НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

10.07.2014                                                        Київ                                                               № 1001

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28.07.2014 № 874/25651

Про внесення змін до постанови Національної комісії  регулювання електроенергетики України від 06 жовтня 1999 року № 1305

Відповідно до статті 13 Закону України "Про електроенергетику", Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У заголовку та пункті 1 постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 06 жовтня 1999 року № 1305 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 1999 року за № 738/4031, слова «Національною комісією регулювання електроенергетики» замінити словами «Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,», слово «підприємницької» замінити словом «господарської».

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 06 жовтня 1999 року № 1305, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 1999 року за № 738/4031, що додаються.

3. Управлінню ліцензування в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії   С. Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
10 липня 2014 № 1001

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28.07.2014 № 874/25651

ЗМІНИ

доІнструкціїпропорядоквидачіліцензійНаціональноюкомісієюрегулювання електроенергетики на здійснення окремих видів  підприємницькоїдіяльності

1. У заголовку слова «Національною комісією регулювання електроенергетики» замінити словами «Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,», слово «підприємницької» замінити словом «господарської».

2. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059.».

3. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Види діяльності в електроенергетиці, на право провадження яких НКРЕ видає ліцензії, визначені Законами України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» та «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».»;

2) у пункті 2.5:

в абзаці першому цифри «, 25» виключити;

абзац другий виключити;

3) абзац дев’ятий пункту 2.6 замінити шістьма новими абзацами такого змісту:

«Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог пункту 2.5 цієї глави та цього пункту;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців немає відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цією Інструкцією.».

4. У главі 4:

1) пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за встановленою формою (додаток 16) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, документом, що засвідчує внесення плати за переоформлення ліцензії, та відповідними документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності ліцензіат має також надати документи, визначені пунктом 2.5 глави 2 цієї Інструкції.»;

2) пункт 4.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.4 – 4.8 вважати відповідно пунктами 4.3 – 4.7.

5. У тексті Інструкції та додатках до неї слова «Національна комісія регулювання електроенергетики» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,» у відповідних відмінках, слово «підприємницька» у всіх відмінках замінити словом «господарська» у відповідних відмінках.

6. У додатку 4 слова «передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами» замінити словами «розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)», слова «тарифів на передачу електроенергії» замінити словами «тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)».

7. У додатку 5 слова «постачання електричної енергії за регульованим тарифом» замінити словами «постачання електроенергії гарантованим постачальником електричної енергії».

8. У додатку 6 слова «за нерегульованим тарифом» замінити словами «незалежним електропостачальником».

9. Додаток 25 виключити.

 Начальник управління ліцензування   Ю. Антонюк