12 вересня 2017 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбулося громадське  обговорення циклу наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», висунутих Київським національним торговельно-економічним університетом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Брали участь у цьому обговоренні науковці, що представляють як наукові установи НАН України, так і провідні вищі навчальні заклади. Серед учасників заходу були  віце-президент НАН України Сергій Пірожков, академіки та члени-кореспонденти НАН України, представники Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів.  Головуючим на обговоренні був директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук професор Олександр Амоша.

Результат копіткої праці

Обговорюваний цикл праць у червні 2017-го за одноголосної підтримки науковців посів перше місце на соціально-економічній секції Комітету з Державних премій у галузі науки і техніки України, а в липні на засіданні комітету   отримав високий рівень підтримки («за» — 90%) і вийшов у другий тур конкурсу на здобуття цієї поважної премії. Праця справді дуже об’ємна, ґрунтовна та важлива за значенням для економіки країни, роботи окремих її галузей, науки та освіти загалом. Вона увібрала в себе 54 монографії, 25 підручників, 440 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів становить понад сім тисяч згідно з базою даних Google Scholar. Під керівництвом авторів за цією тематикою було захищено 19 докторських та 83 кандидатських дисертації.

Авторами згаданого циклу робіт є Володимир Сіденко, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, науковий консультант Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова; Марія Скрипниченко, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, завідувач відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку Інституту економіки і прогнозування НАН України; Володимир Пономаренко, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного економічного університету; Ігор Чугунов,  доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету; Інна Луніна,  доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу державних фінансів Інституту економіки і прогнозування НАН України; Ганна Блакита, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету; Ірина Запатріна, доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного фінансового інституту  Київського національного торговельно-економічного університету; Ярослав Квач, доктор економічних наук, професор, директор Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Нові основи макроекономічного прогнозування

Презентуючи цей цикл робіт, Володимир Сіденко зазначив, що мета праці — визначення основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки і їхнього впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні.

«Авторами робіт створено наукові основи комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується на наявних у країні соціокультурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів суспільного розвитку. Сформовано базові концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики. Створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності», — зазначив він.

На думку пана Сіденка, у процесі глобалізації відбувається структурне ускладнення світової економіки, коли внаслідок становлення нових глобальних інститутів економічна структура набуває рис багаторівневості та взаємозалежності.

Національний рівень

На  думку авторів цієї ґрунтовної роботи, фінансова сфера на сьогодні найбільш глобалізована  серед усіх сфер економіки. Сектор фінансових послуг як головний носій глобальних економічних відносин характеризується яскраво вираженими мережевими взаємовідносинами. Саме становлення якісно нових мережевих технологій економіки є основою глобальних стратегій розвитку. Водночас глобалізація в фінансовому секторі має географічну локалізацію у вигляді системи нечисленних світових фінансових центрів, які й виступають глобальними центрами мезоекономічного регулювання світової економіки.

Разом із тим, саме національний рівень в умовах сучасної глобалізації продовжує бути головною структуроутворюючою складовою, оскільки саме на цьому рівні здійснюється найбільш комплексне і широке за охопленням регулювання максимально диверсифікованим макроекономічним інструментарієм.

Тому автори робіт вважають, що найважливішою характеристикою перспективної національної моделі розвитку в умовах глобалізації має бути не підпорядкування національної економіки глобальним економічним процесам, а активне використання позитивів такої економіки для оптимізації умов ендогенного національного економічного розвитку. Для цього необхідно поставити в центр політики саме цілеспрямоване формування ресурсів розвитку, адаптувавши до них відповідні тактичні цілі й завдання як всередині країни, так і в міжнародній економічній сфері.

Чимало уваги в циклі робіт приділено модернізації податкової системи країни під впливом глобалізаційних процесів, що потребує її переорієнтації на надійніші джерела доходів.

Також слід додати, що в цьому циклі робіт розроблено концептуально новий підхід до бюджетної децентралізації, що полягає у створенні умов для відповідального виконання функцій публічної влади, який базується на принципах фіскальної солідарності та еквівалентності, економічних критеріях розподілу повноважень, видаткових зобов’язань і дохідних джерел між бюджетами різних рівнів.

До того ж приділено увагу розробці довгострокової бюджетної стратегії в умовах глобалізації та економічної циклічності, запропоновано структурно-функціональну модель системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на інтеграції державного регулювання дохідної і видаткової частин бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту (профіциту) бюджету, державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища. Важливо, що в циклі наукових робіт розкрито сучасну роль в економічному розвитку України державно-приватного партнерства крізь призму всіх викликів світової глобалізації.

Присутні на заході шановані науковці та експерти після презентації циклу робіт ставили досить відверті та складні запитання. Зокрема, член-кореспондент НАН України Володимир Сіденко висвітлив питання впливу фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, розробки заходів економічної політики України, здатної забезпечити значний синергетичний позитивний ефект і поступову еволюцію у напрямі формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни, формування концептуальних засад дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики

Член-кореспондент НАН України Марія Скрипниченко давала ґрунтовні відповіді щодо макроекономічного прогнозування, побудови інструментарію комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку,  які ув’язують в єдину систему різні сфери вітчизняної економіки та є відповідною базою для кількісного обґрунтування параметрів економічної політики і оцінки їхнього впливу на динаміку економічного зростання.

Професор Ігор Чугунов розгорнуто розкрив питання щодо інституційних засад трансформації системи державних фінансів, системи бюджетного регулювання економічного розвитку, довгострокової бюджетної стратегії в умовах глобалізації та економічної циклічності.

Результативне обговорення

Після відповідей авторів на деякі інші питання провідні вчені-економісти у процесі обговорення зазначали наукову і практичну значимість циклу наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації». Так, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, кандидат економічних наук, заслужений економіст України Андрій Ватульов підкреслив, що  напрацювання циклу наукових праць стали підґрунтям багатьох законів, постанов Кабінету Міністрів України з питань трансформації фінансово-економічної системи країни в умовах глобалізації, та висловив підтримку щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки роботі «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації».

Завідувачка кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ірина Лук’яненко зазначила наукову цінність комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку, довгострокової бюджетної стратегії в умовах глобалізації та економічної циклічності, а також те, що цей цикл наукових праць став популярним серед викладачів та аспірантів її знаменитого вишу. Професор Університету банківської справи Володимир Міщенко повідомив, що він добре обізнаний із цими науковими доробками, знає і їхніх авторів, які здійснили просто титанічну працю. «До того ж велику частку з цих доробків було впроваджено в життя, і це показало ефективність цих наукових праць», — додав він.

Про велику роботу, проведену авторами, та підтримку циклу наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», висунутих Київським національним торговельно-економічним університетом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, говорили й інші науковці.

А отже, зрозуміло, що члени Вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України були одностайні в рішенні присудити циклу наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» Державну премію України в галузі науки і техніки, а  авторам цього циклу наукових робіт присвоїти почесне звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.