріалів та виробів легкої промисловості з прогнозованими властивостями з урахуванням умов експлуатації. Вже розроблено теорію формування в’язкопружних характеристик текстильних матеріалів, яка дає новий підхід до створення технічних текстильних матеріалів із заданими властивостями. Вчені зазаначеного вище авторського колективу запропонували структурну теорію формування фізико-механічних властивостей полімерних компонентів комплексних видів пряжі.

Теоретично обгрунтовано енергохвильовий обмін між організмом людини, одягом та навколишнім середовищем — зарубіжних аналогів немає. Розроблено аналітичну модель процесу переносу вологи перпендикулярно шарам багатошарового матеріалу (методика розрахунку не має аналогів).

Створено концепцію формування раціональної структури асортименту захисного одягу для заданої сукупності виробництв зі впровадженням сучасних інформаційних технологій.

Встановлено закономірності  проектування виробів легкої промисловості та розроблено технології їх реалізації на основі розкриття механізму кількісних і якісних оцінок у системі «навколишнє середовище — одяг — людина».

Запропоновано методи проектування технологічних процесів створення нових видів конкурентоспроможних виробів легкої промисловості з прогнозованими властивостями відповідно до умов функціонування виробничих систем, які пройшли успішну апробацію та впроваджені у виробництво. Це забезпечує зменшення витрат, пов’язаних з виготовленням асортименту одягу, який не відповідає попиту споживачів і використанням ресурсовитратних технологій. Розроблено також інноваційні технології виготовлення нових матеріалів із прогнозованими властивостями, які призначені для створення різновидів предметів вжитку визначеної функціональної спрямованості.

На основі розроблених концептуальних моделей встановлено закономірності впливу характеристик якості нових матеріалів та різновидів виробів на показники захисту, надійності й безпеки використання захисних предметів вжитку та одягу в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, несприятливого виробничого середовища, а також розроблено наукову концепцію стратегічного управління підприємством.

Значну увагу приділяють розробці наномодифікованих текстильних матеріалів. Зокрема, на експерементальному обладнанні виготовлено зразки наномодифікованих комплексних синтетичних ниток (поліпропіленових, поліетиленових) та комбінованих ниток, трикотажних полотен, нетканих матеріалів, і штучного хутра з використанням наномодифікованих компонентів; одержано дослідні зразки бактерицидних синтетичних комплексних ниток медичного призначення.

Все розпочинається  з проекту

На основі результатів теоретичних досліджень розроблено  технологічні рекомендації щодо конструкції багатошарових  текстильних композиційних  матеріалів.

Доведено екологічну безпечність наномодифікованих  полімерних композитів, які виготовлено з використанням відходів поліетилентерефталату, визначено їхній енергоінформаційний вплив на функціональний стан організму людини. Доведено також можливість прогнозування в’язкопружних, сорбційних та енергоінформаційних властивостей кінцевого текстильного продукту на стадії його проектування.

Враховуючи актуальність проблеми перешкоджання розповсюдженню в Україні неякісних та потенційно небезпечних для здоров’я людини текстильних товарів, з метою збереження здоров’я нації та продовження терміну повноцінного життя, проведено ∂рунтовний аналіз чинників та причин можливого негативного впливу текстильних матеріалів різного походження на організм людини, розроблено систему показників якості, які характеризують безпеку споживання та комфортність текстильних матеріалів, зважаючи на особливості призначення виробів. Також удосконалено методи оцінки показників властивостей пакетів одягу та запропоновані оригінальні пристрої і способи визначення характеристик матеріалів і пакетів, що дає змогу з високою точністю результатів вимірювати пошарові показники поведінки текстильних матеріалів у пакетах одягу в умовах нестаціонарної теплопровідності і дослідження нестаціонарних теплових режимів.

Проведено мікробіологічні дослідження модифікованих наночастинками металів волокнистих матеріалів. Розроблено номенклатуру показників якості матеріалів бар’єрного одягу, яку впроваджено в галузеві стандарти України. Для надання антисептичних та антипаразитарних властивостей для тканин, які експлуатують у лікарняних закладах, розроблено режими екофарбування, проведено оцінку їхніх антимікробних властивостей та стійкості екофарбування до дії експлуатаційних факторів, виготовлено експериментальні зразки лікарняної білизни, які пройшли дослідну експлуатацію. Визначено найперспективніші екобарвники для текстилю, які дають змогу отримати якісні забарвлення з біоцидними ефектами та високою стійкістю до дії різних експлуатаційних чинників.

Досліджено умови середовища і фізіологічні реакції організму людини на загальні й локальні впливи під час роботи в несприятливому середовищі та розроблено технології створення різновидів захисного одягу з об∂рунтуванням терміну роботи в ньому.

Автори розробили та впровадили нові ефективні технології виробництва предметів масового попиту. Організовано виробництво широкого асортименту одягу, постільної білизни та речей, проведено їх дослідну експлуатацію в лікарняних закладах та організаціях, які об’єднують інвалідів різного віку та з різних видів захворювань. Доведено, що використання спеціального текстилю зменшує ризик виникнення ускладнень після операційних втручань та інших видів лікування, протидіє виникненню пролежнів, забезпечує сучасні санітарно-гігієнічні норми утримання хворих та інвалідів у лікарняних закладах та за домашнього утримання.

Зважаючи на зростання чисельності в Україні інвалідів, важкохворих та осіб похилого віку, автори сформульовали основні принципи і визначили алгоритм проектування та раціонального вибору матеріалів для текстильних виробів цієї категорії населення, науково об∂рунтували закономірності формування та забезпечення специфічних заданих вимог при виборі волокнистого складу, структури, методів завершального оздоблення текстильних матеріалів для виробів даного асортименту.

Створено нові конструкції й впроваджено технології виготовлення одягу спеціального й технологічного призначення, зокрема для пожежників, гірничорятувальників, шахтарів, для роботи в умовах підвищених температур та на атомних електричних станціях, з електропідігрівом, одягу для військовослужбовців, що має високі гігієнічні властивості та показники надійності й забезпечує підвищення комфортності і зменшення собівартості витрат при виготовленні профілактично-медичних засобів для хворих, дітей з церебральним паралічем, що забезпечують відповідність споживчих властивостей виробів специфічним умовам експлуатації товарів народного вжитку.

КОМПЕТЕНТНО

Мовою цифр

Тетяна ІЗОВІТ,
виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання роботодавців легкої  промисловості «Укрлегпром»:

– За результатами роботи опубліковано 547 наукових праць, у т.ч. 17 монографій, 5 підручників, 25 навчальних посібників, створено Енциклопедію швейного виробництва та Тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробництв.

Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 108 авторськими свідоцтвами і патентами, з яких 35 впроваджено у промислове виробництво, кількість цитувань робіт авторів — 538, h-індекс Хірша – 18; за тематикою захищено 11 докторських і 34 кандидатські дисертації. Виконано 4 роботи за міжнародними програмами.

Впровадження нових розроблених технологій у промислове виробництво дало змогу:

забезпечити випуск спеціальних в’язаних матеріалів з прогнозованими бар’єрними властивостями — 62,6 тис. м на суму 3,2 млн грн; зменшити дефіцит текстильних матеріалів медично-реабілітаційного та технічного призначення при скороченні закупівлі за імпортом;

забезпечити 70% вітчизняних державних казенних протезноортопедичних підприємств галузі та підприємств України різних форм власності новими конкурентоспроможними еластичними текстильними матеріалами компресійної дії;

виготовити 2,1 млрд погонних м нових еластичних і нееластичних текстильних матеріалів для реабілітації і лікування хворих людей та для космічної галузі на суму 58,5 мільйона гривень, економічний ефект становить 9,7 млн грн;

виготовити текстильних виробів дитячого асортименту та спеціального призначення на суму більш ніж 145 мільйонів гривень, експортовано таких виробів на суму 3 мільйона гривень.

Загальний обсяг виробництва текстильних матеріалів за розробленими інноваційними технологіями тільки за період 1994 — 2013 pp. становить 2,41 мільярда погонних метрів на суму 1,95 мільярда гривень із загальним економічним ефектом 124 мільйони гривень.