ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів  
щодо імпорту в Україну теплоізоляційних матеріалів походженням
з Республіки Білорусь та Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «ОБІО» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 20.11.2020 № АД-468/2020/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну теплоізоляційних матеріалів походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації (далі — розслідування).

Згідно із зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

теплоізоляційні матеріали (шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види мінеральної вати, за виключенням їх сумішей), що класифікуються за кодом ех 6806 10 00 00 згідно з УКТЗЕД.

У рамках проведення розслідування Міністерство економіки України (далі — Міністерство) не встановило наявності виробництва в Україні товару, подібного до субстрату мінерального для вирощування рослин.

Як наслідок, уточнено опис товару, що був об’єктом розслідування, а саме:

теплоізоляційні матеріали (шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види мінеральної вати, за виключенням їх сумішей та субстрату мінерального для вирощування рослин (наприклад, методом гідропоніки), що класифікуються за кодом ех 6806 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі — товар).

Країнами походження товару є Республіка Білорусь та Російська Федерація.

Факти щодо наявності та величини шкоди, що заподіюється національному товаровиробнику, встановлювалися за період дослідження: 01.01.2017 — 31.12.2020.

Факти щодо наявності та величини демпінгу при імпорту в Україну товару встановлювалися за період розслідування: 01.01.2020 — 31.12.2020.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством звіт та матеріали про результати проведення розслідування і встановила:

ТОВ «ОБІО» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 та статті 11 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві подібного товару в Україні становила понад 50 %;

товар, що виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

обсяги демпінгового імпорту в період розслідування зросли на 6,8 % порівняно з 2017 р. та на 28,6 % порівняно з 2019 р.;

частка демпінгового імпорту відносно виробництва в період розслідування збільшилася на 64,1 %  порівняно з 2019 р. та на 23,5 % порівняно з 2017 р., а відносно споживання — на 55,1 % та 30,5 % відповідно;

факт наявності загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. Незважаючи на зростання більшості фінансово-економічних показників національного товаровиробника, у період розслідування відбулося погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника у порівнянні з попереднім періодом, зокрема зменшилися обсяги виробництва на 5,9 %, обсяги продажу на внутрішньому ринку — на 7,6 %, фінансовий результат від продажу на внутрішньому ринку в доларовому еквіваленті — на 10,6 %, у гривневому еквіваленті — на 6,8 %, рівень рентабельності — на 22,3 %;

наявність у Республіці Білорусь та Російській Федерації значного експортного потенціалу, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації;

демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації та загрозою заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Основні факти та висновки Міністерства в рамках проведення розслідування надіслано всім заінтересованим сторонам та надано можливість надати коментарі.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 06.12.2021 № АД-516/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну теплоізоляційних матеріалів походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації, що має такий опис:

теплоізоляційні матеріали (шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види мінеральної вати, за виключенням їх сумішей та субстрату мінерального для вирощування рослин (наприклад, методом гідропоніки), що класифікуються за кодом ех 6806 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Документальне підтвердження якісних показників товару (із зазначенням, у тому числі показника теплопровідності) забезпечується шляхом надання документа про якість (сертифікат, паспорт тощо), складеного виробником товару, або висновку експертних установ (організацій) відповідно до частини третьої статті 357 Митного кодексу України. 

У разі відсутності на момент митного оформлення зазначених документів остаточне антидемпінгове мито сплачується за найвищою ставкою.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для виробника-експортера ВАТ «ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРІАЛИ» (вул. Могильовска, 14, м. Гомель, Гомельська область, 246010, Республіка Білорусь) — 35,41 %;

для інших виробників та експортерів товару походженням з Республіки Білорусь — 35,41 %;

для виробників та експортерів товару походженням з Російської Федерації — 76,38 %.

Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України, на поставку товарів в Україну.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов›язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі