НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)
ПОСТАНОВА

13.12.2012                                                    м. Київ                                                               № 1633

Про визнання такими, що втратили чинність,  деяких постанов Національної комісії регулювання
електроенергетики України

ВідповіднодозаконівУкраїни "Проелектроенергетику", "Проприроднімонополії" таУказуПрезидентаУкраїнивід 23 листопада 2011 року№ 1059 "ПроНаціональнукомісію, щоздійснюєдержавнерегулюванняусферіенергетики" Національнакомісія, щоздійснюєдержавнерегулюванняусферіенергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України згідно з переліком, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627 "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії".

Голова Комісії   С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
13.12.2012 № 1633

Перелік
постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України,
які визнати такими, що втратили чинність

1. ПостановуНаціональноїкомісіїрегулюванняелектроенергетикиУкраїнивід 26 липня 2007 року№ 1052 "ПрозатвердженняПорядкуподання, розгляду, схваленнятавиконанняінвестиційнихпрограмліцензіатівзпередачітапостачанняелектричноїенергіїтавнесеннязміндоПроцедуривстановленняабопереглядутарифівдляліцензіатівзпередачіелектричноїенергіїмісцевими (локальними) електромережамитазпостачанняелектроенергіїзарегульованимтарифом", крімпункту 2.

2. Пункти 1, 2 постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 18 вересня 2008 року № 1092 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ".

3. Постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 5 серпня 2010 року № 1016 "Про затвердження Змін до Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії".

4. Постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23 червня 2011 року № 1092 "Про затвердження Змін до Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії".

Начальник управлінняінвестиційної політики
та технічного розвитку
Д. Коваленко