Виведення економіки на траєкторію впевненого зростання у 2011 році завдяки закріпленню досягнутих у 2010 році успіхів зі стабілізації економічної ситуації та продовження дієвих структурних реформ у всіх галузях економіки України забезпечило стабільну ресурсну базу бюджету та дало змогу здійснити впорядкування і підвищення ефективності державних фінансів.

Незважаючи на ряд негативних тенденцій у світовій економіці, які розпочалися у ІІ півріччі 2011 року та які мали вплив і на розвиток фінансової системи та економіки України, діючому Уряду вдалося забезпечити стійке економічне зростання, вишукати можливість для підвищення заробітних плат, пенсій та соціальних допомог населенню, повернути інвестиційну спрямованість бюджетної політики, забезпечивши при цьому суттєве скорочення дефіциту бюджету та зменшення рівня державного боргу відносно ВВП.

Економічний розвиток України

Вжиття Урядом активних заходів із стимулювання розвитку економіки, проведення важливих реформ, оперативне реагування на загрози світової кризи дали змогу досягнути подальшого забезпечення економічного зростання в Україні після різкого падіння у 2009 році, яке було одним із найглибших у світі.

Розвиток економіки України протягом 2011 року відбувався на тлі зовнішніх викликів, що характеризувались нестабільністю та різкою зміною трендів та очікувань.

Зростання очікувань другої хвилі світової фінансової кризи відбувалось в умовах розгортання негативних явищ в економіках США та єврозони. МВФ тричі протягом 2011 року переглядав оцінки розвитку світової економіки в бік зменшення (з 4,4 відсотка у квітні до 3,8 відсотка за підсумком року). Міжнародними рейтинговими агентствами були знижені рейтинги багатьох країн.

Незважаючи на уповільнення розвитку світової економіки (з 5,2 відсотка у 2010 році до 3,8 відсотка у 2011 році) та нестабільність на світових товарних та фінансових ринках, у 2011 році темпи зростання економіки України прискорились. Реальне зростання ВВП за підсумками 2011 року становило 5,2 відсотка, що на 1,1 відсоткового пункту більше темпів зростання 2010 року та є кращим результатом серед країн-сусідів: група країн ЄС-27 – 1,6 відсотка, країни СНД – 4,7 відсотка, зокрема Росія – 4,3 відсотка.

За оперативними даними, номінальний ВВП за підсумками 2011 року зріс на 21,4 відсотка порівняно з 2010 роком до 1314 млрд. грн. і на 23 млрд. грн. перевищив показник, врахований в бюджеті зі змінами.

Обсяги промислового виробництва зросли на 7,6 відсотка, що на 1,1 відсоткового пункту вище, ніж було враховано при розрахунках бюджетних показників.

Завдяки підвищенню підприємницької активності та розширенню внутрішнього попиту в умовах зростаючих доходів населення збільшилось виробництво в орієнтованих на внутрішній ринок галузях. Також, незважаючи на нестабільність зовнішнього попиту, досить високими темпами розвивались експортоорієнтовані галузі промисловості.

Вже другий рік поспіль лідером зростання у промисловості є машинобудування, де збільшення на 17,2 відсотка обсягів виробництва у 2011 році було підкріплено відновленням внутрішньої інвестиційної активності та зростанням попиту країн – основних імпортерів вітчизняної продукції машинобудування.

Найвищими темпами у 2011 році зростали хімічна та нафтохімічна промисловість (на 14,4 відсотка), виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (на 12,4 відсотка), деревообробна промисловість (на 9,7 відсотка), металургійна промисловість (на 8,9 відсотка), частка яких у структурі промисловості становить понад 32 відсотки.

Завдяки проведенню послідовної політики Уряду щодо розвитку інфраструктури країни, відновленню житлового будівництва в 2011 році вперше з 2007 року було досягнуто зростання обсягів будівництва на 11,0 відсотка.

Державна підтримка сільськогосподарських підприємств, вдосконалення технологій, оптимізація структури посівних площ, вчасне проведення польових робіт, будівництво овочесховищ, оптових ринків та виважена урядова політика у сфері регулювання сільськогосподарської діяльності на тлі сприятливих погодних умов забезпечили високі темпи зростання у сільському господарстві – на 17,5 відсотка порівняно з 2010 роком. Такі високі темпи зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції спостерігаються вперше з 2008 року.

Покращання фінансового стану підприємств та політика стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку, що впроваджується Урядом, сприяли нарощенню інвестиційного потенціалу, що забезпечило зростання обсягу інвестицій в економіку. Так, за підсумками січня–вересня 2011 року в Україні спостерігалося зростання обсягу інвестицій в основний капітал на 21,2 відсотка до 117,2 млрд. гривень (без ПДВ).

Поліпшення економічного стану підприємств за останніх два роки створило умови для зростання заробітної плати та забезпечило підвищення рівня добробуту населення. Так, у грудні 2011 року середня заробітна плата перевищила 3 тисячі гривень, що майже на 40 відсотків більше, ніж два роки тому.

Реальне зростання заробітної плати в Україні за підсумками 2011 року становило 8,7 відсотка, що стало найбільшим показником серед країн СНД.

Внаслідок підвищення цін на світових товарних ринках на енергоносії та продовольство у І кварталі 2011 року в Україні спостерігалось прискорення зростання споживчих цін, але завдяки впроваджуваній Урядом антиінфляційній політиці, вчасному вжиттю заходів із збалансування основних товарних ринків та виваженій бюджетній політиці, вже починаючи з ІІ кварталу 2011 року вдалося досягти стійкої тенденції до уповільнення інфляції.

За підсумками 2011 року індекс споживчих цін зріс на 4,6 відсотка порівняно з груднем 2010 року, що є найнижчим показником з 2002 року. Показник інфляції в Україні був нижче ніж в Росії – 6,1 відсотка та майже відповідає рівню інфляції окремих країн ЄС – Словаччини (4,4 відсотка) і Польщі (4,3 відсотка).

За даними Національного банку України, у 2011 році експорт товарів та послуг порівняно з 2010 роком зріс на 28,1 відсотка до 88,8 млрд. дол. США, а імпорт – на 33,8 відсотка до 98 млрд. дол. США.

Сальдо зовнішньоторговельних операцій  за підсумками 2011 року становило «мінус» 9,2 млрд. дол. США., що спричинено головним чином суттєвим зростанням вартісних обсягів імпорту газу внаслідок невигідних газових контрактів, укладених  попереднім Урядом.

З метою подолання від’ємного сальдо у зовнішній торгівлі Урядом було розроблено та розпочато реалізацію плану заходів, який передбачає підтримку експорту, скасування обмежень у зовнішній торгівлі, захист інтересів національних виробників на зовнішніх ринках, створення умов для підтримки вітчизняного реального сектору тощо (розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011  № 1074).

Завдяки скоординованій політиці Національного банку України та Уряду було забезпечено утримання курсової стабільності. Середній офіційний курс гривні до долара США у 2011 році становив 7,97 грн./дол. США., до євро – 11,09 грн./євро.

Таким чином, незважаючи на складні зовнішні умови та нестабільність світової економіки, Уряду у 2011 році вдалось забезпечити стійкий розвиток вітчизняної економіки, що позитивно вплинуло на виконання дохідної частини бюджету.

Політика реформ

Державний бюджет України на 2011 рік був спрямований на фінансове забезпечення реалізації Програми економічних реформ на 2010–2014 роки, створення належних умов для регіонального розвитку та імплементацію результатів бюджетної реформи.

У 2011 році проведено масштабну адміністративну реформу, за результатами якої кількість органів виконавчої влади зменшено зі 107 до 75, чисельність держслужбовців скорочено на 22 тис. осіб, або на 12,7 відсотка, що дало можливість оптимізувати відповідні видатки та спрямувати їх на вирішення соціальних питань та збільшення капітальних видатків бюджету.

Також у 2011 році розпочато Пенсійну реформу, яка дозволить покращити пенсійне забезпечення, пом’якшити негативний вплив старіння населення України на бюджет Пенсійного фонду та створити умови для впровадження ІІ рівня пенсійної системи – обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування.

Основними здобутками виконання бюджету 2011 року стали: забезпечення стабільності фінансової системи; суттєве зменшення дефіциту держбюджету; посилення соціального захисту громадян через підвищення соціальних стандартів, які профінансовані у повному обсязі; забезпечення збереження позитивної економічної динаміки, що створило основу для подальшого зростання економіки, а отже і підвищення рівня добробуту людей.

Здобутки бюджету 2011 року

Високі темпи розвитку економіки, введення в дію П одаткового кодексу України та нової редакції Бюджетного кодексу забезпечили зростання бюджетних показників у 2011 році (див. табл. 1).

Надходження до Державного бюджету України у 2011 році становили 314,6 млрд. грн., що на 30,8 відсотка, або на 74,0 млрд. грн. більше, ніж у 2010 році.

У співставних умовах, без врахування у 2010 році погашення заборгованості минулих років з відшкодування ПДВ за рахунок випуску ОВДП в обсязі 16,4 млрд. грн. (спеціальний фонд держбюджету), у 2011 році надходження зросли на 22,4 відсотка, або на 57,6 млрд. гривень.

Рівень виконання річного показника, затвердженого Верховною Радою України зі змінами, становив 103,5 відсотка, проти 100,8 відсотка у 2010 році та 85,5 відсотка у 2009 році.

До загального фонду державного бюджету в 2011 році надійшло 265,8 млрд. грн., що на 28,1 відсотка, або на 58,3 млрд. грн. більше, ніж у 2010 році.

Завдяки зусиллям Уряду щодо покращання адміністрування податків забезпечено вищі, ніж було визначено в законі про бюджет, доходи загального фонду державного бюджету у 2011 році на 3,3 відсотка, або на 8,5 млрд. гривень. Протягом всього 2011 року фактичні доходи були вищими, ніж індикативні показники, передбачені в розписі.

Проти 2010 року найбільшими темпами зростали такі надходження до державного бюджету: податок на додану вартість (збір) на 36,1 відсотка (збільшення на 45,9 млрд. грн.); рентна плата – у 1,8 раза (або на 7,3 млрд. грн.); акцизний податок – на 19,5 відсотка (або на 5,4 млрд. грн.); ввізне мито – на 22,3 відсотка (або на 1,9 млрд. гривень). Незважаючи на зниження ставки податку на прибуток підприємств з 1 квітня 2011 року з 25 до 23 відсотків, надходження від цього податку порівняно з 2010 роком зросли на 37 відсотків (або на 14,8 млрд. гривень).

Відповідно до положень Податкового кодексу України у 2011 році було запроваджено механізм відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. В цілому за 2011 рік було відшкодовано ПДВ грошовими коштами в обсязі 42,8 млрд. грн., що в 1,8 раза більше, ніж в 2010 році.  З них в автоматичному режимі було відшкодовано 15,9 млрд. грн., або 37,1 відсотка загальної суми відшкодування.

Власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду державного бюджету в 2011 році дорівнювали 23,3 млрд. грн., що на 5,3% (або на 1,2 млрд. грн.) більше  порівняно із 2010 роком.

Достатнє наповнення дохідної частини державного бюджету протягом 2011 року дало змогу збільшувати як соціальні, так і інвестиційні видатки. При цьому проводилася виважена політика видатків, зокрема було скорочено видатки на утримання органів державної влади в рамках адміністративної реформи, здійснено обмеження непріоритетних видатків.

Касові видатки Державного бюджету України за 2011 рік проведені в обсязі 333,5 млрд. грн., що на 29,9 млрд. грн. (на 9,8 відсотка) більше аналогічного показника 2010 року.

Обсяг касових видатків загального фонду державного бюджету за 2011 р. зріс проти аналогічного показника 2010 року на 49,0 млрд. грн., або на 20,5 відсотка, і становив 287,3 млрд. грн., що відповідає 97,1 відсотка річного розпису і враховує заходи з економії видатків та проведення видатків в межах фактично зареєстрованих зобов’язань.

За функціональною класифікацією статей видатків у 2011 році проти 2010 року спостерігалися такі тенденції:

1) без врахування видатків на обслуговування державного боргу видатки на загальнодержавні функції зменшились за загальним фондом державного бюджету на 0,4 млрд. грн. (на 2,3 відсотка) до 15,5 млрд. гривень, в цілому за державним бюджетом – на 2,3 млрд. грн. (на 12 відсотків) до 16,9 млрд. грн;

2) видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування видатків на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для виплати пенсій) зросли за державним бюджетом на 7,2 відсотка до 45,8 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом державного бюджету – на 10,1 відсотка до 41,7 млрд. гривень;

3) видатки на охорону здоров’я за державним бюджетом збільшилися на 16,7 відсотка до 10,2 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом державного бюджету – на 19,7 відсотка до 8,5 млрд. гривень;

4) видатки на духовний та фізичний розвиток за державним бюджетом (без урахування видатків на підготовку та проведення Євро-2012) зросли на 8,6 відсотка до 3,2 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом державного бюджету – на 17,8 відсотка до 3,0 млрд. гривень;

5) видатки на освіту за зведеним бюджетом зросли на 8,1 відсотка до 86,3 млрд. грн.;

6) видатки на охорону навколишнього природного середовища за державним бюджетом зросли на 31,2 відсотка до 3,0 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом державного бюджету – на 9,2 відсотка до 1,7 млрд. гривень;

7) видатки на економічну діяльність (без урахування компенсації НАК «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізацією) зросли за державним бюджетом на 37,3 відсотка до 44,8 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом державного бюджету – до 27,2 млрд. гривень;

8) видатки на житлово-комунальне господарство за зведеним бюджетом зросли у 1,6 раза до 8,7 млрд. грн.;

9) видатки на оборону за державним бюджетом збільшилися на 16,7 відсотка до 13,2 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом державного бюджету – на 28 відсотків до 11,9 млрд. гривень;

10) видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу за державним бюджетом зросли на 13,5 відсотка до 32,4 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом державного бюджету – на 18,3 відсотка до 28,4 млрд. гривень;

11) внаслідок великого боргового навантаження, накопиченого за попередні роки, видатки державного бюджету з обслуговування державного боргу зросли у 1,5 раза.

Бюджет для людини

У 2011 році в повному обсязі здійснювалися фінансування захищених статей видатків, зокрема видатків на заробітну плату з нарахуваннями, на грошове забезпечення військовослужбовців, на пенсії та стипендії, на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Касові видатки соціального спрямування за загальним фондом державного бюджету за 2011 рік проведено у сумі 228,5 млрд. гривень.

У 2011 році передбачалося підвищення розміру мінімальної заробітної плати на рівні індексу споживчих цін – 8,9%, що і було досягнуто, при тому, що фактично індекс споживчих цін становив 4,6%. Середньорічна мінімальна заробітна плата у 2011 році становила 963,1 гривні.

У 2011 році приріст мінімальної заробітної плати в Україні був суттєво вищим, ніж в країнах Європи та в Росії. Так, у Португалії мінімальна заробітна плата зросла на 2,1 відсотка, у Словенії – на 1,9 відсотка, у Франції – на  1,6 відсотка, у Нідерландах – на 1,4 відсотка, в Іспанії – на 1,3 відсотка, а в таких країнах як Болгарія, Естонія, Ірландія та Литва у 2011 році розмір мінімальної заробітної плати взагалі не підвищувався. Приріст мінімальної заробітної плати в Російській Федерації у 2011 році становив 6,5 відсотка при інфляції 6,1 відсотка.

Високі показники виконання бюджету за І квартал 2011 року дали можливість в червні 2011 року внести зміни до закону про бюджет, якими було достроково підвищено посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС та встановлено його у середньорічному розмірі 637 гривень, забезпечено міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці працівників 1–7 тарифних розрядів, запроваджено додаткові надбавки, матеріальні допомоги та інші виплати працівникам освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної сфери.

Реалізація вищезазначеного дала змогу підвищити протягом 2011 року (з 1 січня 2011 до 1 січня 2012 року) середньомісячну заробітну плату для вчителя вищої категорії на 343 гривні, або на 14,7 відсотка до 2666 грн.; лікаря-хірурга вищої категорії у стаціонарі – на 359 грн., або на 13,5 відсотка до 3016 грн.; лікаря-терапевта вищої категорії – на 309 грн., або на 13,0 відсотка до 2632 грн.; фельдшера вищої категорії – на 198 грн., або на 12,5 відсотка до 1780 грн.; завідувача дошкільного навчального закладу – на 646 грн., або на 29,2 відсотка до 2855 грн.; лікаря вищої категорії, який надає медичну допомогу хворим на заразну форму туберкульозу – на 1736,0 грн., або на 67,4 відсотка до 4310 гривень.

На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у 2011 році спрямовано 27,6 млрд. грн., що на 4,9 млрд. грн. більше, ніж у 2010 році.

У 2011 році поряд із підвищенням мінімальної заробітної плати зростав і розмір мінімальної пенсії, який підвищувався протягом року 4 рази: з 1 січня –  750 грн.; з 1 квітня – 764 грн.; з 1 жовтня - 784 грн.; з 1 грудня – 800 гривень. При цьому середньорічний мінімальний розмір пенсії порівняно з 2010 роком зріс з 709,2 грн. до 766,8 грн., або на 8,1 відсотка.

Середній розмір пенсійних виплат, за оперативними даними Пенсійного фонду, станом на 01.01.2012 зріс порівняно з початком 2011 року на  94,1 грн., або на 8,2%, і становить 1246,0 гривень.

Видатки, передбачені в Державному бюджеті України на реалізацію норм законодавства з питань пенсійного забезпечення в обсязі 58,3 млрд. грн., у тому числі – за загальним фондом 54,8 млрд. грн., за спеціальним фондом (за рахунок додаткових зборів на виплату пенсій) – 3,5 млрд. грн., були проведені стовідсотково.

Пенсійні виплати у 2011 році здійснювались вчасно і в повному обсязі, станом на 1 січня 2012 року заборгованості з пенсійних виплат немає.

 

Бюджет для економіки

У 2011 році тривала тенденція поступового відновлення балансу між соціальними та інвестиційними видатками, порушеного у 2009 році.

У 2011 році вдалося забезпечити суттєве збільшення капітальних видатків державного бюджету. Фактично за 2011 рік капітальні видатки державного бюджету зросли порівняно з 2010 роком на 48,6 відсотка до 31,3 млрд. грн., в структурі видаткової частини їх питома вага підвищилася на 2,4 відсоткового пункту до 9,4 відсотка.

За рахунок бюджетних коштів у 2011 році продовжувалося будівництво об’єктів енергетики та об’єктів капітального будівництва вугле- і торфодобувних підприємств.

Також за рахунок бюджетних коштів було здійснено фінансову підтримку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів.

Загалом фінансову підтримку на часткову компенсацію відсотків за банківськими кредитами, в тому числі на погашення кредиторської заборгованості минулих років, отримали 2668 підприємств агропромислового комплексу. Обсяги пільгових кредитів, залучених у 2011 році та попередніх роках, за якими підприємствам АПК було частково компенсовано відсоткову ставку, становить понад 10,8 млрд. грн., у тому числі короткострокових кредитів – 5,6 млрд. грн., середньострокових кредитів – 2,7 млрд. грн., а також довгострокових кредитів – понад 2,5 млрд. гривень.

У 2011 році на підготовку інфраструктури та інші заходи,  пов’язані з підготовкою до Євро-2012, спрямовано 14,2 млрд. грн. державних коштів, зокрема кошти були спрямовані на будівництво та реконструкцію стадіонів – 3,4 млрд. грн., аеропортів – 5,8 млрд. грн., створення сучасної транспортної інфраструктури – 3,2 млрд. грн., об’єкти комунальної інфраструктури приймаючих міст – 0,5 млрд. грн., здійснення ремонтних робіт у студентських гуртожитках, закладах культури та інші заходи, пов’язані з підготовкою до Євро-2012, – 1,3 млрд. гривень.

У 2011 році здійснювалася державна підтримка транспортно-дорожнього комплексу шляхом спрямування бюджетних коштів на:

     будівництво та розвиток мережі метрополітенів у сумі 857,7 млн. грн., зокрема, у м. Києві – 750 млн. грн. (відкрито нову станцію метрополітену «Виставковий центр»), у м. Донецьку та м. Дніпропетровську –  107,7 млн. грн.;

     будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі у сумі 127,4 млн. грн.;

     розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування у сумі 8,1 млрд. грн. (відремонтовано 248,4 км автодоріг, ліквідовано пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття доріг на 5641,8 тис. кв. м тощо);

       будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 2,1 млрд. гривень.

Бюджет для регіонів

За 2011 рік із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було перераховано трансфертів на загальну суму 95,3 млрд. грн., у тому числі трансфертів із загального фонду – 90,1 млрд. грн., що дало змогу забезпечити виплату у повному обсязі заробітної плати працівникам установ бюджетної сфери, які утримуються з місцевих бюджетів, а також значно збільшити обсяг коштів, спрямованих на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів (в загальному обсязі 4,9 млрд. гривень).

Зокрема, кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів в обсязі 3,4 млрд. грн. були спрямовані на проведення робіт за майже 1,5 тис. об’єктами, кошти субвенції на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів в сумі 1,0 млрд. грн. – за майже 400 об’єктами, кошти субвенції на окремі заходи соціально-економічного розвитку в обсязі 0,5 млрд. грн. – за майже 170 об’єктами.

За рахунок коштів цих субвенцій було забезпечено будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я та відпочинку, освіти, культури; житлових будинків, гуртожитків, покрівель житлових багатоповерхових будинків, ліфтового обладнання, систем опалення (теплопостачання) та котелень, мереж газопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, вуличного освітлення, теплотрас, каналізаційних і очисних споруд,  аварійних ділянок напорних колекторів, зливних колекторів, насосних станцій, доріг, мостів, дорожно-вуличного покриття, тролейбусних ліній, паркінгів, берегоукріплюючих споруд; рекультивацію полігону захоронення твердих побутових відходів; впровадження енергозберігаючих технологій; придбання пасажирських тролейбусів, автобусів, трамваїв, автотранспорту для організації підвозу учнів шкіл, спеціалізованих автомобілів, ремонт рухомого складу.

Соціальні субвенції за 2011 рік перераховані в межах зареєстрованих зобов’язань в обсязі 36,0 млрд. грн., що на 20,9 відсотка більше відповідного показника 2010 року, з яких 76,8 відсотка  – субвенція на допомогу сім’ям з дітьми, за рахунок якої і здійснювалися основні соціальні виплати та допомоги (допомоги при народжуваності, догляду за дітьми залежно від віку, одиноким матерям, дітям-інвалідам та інші).

У 2011 році забезпечено щомісячне дострокове перерахування дотації вирівнювання.

Крім того, місцеві бюджети у 2011 році отримали у повному обсязі до розпису додаткову дотацію на вирівнювання  фінансової забезпеченості у сумі  2,4 млрд. грн., що у 4,4 раза більше, ніж у 2010 році.

Дефіцит бюджету

Завдяки зусиллям Уряду із забезпечення стабілізації системи державних фінансів в рамках виконання Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» за підсумками 2011 року вдалося продовжити розпочату в попередньому році тенденцію до скорочення дефіциту бюджету та стримання зростання державного боргу.

Незважаючи на те, що Україна не тільки не пішла шляхом зменшення соціальних стандартів, як деякі країни Європи, але й забезпечила їх збільшення, виходячи із реальних можливостей економіки та бюджету, дефіцит державного бюджету за підсумками 2011 року  був одним з найнижчих порівняно з іншими країнами світу (1,8 відсотка ВВП в Україні проти 4 відсотків ВВП в Єврозоні, 8,9 відсотка ВВП в Японії, 10 відсотків ВВП в США).

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» було встановлено граничний показник дефіциту Державного бюджету України на рівні 35,3 млрд. гривень.

Фактичний рівень дефіциту державного бюджету в 2011 році становив 23,6 млрд. гривень.

Зусилля Уряду зі стабілізації системи державних фінансів, розсудлива політика управління державним боргом дали змогу повернути підірвану попередньою владою довіру іноземних інвесторів до України та відновити доступ на зовнішні ринки капіталу.

Державних запозичень у 2011 році здійснено на суму 80,7 млрд. гривень.

Надходження внутрішніх запозичень на фінансування державного бюджету за 2011 рік дорівнювали 53,4 млрд. грн., з яких 27,0 млрд. грн. становлять надходження від випуску ОВДВ для фінансування дефіциту державного бюджету, 8,9 млрд. грн. – для капіталізації банківських установ, 12,5 млрд. грн. – поповнення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» та 5 млрд. грн. – для кредитування Аграрного фонду.

Надходження від зовнішніх запозичень на фінансування державного бюджету за 2011 рік становили 27,3 млрд. грн., з яких: 22,7 млрд. грн. становлять надходження від випуску ОЗДП, 4,6 млрд. грн. – кошти на впровадження спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку.

Незважаючи на високу волатильність міжнародних ринків капіталу, Урядом двічі в 2011 році було здійснено розміщення єврооблігацій за низькими відсотковими ставками: у лютому 2011 року – на суму 1,5 млрд. дол. США, у червні 2011 року – на суму 1,25 млрд. дол. США.

В умовах суттєвого погіршення ситуації на європейських та світових фінансових ринках з метою забезпечення фінансування державного бюджету у 2011 році було введено нові боргові інструменти:

– облігації внутрішньої державної позики з індексованою вартістю (протягом жовтня–грудня 2011 року було залучено 8,0 млрд. гривень);

– короткострокові та середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті (протягом грудня 2011 року було залучено 3,3 млрд. гривень).

Незважаючи на нестабільну ситуацію на міжнародних ринках капіталу та погіршення глобальної макроекономічної кон’юнктури, протягом 2011 року істотних змін щодо суверенних кредитних рейтингів України не відбулося.

Витрати державного бюджету на погашення державного боргу за 2011 рік становили 45,6 млрд. грн., в тому числі погашення державного внутрішнього боргу – 32,1 млрд. грн., погашення державного зовнішнього боргу – 13,5 млрд. гривень.

Майже половину дефіциту бюджету у 2011 році було профінансовано за рахунок неборгових джерел. Так, від приватизації державного майна у 2011 році до загального фонду Державного бюджету України надійшло 11,5 млрд. грн., що на 14,8 відсотка перевищує показник, затверджений Верховною Радою України.

Порівняно з 2010 роком надходження від приватизації зросли в 10,5 раза, або на 10,4 млрд. гривень, порівняно з 2009 роком – в 14 разів, або на 10,7 млрд. гривень.

Найбільші надходження від продажу державної власності на конкурсних торгах у 2011 році були забезпечені продажем 92,71 відсотка акцій ПАТ «Укртелеком» за 10,6 млрд. грн. та 25 відсотків акцій ПАТ «Київенерго» за 0,5 млрд. гривень.

Державний борг

Завдяки зусиллям Уряду із забезпечення стабілізації системи державних фінансів в рамках виконання Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», позитивним результатам економічної політики, проведенням виваженої податково-бюджетної та боргової політики досягнуто зменшення співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП, що свідчить про остаточне повернення до траєкторії економічно безпечного розміру державного і гарантованого державою боргу та відповідає критеріям, визначеним Бюджетним кодексом України (рівень показника не повинен перевищувати 60 відсотків ВВП).

Так, на кінець 2011 року показник рівня відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП становив 36,0 відсотка, в т.ч. державного боргу – 27,2 відсотка ВВП, тоді як на кінець 2010 року відповідні показники дорівнювали 39,5 відсотка ВВП та 29,6 відсотка ВВП.

В абсолютному обсязі сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець 2011 року становила 473,1 млрд. грн. та збільшилася на 40,8 млрд. грн. (або на 9,4 відсотка), що в 3,1 раза менше, ніж приріст державного та гарантованого державою боргу за 2009 рік (128,5 млрд. гривень).

Державний борг на кінець 2011 року становив 357,3 млрд. грн., у т.ч. державний зовнішній борг дорівнював 195,8 млрд. грн., державний внутрішній борг – 161,5 млрд. гривень.

У 2011 р. з передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» 15 млрд. грн. Урядом видано державних гарантій на 12,8 млрд. грн., тоді як в 2009 році обсяг прийнятих рішень щодо надання державних гарантій становив 84,9 млрд. грн. при встановленому законом про бюджет на 2009 рік граничному показнику у 37 млрд. гривень (фактично у 2009 році видано державних гарантій на 32,2 млрд. гривень).

Гарантований державою борг України на кінець 2011 року становив 115,8 млрд. грн. та збільшився порівняно з 2010 роком лише на 7,0 млрд. грн., що майже вп’ятеро менше за приріст 2009 року (32,2 млрд. гривень).

Бюджет 2011 року створив міцне підгрунтя для подальшого розвитку 

Таким чином, незважаючи на складні зовнішні умови та нестабільність на світових фінансових ринках у 2011 році наполеглива робота та консолідація зусиль всіх гілок влади, імплементація Податкового кодексу України та нового Бюджетного кодексу України дали змогу виконати в повному обсязі всі підвищені соціальні зобов’язання, відновити фінансування інвестиційних проектів при одночасному зменшенні дефіциту та частки державного боргу у ВВП. Все це створює тверду основу для формування та подальшого розвитку прозорої та ефективної системи державних фінансів, здатної забезпечити макроекономічну стабільність та зростання економіки задля підвищення рівня добробуту населення.

АНОНС

16 березня 2012 року о 15.00 у Міністерстві фінансів України (вул. Межигірська, 11) планується публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за 2011 рік. Уточнену інформацію дивіться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів (www.minfin.gov.ua).