КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2013 р.
№ 683
Київ

Деякі питання випуску
фінансових казначейських векселів

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» і пункту 19 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Здійснити шляхом видачі органами Державної казначейської служби фінансових казначейських векселів:

1) реструктуризацію фактичної бюджетної заборгованості, що утворилася станом на 1 січня 2013 р., з урахуванням стану її погашення за видатками (далі — фактична бюджетна заборгованість) за узгодженими з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетними програмами (крім видатків на оплату праці та соціальне забезпечення) в частині:

бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка утворилася у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;

бюджетних зобов’язань одержувачів бюджетних коштів;

2) відшкодування з бюджету на підставі висновку відповідного органу доходів і зборів сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникові податку, який подав такому органові заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів, за умови, що сума відшкодування становить не менш як 500 тис. гривень.

Відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість не здійснюється у разі, коли стосовно платника податку порушено кримінальне провадження за ухилення від сплати такого податку або проводиться адміністративне оскарження платником податку в органах доходів і зборів вищого рівня до остаточного вирішення справи по суті.

2. Затвердити Порядок видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, що додається.

3. Міністерству доходів і зборів забезпечити:

1) подання до 23 вересня 2013 р. Міністерству фінансів для визначення прогнозних обсягів видачі фінансових казначейських векселів:

інформацію про результати інвентаризації сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування з бюджету та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникам податку станом на 1 серпня 2013 р.;

інформацію про результати інвентаризації заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість, що не підтверджені за результатами перевірки станом на 1 серпня 2013 р. та можуть відшкодовуватися до кінця поточного року шляхом видачі фінансових казначейських векселів;

розрахунку прогнозних показників сум податку на додану вартість, які підлягатимуть відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів, за податковими деклараціями, що будуть подані до 1 листопада 2013 р.;

2) проведення роз’яснювальної роботи з платниками податків щодо можливості відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів за умови подання ними заяви про обрання такого способу відшкодування;

3) формування реєстрів платників податку, яким відшкодування з бюджету податку на додану вартість може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів (додаток 1) (далі — реєстр платників податку) на підставі поданих платниками податку відповідному органові доходів і зборів заяв про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів (додаток 2) виходячи з установленої Кабінетом Міністрів України граничної суми відшкодування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів:

протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності рішенням про встановлення такої граничної суми — за сумами податку на додану вартість, що включені до результатів інвентаризації, передбаченої абзацом другим підпункту 1 пункту 3 цієї постанови;

щомісяця до 10 числа — за сумами податку на додану вартість, визначеними відповідно до абзаців третього і четвертого підпункту 1 пункту 3 цієї постанови та підтвердженими за результатами перевірки на дату формування реєстрів платників податку;

4) подання Державній казначейській службі реєстрів платників податку у паперовій та електронній формі не пізніше наступного робочого дня після їх формування;

5) подання органами доходів і зборів за місцем реєстрації платника податку на додану вартість відповідним органам Державної казначейської служби протягом п’яти робочих днів з дати формування реєстрів платників податку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість (додаток 3) згідно з реєстрами платників податку;

6) видачу органами доходів і зборів платникам податку на додану вартість за місцем їх реєстрації витягів з реєстру платників податку із зазначенням сум відшкодування з бюджету податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів протягом 10 робочих днів з дати формування реєстрів платників податку.

4. Розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів:

 1) провести інвентаризацію фактичної бюджетної заборгованості у частині бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та бюджетних зобов’язань одержувачів бюджетних коштів, обсяг якої становить понад 500 тис. гривень, станом на 1 серпня 2013 р. та подати органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування до 17 вересня 2013 р. інформацію про фактичну бюджетну заборгованість, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації (додаток 4), у паперовій та електронній формі;

2) подавати щомісяця до 20 числа органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування заяву про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості (додаток 5) у паперовій та електронній формі.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) забезпечити проведення інвентаризації заборгованості з різниці в тарифах, зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, за видами послуг з урахуванням положень Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 167 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 768), з метою її підтвердження, визначення обсягу та подання Міністерству фінансів до 23 вересня 2013 р. зведеного реєстру заборгованості з різниці в тарифах за видами послуг, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації (додаток 6);

2) визначити розпорядника бюджетних коштів, який отримуватиме фінансові казначейські векселі в органах Державної казначейської служби для проведення розрахунків з такої заборгованості;

3) подати Міністерству фінансів у тридцятиденний строк після встановлення граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів зведений реєстр заборгованості з різниці в тарифах у розрізі суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення, яка підлягає реструктуризації (додаток 7), сформований виходячи з таких граничних обсягів.

До зведеного реєстру включається заборгованість, обсяг якої становить понад 10 тис. гривень, за умови спрямування фінансових казначейських векселів суб’єктами господарювання, що отримують їх у рахунок погашення заборгованості, на оплату спожитого природного газу та з метою застави під час отримання у банках кредиту для погашення заборгованості за спожиті енергоносії.

До зведеного реєстру додаються розрахунок обсягу заборгованості за минулі роки, рішення територіальної комісії про узгодження обсягу заборгованості, договір про проведення розрахунків із застосуванням фінансових казначейських векселів підприємствами — надавачами послуг з теплопостачання та постачальниками природного газу для погашення заборгованості за енергоносії, згода банку на надання кредиту під заставу фінансового казначейського векселя, довідка щодо динаміки зменшення використання енергоносіїв на одиницю виробленої продукції у фізичному обсязі за останні два роки та перше півріччя поточного року, відомості про рівень розрахунків суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення у поточному році за енергоносії та наявність поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

6. Державній казначейській службі забезпечити:

1) подання до 23 вересня 2013 р. Міністерству фінансів інформації про результати інвентаризації фактичної бюджетної заборгованості, яка підлягає реструктуризації відповідно до підпункту 1 пункту 1 цієї постанови (додаток 8), для визначення прогнозних обсягів видачі фінансових казначейських векселів;

2) ведення реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості (додаток 9), погоджені з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів, та подання щомісяця до 25 числа такого реєстру Міністерству фінансів для затвердження;

3) укладення договорів з адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів для забезпечення здійснення формування, зберігання, ведення реєстру фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та супроводження електронних документів у системі електронного обігу фінансових векселів;

4) видачу до 1 січня 2014 р. платникам податку на додану вартість та розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, які включені до реєстрів, зазначених у підпункті 3 пункту 3, підпункті 3 пункту 5 цієї постанови та підпункті 2 цього пункту, фінансових казначейських векселів строком обігу до п’яти років з дохідністю 5 відсотків річних у межах встановлених граничних обсягів видачі таких векселів для відшкодування податку на додану вартість платникам податку та погашення фактичної бюджетної заборгованості — протягом 10 днів після надходження документів, необхідних для отримання фінансових казначейських векселів.

7. Міністерству фінансів:

1) забезпечити подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення щодо встановлення граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів для відшкодування з бюджету податку на додану вартість та погашення фактичної бюджетної заборгованості розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів протягом 10 робочих днів після надходження від Державної казначейської служби, Міністерства доходів і зборів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій інформації про результати проведеної інвентаризації;

2) довести у сорокап’ятиденний строк після прийняття такого рішення обсяги видачі фінансових казначейських векселів для погашення заборгованості з різниці в тарифах, зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та Державній казначейській службі у розрізі суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення відповідно до граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів та з урахуванням таких критеріїв черговості їх видачі:

динаміка зменшення використання енергоносіїв на одиницю виробленої продукції у фізичному обсязі за останні два роки та перше півріччя поточного року;

рівень щомісячних розрахунків суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення за енергоносії у поточному році становить не менш як 50 відсотків;

наявність у суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

3) передбачати щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України кошти, необхідні для сплати та обслуговування фінансових казначейських векселів, виданих згідно з підпунктом 4 пункту 6 цієї постанови, та визначати відповідальним виконавцем бюджетної програми щодо обслуговування фінансових казначейських векселів Державну казначейську службу.

8. Рекомендувати Національному банку визначити механізм здійснення операцій з рефінансування банків під забезпечення фінансових казначейських векселів та операцій банків з фінансовими казначейськими векселями.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Повний текст постанови читайте тут