НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
(НКРЕ)

01.08.2013                                                      м. Київ                                                               № 1046

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2013 р. за № 1428/23960

Про затвердження Порядку надання  енергопостачальнику компенсації втрат
від здійснення постачання електричної  енергії населенню м. Світлодарська

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, та постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 332 "Деякі питання стабілізації ситуації у м. Світлодарську Донецької області, що склалася внаслідок пожежі на Вуглегірській ТЕС" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська, що додається.

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії   О. Рогозін

         ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики
01.08.2013  № 1046

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2013 р. за № 1428/23960

ПОРЯДОК
надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання

електричної енергії населенню м. Світлодарська

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм компенсації втрат енергопостачальника від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська за тарифом, установленим відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 332 "Деякі питання стабілізації ситуації у м. Світлодарську Донецької області, що склалася внаслідок пожежі на Вуглегірській ТЕС".

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

звітний місяць - календарний місяць, що був за два місяці перед розрахунковим;

компенсація втрат - механізм відшкодування енергопостачальнику втрат, що виникають від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська;

розпорядник системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України - юридична особа, яка забезпечує функціонування оптового ринку в частині розподілу навантажень між генеруючими джерелами електричної енергії, формування ринкової ціни, розрахунку платежів за електричну енергію та відповідний обмін даними між учасниками оптового ринку;

розрахунковий місяць - календарний місяць, у якому здійснюється компенсація втрат.

II. Механізмкомпенсаціївтратенергопостачальникувідздійснення

постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська

2.1. Заява енергопостачальника на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська (додаток 1) подається відповідним енергопостачальником до структурного підрозділу НКРЕ в Донецькій області до 20 числа місяця, наступного після звітного.

До заяви додається розрахунок компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська у звітному місяці за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку (далі - компенсація втрат).

2.2. Компенсація втрат розраховується за звітний місяць згідно з фактичними обсягами споживання електричної енергії, спожитої населенням м. Світлодарська.

Сума компенсації втрат енергопостачальника по і-й категорії населення м. Світлодарська визначається за формулою

де
           
i
-категорія населення, за якою диференціюються тарифи на електричну енергію для населення (відповідно до нормативно-правових актів НКРЕ);

Ki-сума компенсації втрат енергопостачальника по і-й категорії населення м. Світлодарська;

Ti-тариф на електричну енергію для і-ї категорії населення, затверджений НКРЕ, грн/МВтгод (без ПДВ);

Tкму - тариф на електричну енергію для населення м. Світлодарська, установлений відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 332 "Деякі питання стабілізації ситуації у м. Світлодарську Донецької області, що склалася внаслідок пожежі на Вуглегірській ТЕС", грн/МВтгод (без ПДВ);

 -фактичний обсяг споживання електричної енергії і-ю категорією населення у звітному місяці, МВтгод.

Загальна сума, на яку енергопостачальнику надається компенсація втрат, становить (грн):

де

К-загальна сума, на яку енергопостачальнику надається компенсація втрат;

n- кількість категорій населення м. Світлодарська, яким енергопостачальник здійснює постачання електричної енергії.

2.3. Структурний підрозділ НКРЕ в Донецькій області не пізніше 10 числа місяця, що передує розрахунковому, надає енергопостачальнику висновок щодо надання йому компенсації втрат, залишаючи собі копію. Отриманий висновок, заяву на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська, розрахунок компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська енергопостачальник подає до апарату НКРЕ в п’ятиденний строк з дати отримання висновку.

2.4. Енергопостачальник забезпечує достовірність даних, наведених у його заяві на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська.

2.5. У задоволенні зазначеної заяви може бути відмовлено, якщо документи, визначені пунктом 2.3 цього розділу, подано з порушенням вимог, установлених цим Порядком, із зазначенням причини відмови та з можливістю повторного подання заяви після усунення причин її відхилення.

2.6. Якщо за результатами планової або позапланової перевірки виявлено, що енергопостачальником для отримання компенсації втрат була надана НКРЕ недостовірна інформація і це призвело до завищення суми компенсації втрат, то НКРЕ зменшує суму компенсації втрат енергопостачальника в майбутньому розрахунковому періоді на суму компенсації втрат, отриману ним за місяць, в якому виявлено надання недостовірної інформації. У разі заниження суми компенсації енергопостачальник може звернутися до НКРЕ з обґрунтуванням причин заниження суми компенсації з наданням необхідних документів, що підтверджують його право на отримання більшої суми компенсації. Рішення щодо такого звернення приймається НКРЕ окремо.

2.7. Рішення НКРЕ щодо надання енергопостачальнику компенсації втрат оформлюється постановою, копія якої надсилається не пізніше ніж за 2 робочих дні до початку розрахункового періоду:

енергопостачальнику, який здійснює постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська;

розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України;

структурному підрозділу НКРЕ в Донецькій області.

2.8. Розпорядник системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України в розрахунковому місяці:

враховує суму компенсації втрат при визначенні оптової ринкової ціни;

щоденно зменшує енергопостачальнику, який здійснює постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська, розмір платежу за куплену-продану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/30 частини (1/28, 1/29, 1/31 - залежно від кількості днів у місяці) місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська.

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці 

Р. Кайдаш

Додатки читайте тут