Щороку проходжу комісію для догляду за інвалідом І групи загального захворювання, а в цьому році в березні документи прийняли, але сказали, що нікому не переоформлюють допомогу з нового року. Підкажіть, будь ласка: коли вирішать це питання? Чому не продовжують догляд за інвалідом І групи?

Т. Пікуль

Начальниця відділу соціальних допомог, субсидій та персоніфікованого обліку пільг департаменту соціального захисту КОДА Надія Корзун

Щомісячну компенсаційну виплату призначали відповідно до Порядку призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 (зі змінами та доповненнями, далі порядок) фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. 20 березня 2019 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян», якою врегульовано питання надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

До ухвалення цього акта розмір щомісячної компенсаційної виплати визначали згідно із двома постановами КМУ від 26.07.1996 р. №832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» та від 29.04.2004 р. №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги». Відповідно до постанови №832, розмір щомісячних компенсаційних виплат становив 4,80 гривні.

Для узгодження підходів щодо призначення і виплати компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг, а також у зв’язку з численними зверненнями структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій стосовно недостатнього розміру компенсаційних виплат, призначених відповідно до постанови №832, цю постанову було скасовано.

Міністерство соціальної політики України розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», де передбачено затвердження Порядоку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

У цьому проєкті встановлено, що фізичним особам, які надають соціальні послуги, щомісячні компенсаційні виплати, призначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», проводять до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, встановленої законодавством, або до 31 грудня 2022 року та застосовується з 1 січня 2020 року.

Згідно з цим порядком, щомісячна компенсація за догляд (далі компенсація) призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі фізична особа) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) і є зокрема особами з інвалідністю І групи.

Компенсацію призначає і виплачує структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, а також виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади (далі структурний підрозділ) за місцем проживання/перебування особи, якій надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

У разі відсутності в об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) структурного підрозділу призначення і виплату компенсації може проводити структурний підрозділ згідно з договором про співпрацю територіальних громад за умови делегування одному із суб’єктів співпраці іншим суб’єктом функцій щодо призначення та виплати компенсації з передачею йому відповідних ресурсів.

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, і середньомісячним сукупним доходом фізичної особи за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Фізична особа отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається по призначення компенсації, входять: чоловік; дружина; рідні, усиновлені діти цих осіб, у тому числі діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, яких визнано особами з інвалідністю з дитинства I чи II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом із батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їхньому утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Для отримання компенсації фізична особа подає до структурного підрозділу заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені у п. 6 цього порядку. Якщо в ОТГ немає структурного підрозділу, заяву приймає уповноважена посадова особа виконавчого комітету ради ОТГ. Також заяву може приймати центр надання адміністративних послуг за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Якщо заяву з пакетом відповідних документів приймає уповноважена посадова особа виконавчого комітету ради ОТГ чи центр надання адміністративних послуг, ці документи протягом одного робочого дня з дати їх отримання передають до структурного підрозділу для підготовки відповідних запитів (у разі потреби) та прийняття рішення. Призначення і виплату компенсації проводить структурний підрозділ із дня подання фізичною особою таких документів: 1) у паперовій формі: заяви про надання компенсації; заяви про перерахування коштів із зазначенням рахунку в установі банку; копії паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства — посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання (подає фізична особа та особа, якій надають соціальні послуги на непрофесійній основі); копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (не подають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті; подає фізична особа та особа якій надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі); копії свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині); декларації про доходи та майновий стан (заповнити на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначити інформацію про склад сім’ї заявника; довідки про наявність і розміри земельних ділянок, призначених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, земельної частки, відведеної внаслідок розпаювання землі; копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією; висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок конгвітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ; висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ; копії медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років за формою, затвердженою МОЗ; довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина зазнала тяжкої травми, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ; копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника, особі, якій надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників); 2) в електронній формі (набирає чинності з 1 січня 2021 року): заяви про надання компенсації; декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації зазначається інформація про склад сім’ї заявника та відомості про членів його сім’ї; відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків); скановані копії документів, зазначених в абзацах восьмому — дев’ятому п. 6 порядку.

На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний цифровий підпис фізичної особи, яка отримує компенсацію.

Структурний підрозділ перевіряє подані/надіслані фізичною особою документи/відомості, зазначає кількість прийнятих документів, порядковий номер заяви, дату її реєстрації, кількість неподаних документів, які необхідно подати, і дату, до якої ці документи слід подати.

Повідомлення про прийняття заяви з пакетом документів видають особисто фізичній особі під час подання заяви або надсилають їй протягом одного робочого дня із дати подання заяви. Якщо заяву з пакетом документів надсилають поштою, днем подання заяви вважається дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі.

Якщо до заяви не додано всі необхідні документи, структурний підрозділ протягом трьох днів з дати отримання заяви направляє на поштову або електронну адресу заявника повідомлення, які документи потрібно подати. Якщо їх буде подано не пізніше ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, днем подання заяви вважатиметься день її прийняття структурним підрозділом або відправлення поштою.

Для нарахування компенсації можуть використовувати відомості про доходи (списки, довідки, дані на технічних носіях інформації, інші дані, отримані від органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, центрів зайнятості, інших підприємств, установ, організацій). Якщо фізична особа надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі за місцем проживання/перебування особи, якій надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, структурні підрозділи перевіряють (з використанням інформаційних систем) відомості щодо неотримання фізичною особою компенсації за зареєстрованим місцем проживання.

Компенсація призначається на дванадцять місяців і виплачується щомісяця.

Якщо у довідці до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, медичному висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді зазначено строк, компенсація призначається на такий, але не більш ніж на 12 місяців.

Виплата компенсації призупиняється у разі пропущення особою з інвалідністю І групи чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною з інвалідністю — огляду лікарсько-консультаційними комісіями. У разі повторного визнання особи особою з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю виплата компенсації поновлюється з дня її призупинення, але не більш як за один місяць.

Виплата компенсації припиняється у разі: зміни складу сім’ї у зв’язку зі зміною місця проживання особи, якій надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка отримує компенсацію; смерті особи, якій надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; смерті фізичної особи, яка отримувала компенсацію; перебування особи, якій надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату; перебування фізичної особи за межами України понад 10 календарних днів; перебування фізичної особи на стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

Якщо фізична особа перебуває за межами України менш ніж 10 календарних днів, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні менш ніж упродовж одного календарного місяця, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг з догляду без подання пакета документів, зазначених у п. 6 цього порядку.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється догляд, фізичні особи, які отримують компенсацію, зобов’язані в десятиденний строк повідомити про це структурні підрозділи, що проводять її виплату. Виплата компенсації припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму компенсація перераховується без звернення фізичної особи. Структурні підрозділи проводять перерахунок раніше призначеної компенсації з місяця встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. Компенсація призначається з місяця звернення по неї, якщо протягом місяця з дня звернення подано всі необхідні документи. Рішення про призначення компенсації або про відмову в її наданні приймає структурний підрозділ протягом 10 днів з дати подання документів і наступного дня після його прийняття надсилає фізичній особі.

З огляду на вищевикладене вважаю за доцільне звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування особи, якій надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, по отримання компенсації та/або відповідне роз’яснення, у зв’язку з чим було призупинено виплату компенсації.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua