Прошу пояснити, за яких умов можливе розірвання договору оренди на земельні ділянки державної та комунальної власності?

А. ТУРЧИН,
місто Васильків Київської області

Ігор БІЛОУС,
перший заступник міністра доходів і зборів:

— Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним та Цивільним кодексами, Законом «Про оренду землі» (далі Закон), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, договором оренди землі.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платники податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства визначено Податковим кодексом (далі Кодекс).

Відповідно до статті 21 Закону, орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Кодексу).

Відповідно до ст. 31 Закону, договір оренди землі припиняється у разі, зокрема закінчення строку, на який його було укладено.

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін.

На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому Законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено Законом або цим договором.

У свою чергу стаття 32 Закону регулює питання припинення договору оренди землі шляхом його розірвання.

Так, на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених ст.ст. 24 і 25 Закону (зокрема, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням згідно з договором оренди; недотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості грунтів, недодержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів; недотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються; несвоєчасного внесення орендної плати) та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом та іншими законами України.

У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря, орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення — за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.

У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін, кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до Закону.

Враховуючи норми статті 654 Цивільного кодексу, зміна або розірвання договору вчиняється у такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом.