У рамках реалізації масштабних президентських реформ, що передбачені  Програмою «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», наша країна потребує висококваліфікованих управлінців, здатних мобільно реагувати на запити суспільства, забезпечувати умови для поліпшення життя громадян. Домогтися цього не можна без розвитку лідерських навичок вищих керівних кадрів державної служби та посадових осіб місцевого самоврядування. Адже саме вони повинні відігравати провідну роль у забезпеченні високоякісної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Щоб вести за собою інших, необхідно мати і розвивати лідерські навички. Фото Володимира ЗAЇКИ

Особистості нової формації

Шлях до ефективної моделі управління державою лежить через кардинальне переосмислення ролі, відповідальності та інструментів діяльності безпосередньо керівників-лідерів — тих, хто вестиме зміни та скеровуватиме інших на досягнення спільної мети. При цьому в сьогоднішніх українських реаліях успішна робота залежить не стільки від додержання формальних інструкцій та володіння академічними знаннями, скільки від наявності в лідерів стратегічного бачення, гнучкості у сприйнятті рішень і пошуку розв’язання складних завдань, відкритості до змін та готовності завжди «бути на вістрі часу». На досягнення цієї мети і спрямовано  діяльність Школи вищого корпусу державної служби, вихідною точкою реформування якої стало схвалення Кабінетом Міністрів у 2010 році Концепції формування та розвитку вищого корпусу державної служби.

Питання формування керівників-лідерів, спроможних втілювати сміливі інноваційні ідеї розвитку лідерства, надзвичайно актуальне для сфери державного управління. Мова не просто про професійний розвиток, а про створення когорти керівників нового типу, відданих своїй державній справі, наділених лідерськими якостями, готових проявляти ініціативу та втілювати в життя найсміливіші задуми, впевнено вести за собою інших шляхом реформ. Досягнення цієї мети, в свою чергу, потребує методично-ресурсного супроводження та інформаційно-аналітичної підтримки професійного розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, що є також одним з головних завдань школи. І є складовою діяльності   Нацдержслужби,  яка забезпечує формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері держслужби відповідно до  Указу Президента «Питання управління державною службою в Україні» від 18 липня 2011 року. Зокрема організації та координації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,  вивчення досвіду діяльності державних служб інших країн.

Сталість та наступність функціонування системи держслужби, а також її оперативне реагування на вимоги і виклики, що виникають у зв’язку з процесами суспільної трансформації, європейської та євроатлантичної інтеграції України — також одне з насущних завдань школи. З часу її створення, 27 жовтня 2008 року, в активі школи — вагомий внесок у формування професійного вищого корпусу державної служби України шляхом проведення навчальних програм нового формату, спрямованих на розвиток управлінської компетентності та якості. Такі програми розробляються з урахуванням навчальних потреб вищого корпусу державної служби та найкращих світових практик підготовки топ-менеджерів державного управління. Особливістю навчальних програм є унікальність продукту у сфері державного управління, інноваційний підхід до навчального процесу, перевага практичних знань та навичок над теоретичними, гнучкість та орієнтація слухачів на розв’язання специфічних, актуальних проблем.

Безперервне вдосконалення

Упродовж 2009—2011 років школа забезпечила реалізацію: короткострокової тренінгової програми управлінського розвитку, регіональних програм для керівників місцевих органів виконавчої влади, програми для новопризначених державних службовців вищого корпусу, а також програм:  «Ефективне управління людськими ресурсами» для керівників кадрових служб,  «Ефективна комунікація в державному секторі» для прес-секретарів, «Дієва профспілка: розбудова спроможності Профспілки працівників державних установ», «Програма розвитку лідерства: адміністративна реформа» та Програми для новопризначених керівників на регіональному рівні. Вже цього року школа реалізує програми: з розвитку лідерства, тренінгові з питань вивчення нового законодавства про державну службу в Україні, з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції, євроатлантичного співробітництва та мовної підготовки. А також проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», організаційне забезпечення формування і функціонування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»,  організаційну  підтримку у проведенні всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Ключовим продуктом школи є впровадження річної тренінгової програми розвитку лідерства для державних службовців першої та другої категорії посад держорганів, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу». У 2010 році її учасниками на основі спеціально розроблених критеріїв відбору стали 120 державних службовців І-ІІ категорії посад, що працюють у центральних органах виконавчої влади, у 2011 році — 139, у 2012-му — 150 осіб, а цього року забезпечено збільшення кількості учасників до 180 осіб. Одним з яскравих досягнень впровадження цієї програми є її реалізація у 2012 році на центральному та регіональному рівнях. Своїм досвідом вже можуть поділитися Автономна Республіка Крим, Івано-Франківська, Херсонська, Хмельницька та Донецька області, а також місто Севастополь.

До викладачів вимоги особливі

Прагнучи максимально наблизити навчання до потреб слухачів, школа проводить його у найбільш зручному й ефективному форматі інтенсивного короткострокового тренінгу, активно впроваджуючи інноваційні форми навчання. Його особливістю є практична спрямованість. Уміння та навички формуються за допомогою дискусій, евристичних бесід, відтворення професійних ситуацій, сесій зворотного зв’язку, рольових ігор, що забезпечує поглиблене розуміння тематики. А до викладання залучаються українські й іноземні тренери, консультанти з приватного сектору, іноземні та вітчизняні фахівці з державного управління, представники вищого корпусу державної служби.

Щоб стати тренером, потрібно володіти певним комплексом навичок та вмінь і відповідати таким критеріям: ∂рунтовно розуміти сферу державного управління та державної служби,  володіти практичними навичками у сфері розвитку лідерства та/або окремій сфері управлінського розвитку (стратегічне планування, управління людськими ресурсами, управління змінами, аналіз політики тощо). А також мати досвід розроблення та проведення: тренінгів і презентацій для вищого корпусу державної служби, програм та тренінгів у сфері розвитку лідерства та/або окремій сфері управлінського розвитку (стратегічне планування, управління людськими ресурсами, управління змінами, аналіз політики тощо). До того ж необхідно досконало володіти навичками комунікації, українською та іноземними мовами, ефективним міжособистісним спілкуванням, вміти працювати в умовах стресового стану (зокрема у разі зміни термінів виконання роботи, зміни умов проведення тренінгу тощо). Слід також вміти працювати за гнучким графіком (зокрема в періоди найбільшого навантаження), мати досвід роботи з міжнародними консультантами й експертами.

З огляду на те, що ефективне реформування з метою адаптації державної служби до європейських стандартів можливе лише за умови вивчення та використання особливостей зарубіжного досвіду, школа співпрацює з такими провідними навчальними закладами світу в галузі державного управління, як Голландський інститут державного управління (ROI), Данська школа публічної адміністрації (DSPA), Баварська школа управління (BVS), Національна школа Уряду Великої Британії, Європейський інститут державного управління (EIPA) та Школа державної служби Канади, які мають багаторічний досвід роботи з держслужбовцями.

Весь обсяг роботи, спрямований на  реформування Школи вищого корпусу, дає  підстави сподіватися, що державну службу та службу в органах місцевого самоврядування буде забезпечено кваліфікованими та професійними лідерами, здатними забезпечити повноцінне функціонування системи публічного управління, керованість і передбачуваність подальшого розвитку України у процесі інтеграції до стандартів Європейського Союзу.

ДОВІДКА «УК»

Основні завдання Школи вищого корпусу державної служби

♦ методично-ресурсне супроводження та інформаційно-аналітична підтримка професійного розвитку державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;

♦ запровадження сучасних інноваційних та інтерактивних форм навчального процесу щодо розвитку державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, у тому числі за підтримки міжнародної технічної допомоги та інших джерел, дозволених законодавством;

♦ здійснення організаційного супроводу конкурсного відбору навчальних закладів для забезпечення процесу проведення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

♦ забезпечення реалізації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва;

♦ аналіз і впровадження кращого вітчизняного та світового досвіду з питань розвитку лідерства на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування;

♦ підготовка та реалізація тренінгових програм й інших комунікативних заходів з розвитку лідерства на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування;

♦ організація і проведення тренінгів та інших комунікативних заходів для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування І–ІV категорії посад з питань державного управління, нових актів законодавства, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду й інших питань;

♦ організація формування та супроводження функціонування, у межах повноважень, Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»;

♦ організація та забезпечення проведення, у межах повноважень, щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

♦ здійснення у межах повноважень організаційного забезпечення проведення Всеукраїнської спартакіади державних службовців;

♦ участь у розробленні відповідних нормативно-правових актів з питань професійного розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. 

В’ячеслав ТОЛКОВАНОВ,
голова Національного агентства України
з питань держслужби для «Урядового кур’єра»