УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами
України
служби у військовому резерві Збройних Сил України

Відповідно до статті 112 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618, такі зміни:

1) у пункті 2 слово «військовозобов'язані» виключити;

2) у пункті 5:

слова «службових обов'язків» замінити словами «обов'язків служби, у тому числі з підготовки»;

після слів «військові навчальні заклади» доповнити словами «установи та організації»;

3) у пункті 9:

в абзаці першому слова «службові обов'язки» замінити словами «обов'язки служби»;

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

«1) на території військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або в іншому місці її проходження протягом службового (навчального) часу, включаючи заняття, перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

2) на шляху прямування до місця виконання обов'язків служби у військовому резерві або зі служби, під час службових поїздок»;

у підпункті 3 слова «або іншим місцем проведення зборів» виключити;

4) пункт 11 доповнити словами «а в поточному році - під час підписання першого контракту або в разі змін термінів підготовки резервістів – не пізніше ніж за місяць до початку зборів»;

5) у пункті 12:

абзац перший після слів «приймаються громадяни» доповнити словами «(крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації)»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«громадяни, які не мають військових звань, з відповідною освітою, віком від 18 до 40 років - на службу у військовому резерві на посадах рядового складу».

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

6) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Добір громадян, у тому числі військовозобов'язаних, для проходження служби у військовому резерві проводиться із числа:

військовослужбовців, які звільняються в запас, - командирами (начальниками) військових частин;

громадян, які проживають (перебувають) у населених пунктах, в яких або поряд з якими дислокуються військові частини, - командирами (начальниками) військових частин та військовими комісарами районних (міських) військових комісаріатів»;

7) у пункті 15 слова «час і строки проведення навчальних та перевірочних зборів, програми підготовки резервістів, порядок та обсяги підготовки резервістів за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки» замінити словами «порядок, обсяги та строки проведення підготовки»;

8) доповнити Положення пунктом 151 такого змісту:

«151. Резервісти підлягають військовому обліку в порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України»;

9) в абзаці другому пункту 16 слова «інший орган військового управління, з'єднання» та «військовий навчальний заклад» виключити;

10) в абзаці першому пункту 17:

слова «іншого органу військового управління, з'єднання» та «військового навчального закладу» виключити;

доповнити абзац після слів «до повноважень якої належить» словом «право»;

11) в абзаці четвертому пункту 21 слова і цифру «до 5 років» замінити словами і цифрою «на 5 років»;

12) пункт 27 після слів «з резервістом, який» доповнити словами «під час виконання обов'язків служби у військовому резерві»;

13) у пункті 28:

підпункт 13 доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

доповнити пункт підпунктами 15-19 такого змісту:

«15) у разі неможливості встановлення місця перебування резервіста протягом двох місяців, якщо це не пов'язано з виконанням ним обов'язків служби у військовому резерві;

16) у разі припинення громадянства України;

17) у зв'язку із виїздом на строк більше трьох місяців за межі України;

18) у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

19) за угодою сторін»;

14) пункт 29 викласти в такій редакції:

«29. Дострокове розірвання контракту ініціюється:

1) командиром (начальником) військової частини - за наявності підстав, передбачених підпунктами 2 - 4, 6 - 8, 10-19 пункту 28 цього Положення;

2) резервістом - за наявності підстав, передбачених підпунктами 2, 3, 5, 9, 11, 16 і 19 пункту 28 цього Положення»;

15) пункт 32 викласти в такій редакції:

«32. Виклик резервістів для виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин у мирний час (особливий період) відповідно до:

рішення Президента України, прийнятого відповідно до Конституції України;

планів підготовки резервістів Збройних Сил України.

Призов резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації здійснюється командирами (начальниками) військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

16) доповнити Положення пунктом 331 такого змісту:

«331. Про виникнення обставин, які унеможливлюють оповіщення резервіста, прибуття його до військової частини для виконання обов'язків служби у військовому резерві, а також у разі зміни сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади резервісти особисто повідомляють командування військової частини, в якій вони проходять службу:

у мирний час - у семиденний строк;

в особливий період - в одноденний строк»;

17) у пункті 35:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

«іншими обставинами - за рішенням командира (начальника) військової частини».

У зв'язку з цим абзаци сьомий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Звільнення резервіста від виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється командиром (начальником) військової частини на підставі рапорту резервіста або заяви члена його сім'ї, до яких додаються відповідні документи»;

абзац дев'ятий після слів «за сімейними обставинами» доповнити словами «та з інших причин»;

18) підпункт 3 пункту 39 після слів «командувачами видів Збройних Сил України» доповнити словами «військ оперативних командувань»;

19) пункт 47 викласти в такій редакції:

«47. Первинне офіцерське військове звання молодшого лейтенанта присвоюється резервістам, які під час проходження служби у військовому резерві здобули повну вищу освіту за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестації, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності, за умови проходження служби у військовому резерві не менше трьох років»;

20) пункти 52 та 53 викласти в такій редакції:

«52. Чергове військове звання резервісту не присвоюється:

1) під час перебування резервіста у розпорядженні відповідного командира або усунення від виконання обов'язків служби, відсторонення від виконання повноважень, відсторонення від службових повноважень, відсторонення від посади;

2) якщо резервіст має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо за вироком суду резервісту призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.

53. Резервісти (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) під час виконання обов'язків служби у військовому резерві можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України»;

21) абзац четвертий пункту 57 виключити;

22) пункт 59 викласти в такій редакції:

«59. Резервіст, понижений у військовому званні під час виконання обов'язків служби у військовому резерві в порядку дисциплінарного стягнення, може бути поновлений у попередньому військовому званні в порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України»;

23) в абзаці п'ятому підпункту 3 пункту 64 слово «реалізації» замінити словом «виконання»;

24) пункт 68 викласти в такій редакції:

«68. Резервісти, переміщені з вищих посад на нижчі, у подальшому призначаються на вищі посади у порядку просування по службі з дотриманням вимог цього Положення, а понижені в посаді у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, під час виконання обов'язків служби у військовому резерві, - після зняття дисциплінарного стягнення»;

25) пункт 80 викласти в такій редакції:

«80. Переміщення резервістів на рівнозначні посади в межах оперативних командувань, армійського корпусу здійснюється за розпорядженням відповідно командувача військ оперативного командування, командира армійського корпусу, у межах виду Збройних Сил України - за розпорядженням командувача виду Збройних Сил України, між видами Збройних Сил України - за розпорядженням першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, між військовими частинами, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України, - за розпорядженням першого заступника Міністра оборони України»;

26) у пункті 82 слова «скорочення штатів або» виключити;

27) абзац шостий пункту 89 доповнити словами «або інших видів заохочення»;

28) пункт 100 викласти в такій редакції:

«100. Резервісти, які не мають досвіду військової служби, проходять підготовку у військових частинах. За необхідності та за наявності відповідного фінансування резервісти проходять підготовку з числа осіб:

сержантського і старшинського складу - при навчальних центрах;

офіцерського складу - при вищих військових навчальних закладах»;

29) у пункті 101 слова «у навчальних центрах» замінити словами «у військових частинах (навчальних центрах)»;

30) пункт 107 викласти в такій редакції:

«107. Підготовка резервістів здійснюється у складі штатних підрозділів військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, або інших підрозділів зі спорідненою підготовкою за програмами підготовки та в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України»;

31) у пункті 116:

абзац перший після цифри «9» доповнити цифрами «18»; абзац другий після цифр «13» доповнити цифрами «15, 16»;

32) у пункті 120:

абзац другий після слів «командувачем виду Збройних Сил України» доповнити словами «військ оперативного командування»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«резервістів рядового складу, сержантського та старшинського складу — командувачами видів Збройних Сил України, військ оперативного командування, прирівняними до них особами і вище»;

33) у тексті Положення слова «проходження підготовки, зборів», «проходження навчальних та перевірочних зборів», «проходження підготовки та зборів», «проходження підготовки чи зборів», «проходження підготовки або зборів» замінити словами «виконання обов'язків служби у військовому резерві»;

34) додаток до Положення викласти у новій редакції, що додається.

2. Установити, що контракти про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, укладені до набрання чинності цим Указом, діють протягом строку, на який вони були укладені.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов’язки Президента України,
Голова Верховної Ради України   О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
6червня 2014 року
502/2014

Повний текст Указу Президента України читайте тут