ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія ) розглянула:

вимогу приватного акціонерного товариства «Львівський електроламповий завод «Іскра» (далі – заявник) «Про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп електричних походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування» (далі – вимога);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у вимозі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

вимога містить докази того, що у 2017 році товар походженням з Китайської Народної Республіки ввозився за цінами нижчими за собівартість виробництва заявника;

вимога містить докази того, що застосування антидемпінгових заходів не усунуло повністю нанесеної заявнику шкоди, проте мало позитивний ефект;

вимога містить докази того, що становище китайських експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіює шкоду;

продовження дії антидемпінгових заходів не суперечить національним інтересам.

Протягом періоду дослідження (2014‒2017 роки):

обсяг імпорту товару походженням з Китайської Народної Республіки був незначним. Частка імпорту ламп розжарювання електричних у загальному імпорті, порівняно з 2014 роком, постійно зростала, з 0,68 % у 2014 році до 1,36 % в останньому періоді;

виробничі потужності в Китайській Народній Республіці значно перевищують ринок споживання в Україні;

обсяг незадіяних виробничих потужностей в Китайській Народній Республіці за період з 2015 по 2017 рік порівняно з 2014 роком зріс на 7 %, 18 % та 17 % відповідно;

у період з 2014 по 2016 рік ціни, за якими товар походженням з Китайської Народної Республіки реалізовувався в Україні, не мали вирішального впливу на формування цін на товар заявника. Проте протягом періоду 2017 року, навіть за наявності діючої в Україні ставки антидемпінгового мита у розмірі 74,63 %, імпорт товару з Китайської Народної Республіки здійснювався за цінами, значно нижчими за собівартість виробництва товару заявника. При цьому ціна продажу ламп розжарювання виробництва заявника була нижчою за собівартість.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Закону Комісія прийняла рішення № АД-395/2018/4411-05 про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування та продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 14.07.2006 № АД-137/2006/143-36, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

Товар, що є об’єктом перегляду, має такий опис: лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більше 200 Вт і напругою більше 100 В, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10. Країною походження товару є Китайська Народна Республіка.

Проведення перегляду антидемпінгових заходів доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду антидемпінгових заходів та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 28.09.2018 № АД-395/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94; 

e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування підприємство (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом перегляду, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом перегляду (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):


Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом перегляду (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом перегляду:


Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом перегляду (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації,
необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту:
конфіденційну та неконфіденційну}