Ухвалення Закону «Про освіту» визначає нові вимоги до підготовки висококваліфікованих вчителів нової української школи. Для його реалізації на засіданні вченої ради нашого університету затверджено механізми імплементації положень, які стосуються вищої освіти та впровадження педагогічних інновацій в освітню діяльність. Реформи, визначені новим законом, активно впроваджуємо в освітній процес, адже заклад має кваліфікований професорсько-викладацький склад, значну матеріально-технічну базу для забезпечення високого рівня фахівців, яких готуємо за педагогічними, інженерно-технологічними та економічними спеціальностями.

Майбутні вчителі принесуть у школу нові підходи до навчання і ґрунтовні знання. Фото з архіву університету

Не з чистого аркуша

Імплементацію нового закону в університеті здійснюємо не з чистого аркуша. У структурі вишу успішно діє Центр забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності, фахівці якого розробили й реалізують внутрішню систему забезпечення якості освіти й перевірки рівня об’єктивності оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

На основі власного досвіду, а також прогресивних напрацювань найкращих університетів ми розробили нову редакцію кодексу академічної доброчесності. У документі, крім визначення загальних етичних принципів і правил поведінки, окреслено особливості дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. Для моніторингу дотримання моральних і правових норм кодексу створили комісію з питань академічної доброчесності й розробили процедуру розгляду питань щодо її порушення.

Реалізація концепції нової української школи потребує підготовки вчителів з високим рівнем володіння теорією і практикою проектування, практичного втілення інноваційного навчання і школярів, і фахівців вищої освіти з певної спеціальності. Для цього в університеті створено науково-дослідну лабораторію «Інноваційні технології в сучасній освіті», яка спрямовує діяльність на фахову підготовку майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності. У лабораторії працюють творчі колективи, які розробляють програми фахових методик початкової освіти. Також організовано фокус-групу вчителів початкової школи та експериментальні майданчики для проведення педагогічної практики та наукової роботи студентів.

Можна з упевненістю сказати, що в нашому університеті забезпечують якісну підготовку вчителя, який буде вільним у виборі, як саме вчити дітей, адже наша освітня парадигма — навчити, розкрити нахили та розвинути таланти й допомогти теперішнім студентам знайти місце в житті.

Експеримент дає результат

Одне з найважливіших завдань освіти, як зазначено у законі, — формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, серед яких особливого значення набуває здатність спілкуватися іноземними мовами. Такі положення закону також успішно імплементуємо, адже університет бере участь у державній експериментальній інноваційній навчальній програмі з дисципліни «Методика навчання англійської мови», розробленої у межах спільного проекту Міністерства освіти і науки та Британської ради «Шкільний учитель нового покоління».

Мета експерименту полягає в апробації нової моделі наскрізної методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови бакалаврського рівня за інноваційною типовою програмою.

Експеримент проводимо у два етапи. На першому викладачі факультету іноземних мов здійснили значну підготовчу роботу: 15 викладачів пройшли неодноразове стажування у зимових та літніх школах професійної майстерності, які проводила Британська рада спільно з Українським відділенням міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної.

Тепер втілюємо в життя другий етап експерименту, який протягом трьох навчальних років передбачає реалізацію моделі методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови у закладах вищої освіти за інноваційною типовою програмою. Загальна кількість учасників експерименту — 82 студенти, для них створено навчально-методичний інтернет-ресурс, який містить усі матеріали для організації освітнього процесу. Нова програма передбачає наявність міцних зв’язків між курсом методики та практикою у школі. Працюючи під керівництвом досвідчених учителів англійської мови та виконуючи спеціально розроблені до кожного модуля завдання, студенти паралельно з вивченням дисципліни набувають практичного досвіду роботи в школі.

Імплементація закону в частині виконання наукової роботи та міжнародної співпраці в нашому університеті спрямована на якісну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, здобуття і використання нових наукових знань для одержання суспільно корисних наукових результатів. Університет став переможцем у консорціумі проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» та отримав грант у сумі понад 3 мільйони гривень.

Міжнародну співпрацю здійснюємо завдяки 50 угодам, укладеним із закордонними освітніми закладами, організаціями і товариствами. Беремо участь у реалізації міжнародних програм та проектів академічних, наукових і культурних обмінів, грантів. Серед них Erasmus+, Mobile+, Mobile+2, Eminence II, Stipendium Hungaricum, Arts Liberalis, програми подвійного дипломування і міжурядового співробітництва, а також мовні школи, які дають змогу адміністрації університету, викладачам, аспірантам і студентам підвищити професійний рівень, зміцнити знання та розширити можливості.

Для реалізації права на академічну мобільність в університеті створено всі умови, зокрема організували вивчення іноземних мов — англійської, китайської, німецької, польської, французької. Практикуємо запрошення до вишу провідних закордонних фахівців.

Здобувачі вищої освіти університету проходили навчання за програмами подвійного диплома в різних навчальних закладах Швеції, Польщі, Португалії, Іспанії, Угорщини, Китаю та інших країн.

Ставка на інновації

Зрозуміло, що професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників не можливий без постійної самоосвіти, участі у програмах підвищення кваліфікації та будь-яких інших видах і формах професійного зростання. Щоб якісно готувати конкурентоспроможного фахівця, сучасний викладач закладу вищої освіти повинен швидко реагувати на зміни у соціально-економічному середовищі, адаптувати свою професійну та управлінську діяльність до нових умов. Розв’язання цього стратегічного завдання пріоритетне у діяльності Центру професійного розвитку викладачів та Школи професійного зростання молодого викладача, що активно діють в університеті.

Відомо, що один із пріоритетів держави — розвиток інклюзивної освіти. Інклюзія стала пріоритетною і в освітній політиці нашого ВНЗ. До програм підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти, соціальних педагогів, дефектологів, логопедів і психологів введено вивчення курсів «Основи інклюзивної освіти» та «Інклюзивна педагогіка». Студенти опановують спеціальні знання, вміння і навички, професійно важливі якості, необхідні для інклюзивного навчання різних категорій дітей, корекції розвитку учнів з особливими освітніми потребами.

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти на громадських засадах діє науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки. Вона залучає викладачів, аспірантів і студентів до виконання завдань за пріоритетними напрямами. Протягом короткого терміну роботи лабораторії досліджено важливі проблеми, за результатами яких опубліковано чимало статей, тез доповідей, навчально-методичних посібників та монографії. Маємо і більш значущі здобутки: підготували конкурсну роботу «Інноваційні технології професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», яку нагороджено золотою медаллю та дипломом Міністерства освіти і науки, Національної академії педагогічних наук у номінації «Корекційно-розвивальні технології в освіті дітей і молоді з особливими потребами».

Потурбувалися й про умови здобуття вищої освіти студентами з особливими потребами: вони беруть активну участь у суспільному і культурному житті, їм надаємо психологічну підтримку, допомагаємо адаптації в соціокультурному плані. Університет надає змогу таким студентам не тільки здобути відповідну кваліфікацію, сучасну професію, а й допомагає у працевлаштуванні. Особи з важкими формами порушення фізичного розвитку навчаються в загальних групах. Для цього капітально відремонтували спеціалізовану санітарно-гігієнічну кімнату, створили куточок матері і дитини, у місці перепаду рівня на вході обладнали пандус із поворотом на 90 градусів, розмістили знаки, що застосовують у міжнародній практиці для позначення доступності для осіб з інвалідністю.

Активно запроваджуємо дистанційне навчання (навчальне середовище Moodle) — цілеспрямовану і контрольовану інтенсивну самостійну роботу студента, який може навчатися у зручному для себе місці за індивідуальним графіком, маючи комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість контакту з викладачами телефоном, електронною та звичайною поштою, а також очно.

У Законі «Про освіту» закладено фундаментально новий підхід до підготовки вчителя нової української школи. Тому основне завдання університету в контексті імплементації закону — розроблення й запровадження інновацій, орієнтованих на розвиток основних компетентностей студента, забезпечення високої якості освітніх послуг, організація на сучасному рівні самостійної роботи студентів та підготовка конкурентоспроможного фахівця. Над цим і працюємо.

Олександр БЕЗЛЮДНИЙ,
ректор Уманського державного
педагогічного університету
імені П. Тичини,

для «Урядового кур’єра»