У рейтингу найкращих педагогічних навчальних закладів України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини нині посідає 5-те місце. Велику роль у його популярності відіграє широка наукова, науково-технічна й інноваційна діяльність. Упродовж останніх років ці складові стали обов’язковими й невід’ємними частинами всієї освітньої роботи. Оскільки Міністерство освіти і науки України нині акцентує на необхідності формування сприятливого клімату для впровадження інновацій, зусилля науково-дослідних центрів та лабораторій закладу спрямовують на успішну реалізацію інноваційних проектів, здійснення ґрунтовних наукових досліджень, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, нових методик та інших видів діяльності.

Сплав досвіду і юного завзяття

Як розповіла проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва університету Влада Сокирська, основні суб’єкти науково-дослідної роботи в університеті — 39 кафедр, на яких 563 науково-педагогічних працівники, 62 доктори і 319 кандидатів наук. В організаційно-функціональну структуру науково-дослідної діяльності та міжнародного співробітництва університету входять три науково-дослідні центри подвійного підпорядкування НАПН, НАН та МОН України, три міжнародні наукові та культурно-освітні центри, 11 регіональних науково-методичних центрів, 24 науково-дослідні лабораторії та 14 наукових шкіл.

До роботи у складі спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, яких в університеті дві, запросили представників відомих наукових шкіл: академіків, членів-кореспондентів НАПН України та докторів наук. Наявність спеціалізованих вчених рад та якість захисту в них дисертацій належать до рейтингових показників міжнародної класифікації закладів вищої освіти, а це ознака довіри науковців, що позитивно впливає на формування іміджу в суспільстві конкретного університету й педагогічної освіти загалом. У нинішньому навчальному році у спецрадах університету викладачі захистили 28 дисертацій (з них п’ять докторських). 12 дисертацій захистили працівники університету (з них чотири докторські).

Весь склад науковців активно працює над фундаментальними та прикладними дослідженнями, розробляючи актуальні теми педагогічної науки. Досить сказати, що цього навчального року завершено два великі дослідження, які фінансували з державного бюджету, а в плані на поточний період — ще дві роботи.

Однак чи не найголовніше своє завдання науковці закладу вбачають у залученні до наукової творчості студентської молоді. В університеті науково-дослідну діяльність здійснюють 150 молодих учених, серед яких п’ять докторів наук. Цей чинник також сприяє розвитку інтересу студентів до наукової діяльності.

— Дослідницька робота студентів як важливий чинник підготовки висококваліфікованих спеціалістів охоплює два пов’язаних аспекти: навчання студентів елементів дослідної діяльності та організацію наукових досліджень, що їх здійснюють студенти під керівництвом провідних науковців, — наголосила Влада Володимирівна. — Сприяють організації наукової діяльності студентів створені на кафедрах 317 гуртків та проблемних груп, у яких працюють понад 2,6 тисячі студентів. Для них організовуємо наукові заходи. Одним із них стала ХІ Всеукраїнська наукова конференція молодих науковців та студентів «Наука. Освіта. Молодь». Цього року провели 10 міжнародних та 36 всеукраїнських конференцій, 92 семінари. Загартовує наших вихованців і активна участь у всеукраїнських студентських олімпіадах, 12 із них стали їхніми призерами. Під керівництвом провідних учених студенти підготували 61 наукову роботу до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

А недавно на базі педуніверситету відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання) і ІІ етап всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальностей «Історія» та «Трудове навчання і технології». Умань відвідали 270 студентів з 52 закладів вищої освіти України. 42 стали переможцями.

Ми побували в регіональному центрі Малої академії наук України, який діє в університеті. Аналогів йому, як розповіли викладачі, немає в жодному іншому закладі вищої освіти. Завдання центру — організація та координація викладачами університету науково-дослідницької діяльності учнів, створення умов для інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, а також популяризація університету і його наукових досягнень серед учнівської молоді й педагогічних колективів шкіл.

Центр постійно розширює географію надання послуг, співпрацює з навчальними закладами Уманського та прилеглих районів Черкаської, Кіровоградської й Вінницької областей. У 23 секціях семи відділень МАН працюють 24 викладачі, які надають консультації, проводять тренінги з написання учнівських наукових робіт, наукові пізнавально-розважальні заходи для учнів 9—11 класів загальноосвітніх шкіл, студентсько-учнівські конференції, наукові конкурси та консультації. Недавно тут уперше провели міський етап конкурсу-захисту учнівських наукових робіт.

Вивчаючи рідну мову, студенти досліджують її в контексті етнонаціонального розвитку. Фото з архіву університету

Новаторами не народжуються

Інформаційною основою науково-освітнього процесу, від якої великою мірою залежить зміст навчання та проведення наукових досліджень, стала видавнича діяльність навчального закладу. Завдяки їй тут надають значну організаційну підтримку навчальній, методичній та науковій діяльності. В університеті видають п’ять збірників та наукових журналів, що входять до переліку фахових видань України, в яких публікують підсумки досліджень на здобуття наукових ступенів.

Головний редактор збірникза наукових праць — академік НАПНУ професор М. Мартинюк, «Історико-педагогічний альманах» видають під керівництвом академіка НАПНУ О. Сухомлинської, редакційний колектив збірника «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи» очолює ректор університету професор О. Безлюдний.

Ці та інші видання допомагають у визначенні узагальненої оцінки якості та підсумків наукових досліджень окремих учених і кафедр, факультетів, навчальних закладів. Сучасні тенденції презентації досліджень вимагають від науковця подання отриманих результатів до світових періодичних видань і видавництв, що входять до різних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.). Кількісні показники цих баз даних дедалі активніше використовують за кордоном для визначення та оцінювання ефективності діяльності як окремого науковця, колективу чи організації, так і перспективних напрямів розвитку науки, їх фінансування тощо. Усі п’ять фахових видань університету індексує міжнародна наукометрична база даних IndexCopernicus, вони значно підвищили свій імпакт-фактор (показник цитованості) у ній.

Усі фахові видання університету зараховано до наукометричного каталогу GoogleScholar, що дає змогу поширювати наукові доробки викладачів на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Індекс Гірша університету у каталозі — 32.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини також представлено у рейтингу університетів наукометричної бази даних Scopus. Торік у квітні університет посідав 77-ме місце зі 162 закладів вищої освіти України, має 87 публікацій, 243 цитування та індекс Гірша 10.

Недавно Міністерство юстиції України зареєструвало журнал «Соціальна робота та соціальна освіта», де науковці висвітлюватимуть актуальні питання запровадження та розвитку соціальної роботи й соціальної освіти в Україні й за кордоном. Набула чинності угода між УДПУ та видавничою службою УРАН, яка представляє інтереси CrоssRef, щодо присвоєння статтям, що публікуються у шести виданнях університету, цифрового ідентифікатора DOI (серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів).

Як засвідчив аналіз стану патентно-ліцензійної та винахідницької діяльності, університет протягом багатьох років не мав патентів на винаходи. Ситуацію останнім часом вдається значно поліпшити. Одержано 22 патенти на винаходи та понад 300 свідоцтв про авторське право. Співавторами багатьох винаходів стали викладачі та студенти. Як власник патентів Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини передав права на їх використання деяким підприємствам. Ось і недавно укладено дві ліцензійні угоди щодо впровадження винаходів у виробництво. До того ж завдяки створенню при науковому відділі патентно-ліцензійного підрозділу та відмови від послуг патентних повірених Укрпатенту вдалося значно зекономити кошти університету під час оформлення заявок на патенти, здійснення патентних досліджень та підтримування чинності отриманих патентів. Університет — активний учасник всеукраїнського щорічного конкурсу «Винахід року». Останнє досягнення — перше місце в номінації «Кращий винахід Черкаської області».

Центром інформаційного забезпечення наукової діяльності університету стала його бібліотека. Для поліпшення рівня інформаційного забезпечення працівники університетської книгозбірні спрямовують роботу на надання доступу до наукометричних баз даних. Документний фонд бібліотеки наповнюють паперові та електронні видання. Цього року він сягнув 416 062 примірників. Обсяг електронного каталогу — 70 193 бібліографічні записи.

Досягнення університету в науковій діяльності та міжнародній співпраці визнано на всеукраїнському рівні. На міжнародних виставках, що проходили в Києві, університет удостоєно високих нагород Міністерства освіти і науки, Національної академії педагогічних наук, Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти» та асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «Уран».

На ІХ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та VІ Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів WorldEdu в конкурсі у тематичній номінації «Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки» університет здобув золоту медаль. Заклад нагороджено дипломом за активну інноваційну діяльність і підвищення якості навчально-виховного процесу, зокрема він отримав гран-прі «Лідер міжнародної діяльності», золоту медаль у номінації «Модернізація змісту професійної підготовки та перепідготовки кадрів до праці в умовах нової української школи».