КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 серпня 2012 р.
№ 720-
р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2012 рік

1. ЗатвердитипланзаходівзвиконанняРічноїнаціональноїпрограмиспівробітництваУкраїнаНАТОна 2012 рік (даліпланзаходів), щододається.

2. Центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України звіти про стан виконання плану заходів, а Міністерству закордонних справ — відповідну інформацію для узагальнення і подання Президентові України.

3. Установити, що фінансування плану заходів здійснюється за рахунок і в межах видатків, передбачених центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам з цією метою в Державному бюджеті України на 2012 рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

План заходів, що додається: