В «Урядовий кур’єр» надходять листи, автори яких просять дати роз’яснення норм законодавства щодо осіб з інвалідністю. Наша газета звернулася по консультацію з цього питання до директора департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації Ігоря Мещана. У сьогоднішньому номері ми почнемо публікацію консультацій на цю тему.

Директор департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації ІГОР МЕЩАН

1. На яку державну соціальну допомогу мають право особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років?

Причину, групу інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність особам з інвалідністю з дитинства, визначає орган медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України. Причину і строк, на який встановлюється інвалідність дітям з інвалідністю, визначають лікарсько-консультативні комісії дитячих лікувально-профілактичних закладів.

Державна соціальна допомога призначається і виплачується: громадянам України, які постійно проживають на території України; іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну; особам, які набули статусу біженців.

Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю призначають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», на пенсію і на державну соціальну допомогу згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», призначається за вибором осіб з інвалідністю з дитинства (законних представників осіб з інвалідністю з дитинства, визнаних недієздатними, і дітей з інвалідністю) державна соціальна допомога відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», або пенсія, або державна соціальна допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю») і на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», ці виплати призначаються одночасно.

Під законними представниками дітей з інвалідністю треба розуміти батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю призначається у таких розмірах:

— особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— дітям з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Державна соціальна допомога призначається на кожну особу з інвалідністю з дитинства чи дитину з інвалідністю.

Органи медико-соціальної екс­пертизи та заклади охорони здоров’я у триденний строк зо­бов’язані надіслати витяг з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (далі витяг з акта огляду МСЕК) особи з інвалідністю з дитинства або медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років (далі медичний висновок про дитину з інвалідністю) до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника дитини з інвалідністю.

Не пізніше як через 10 днів після надходження цих документів структурний підрозділ з питань соціального захисту населення зобов’язаний направити письмове повідомлення особі з інвалідністю з дитинства, законному представникові дитини з інвалідністю про право на державну соціальну допомогу, умови, розмір і порядок її призначення.

Для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю подаються такі документи:

— заява про призначення всіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики;

— паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

— довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

— оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

— довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

— копія рішення суду про усиновлення дитини;

— довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства і дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за потреби перевіряють фактичність спільного проживання законного представника з дитиною з інвалідністю і складають акт обстеження з висвітленням цього факту.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Заяву про призначення державної соціальної допомоги подає особа з інвалідністю з дитинства до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання. Державна соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання цієї допомоги за місцем реєстрації заявника. Перевірку відомостей щодо неотримання допомоги проводять структурні підрозділи з питань соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Заяву про призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства, яку визнано недієздатною, а також на дитину з інвалідністю подає один з їх законних представників за зареєстрованим або за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву. Державна соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання цієї допомоги за місцем реєстрації заявника. Перевірку відомостей щодо неотримання допомоги проводять структурні підрозділи з питань соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Якщо зареєстроване або місце фактичного проживання законного представника не збігається із зареєстрованим або місцем фактичного проживання дитини з інвалідністю, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять перевірку відомостей щодо не­отримання державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю другим із законних представників з використанням інформаційних систем.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подають також:

— копію рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника);

— копію рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

— копію рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копію документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

Переведення особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю з пенсії або з державної соціальної допомоги, призначеної згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» здійснюється на підставі заяви. При цьому державна соціальна допомога призначається з дня звернення по неї. Виплата призначеної державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю здійснюється з урахуванням суми виплаченої пенсії або державної соціальної допомоги, призначеної відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». До документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги, додається довідка-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії або державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, і особам з інвалідністю» та витяг з акта огляду МСЕК чи медичний висновок про дитину з інвалідністю закладу охорони здоров’я, які вилучають із пенсійної справи одержувача пенсії (у пенсійній справі залишається завірена у встановленому порядку копія медичного документа) або зі справи одержувача державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням.

Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день приймання структурним підрозділом з питань соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.

Якщо заяву про призначення державної соціальної допомоги надсилають поштою і подають усі необхідні документи, то днем звернення за державною соціальною допомогою вважається дата, вказана в поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо до заяви про призначення державної соціальної допомоги додано не всі необхідні документи, заявникові повідомляють, які документи слід подати додатково. Якщо їх подадуть не пізніше як через три місяці з дня відправлення повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

Заяву про призначення державної соціальної допомоги розглядають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не пізніше як через 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.

На дітей з інвалідністю державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, який видається у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України, але не більш як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку включно.

На дітей з інвалідністю державна соціальна допомога призначається законному представникові незалежно від того, чиї дані вказано у третій графі (прізвище, ім’я, по батькові матері, батька, опікуна, піклувальника) медичного висновку про дитину з інвалідністю, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу. Діти з інвалідністю віком від 16 до 18 років можуть бути отримувачами державної соціальної допомоги на себе, якщо вони набули неповної або повної цивільної дієздатності. Надання особам неповної або повної цивільної дієздатності здійснюють відповідно до чинного законодавства України.

Якщо над дитиною з інвалідністю, із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка перебуває у навчальному закладі, закладі охорони здоров’я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад в особі керівника цієї установи.

У разі зміни групи (підгрупи) інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується особі з інвалідністю з дитинства з дня зміни групи (підгрупи) інвалідності, якщо така зміна має наслідком збільшення розміру, а в разі зменшення розміру допомоги — з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову групу (підгрупу) інвалідності.

У разі зміни категорії в дитини з інвалідністю державна соціальна допомога (в тому числі з надбавкою на догляд у разі її призначення) виплачується законному представникові дитини з інвалідністю з дня зміни категорії в дитини з інвалідністю, якщо така зміна має наслідком збільшення розміру, а в разі зменшення розміру допомоги — з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову категорію дитини з інвалідністю.

Перерахунок розміру державної соціальної допомоги у зв’язку зі зміною групи (підгрупи) інвалідності особі з інвалідністю з дитинства структурні підрозділи з питань соціального захисту населення здійснюють без подання заяви одержувачем на підставі витягу з акта огляду МСЕК особи з інвалідністю з дитинства.

Перерахунок розміру державної соціальної допомоги (зокрема з надбавкою на догляд у разі її призначення) у зв’язку зі зміною категорії у дитини з інвалідністю структурні підрозділи з питань соціального захисту населення здійснюють без подання заяви законним представником дитини з інвалідністю на підставі медичного висновку про неї.

Надбавку на догляд до державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю одиноких матерів (батьків) і на дітей з інвалідністю підгрупи А після повторного встановлення категорії «дитина з інвалідністю» або «дитина з інвалідністю підгрупи А» структурні підрозділи з питань соціального захисту населення продовжують виплачувати без подання заяви законним представником дитини з інвалідністю на підставі медичного висновку про неї з дня встановлення.

Якщо дитину з інвалідністю, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, після досягнення 18-річного віку визнано особою з інвалідністю з дитинства, виплата допомоги продовжується в новому розмірі за її заявою (недіє­здатній особі — за заявою опікуна). У разі збільшення розміру допомога в новому розмірі виплачується з дня зміни групи (підгрупи) інвалідності, а в разі зменшення — з місяця, що настає за тим, у якому дитині з інвалідністю встановлено групу (підгрупу) інвалідності.

Виплата державної соціальної допомоги зупиняється у разі пропуску особою з інвалідністю з дитинства строку переогляду стану здоров’я органами медико-соціальної експертизи або дитиною з інвалідністю — лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць. Якщо під час переогляду особу з інвалідністю з дитинства переведено до іншої групи (підгрупи, вищої або нижчої), а дитину з інвалідністю — до іншої категорії, державна соціальна допомога за цей період виплачується за попередньою групою (підгрупою) особі з інвалідністю з дитинства.

Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджують орган медико-соціальної експертизи, лікарсько-консультативна комісія дитячого лікувально-профілактичного закладу, то виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за три роки за умови, що протягом цього періоду особу визнано особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю. За місяць до закінчення строку виплати державної соціальної допомоги структурний підрозділ з питань соціального захисту населення зобов’язаний у письмовій формі повідомити особу з інвалідністю з дитинства, а також законного представника дитини з інвалідністю про причину припинення її виплати.

Одержувачам державної соціальної допомоги структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, які її призначили, видають посвідчення встановленого зразка.

2. Чи передбачено чинним законодавством надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю віком до 18 років, її розмір? Хто може на неї розраховувати?

На підставі документів, зазначених вище, до державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд:

— за особами з інвалідністю з дитинства І групи;

— за одинокими особами з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;

— за дітьми з інвалідністю.

Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III груп у заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання).

До державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікунові, піклувальникові, які фактично доглядають дитину з інвалідністю.

Одиноким матерям (батькам) надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи, навчання чи служби.

Одинокою матір’ю вважається мати дитини, у свідоцтві про народження якої немає запису про батька або запис про батька проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері дитини.

Одиноким батьком вважається батько дитини, який набув статусу одинокого батька згідно з абзацом другим частини другої ст. 143 Сімейного кодексу України. Батько, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, батьківство якого визначено у свідоцтві про народження дитини або визнано за рішенням суду, зобов’язаний за повідомленням служби у справах дітей, що здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробила мати дитини. Якщо батько не перебуває у шлюбі, він набуває статусу одинокого батька.

Розмір надбавки на догляд: за особою з інвалідністю з дитинства I групи, зарахованою до підгрупи А, — 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; за особою з інвалідністю з дитинства I групи, що належить до підгрупи Б, — 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II або III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, — 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; за дитиною з інвалідністю віком до 6 років, зарахованою до підгрупи А, — 100% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; за дитиною з інвалідністю віком до 6 років — 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, зарахованою до підгрупи А, — 100% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років; за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 50% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинока мати додатково до документів подає: оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до Книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини, на яку призначається надбавка на догляд, якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд; довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обстежує на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинокий батько додатково до документів подає: копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини); копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України (в разі народження дитини в матері, яка не перебуває у шлюбі, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записують з її слів)).

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А законний представник додатково до документів подає довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю підгрупи А, видану уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальникові, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборної посади і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, додатково до документів, подаються:

— заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;

— копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а якщо немає трудової книжки — лише зазначені довідки;

— довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

— довідка з місця навчання дитини.

Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства призначається на строк інвалідності, вказаний у витягу з акта огляду МСЕК.

Надбавка на догляд за дитиною призначається на строк призначення державної соціальної допомоги.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальникові, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборної посади і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (батькові) призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона перебуває у відпустці, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.

Для призначення надбавки на догляд особи, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту, додатково подають первинний обліковий документ №080-1/о Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року №430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за №1173/21485 (далі довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді), копію наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них. У такому разі надбавка на догляд призначається на строк, на який дитина потребує домашнього догляду, але не більший від періоду, визначеного в наказі (розпорядженні) роботодавця щодо перебування такої особи у відпустці. У разі поновлення довідки про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та/або наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку в разі відсутності перерви у строках надбавка на догляд призначається на наступний строк без подання заяви, якщо довідку про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та/або копію наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку чи витяг з таких документів донесено протягом місяця.

Надбавка на догляд призначається на кожну дитину з інвалідністю, на яку призначена державна соціальна допомога.

У разі неможливості документального підтвердження факту догляду, який визначає право на призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю, за бажанням особи здійснюється обстеження на дому і складається акт обстеження сім’ї, в якій виховують дитину з інвалідністю. Її обстежує комісія у складі депутата місцевої ради (за згодою), посадової особи структурного підрозділу з питань соціального захисту населення і двох сусідів.

Для підтвердження інших фактів, що впливають на вирішення питання призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги, якщо бракує документів, направляють запити до центру зайнятості, органів доходів і зборів, органів охорони здоров’я, органів освіти та інших підприємств, установ, організацій.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення стосовно особи, яка подала документи для призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги, перевіряють та додають до справи інформацію, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, про те, чи перебуває ця особа на обліку як фізична особа — підприємець.

У разі встановлення дитині з інвалідністю, яка досягла 18-річного віку, групи інвалідності надбавка на догляд встановлюється з місяця, наступного за тим, в якому орган медико-соціальної експертизи дитині з інвалідністю встановив групу інвалідності.

Перерахунок розміру надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю, якій виповнилося 6 років, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення здійснюють без подання одержувачем заяви, але з оформленням рішення про перерахунок в установленому порядку. У новому розмірі надбавка на догляд встановлюється з дня, коли дитині виповнилося 6 років.

У разі працевлаштування особи, яка фактично доглядає дитину з інвалідністю (крім одиноких матерів, одиноких батьків дітей з інвалідністю та одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося працевлаштування.

Якщо працевлаштування особи, яка фактично доглядає дитину з інвалідністю (крім одиноких матерів, одиноких батьків дітей з інвалідністю та одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А), було короткотерміновим (коротшим від календарного місяця), виплата надбавки на догляд не припиняється. Перерахунок державної соціальної допомоги без надбавки на догляд проводиться на підставі рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення з дня працевлаштування по день звільнення одержувача.

У разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати надбавки на догляд, одержувачі зобов’язані повідомити про це структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. Зняття надбавки на догляд у такому разі проводиться з місяця, наступного за тим, в якому виникли ці обставини. Під час перебування особи з інвалідністю з дитинства на повному державному утриманні надбавка на догляд не призначається.

Запитання можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua

(Закінчення у номері за 3 грудня)