ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації
у зв’язку  із закінченням строку їх застосування 

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

вимогу акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» (далі — заявник) «Про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування» (далі — вимога);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) про результати проведення про­цедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у вимозі наведено достатньо інформації про те, що її подано належним національним товаровиробником;

вимога містить докази того, що застосування антидемпінгових заходів мало позитивний ефект, проте не повністю усунуло заподіяну заявникові шкоду;

вимога містить докази того, що становище російських експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіює шкоду.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Закону 22.11.2019 Комісія прийняла рішення № АД-429/2019/4411-03, згідно з яким порушила перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування, і продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 05.07.2002 № АД-43/2002/52-63 (зі змінами), та продовжених рішеннями від 26.11.2008 № АД-193/2008/4403-45 та від 25.11.2014  № АД-325/2014/4421-06, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

Проведення перегляду антидемпінгових заходів у зв’язку із закінченням строку їх застосування доручено Мінекономіки.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається до Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 45 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 22.11.2019 № АД-429/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-68-04;
Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;
Адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94;
e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування, підприємство (компанію/організацію) на підставі такого:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повне та скорочене найменування компанії:

Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

 

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом перегляду, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):


Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом перегляду:


Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}