На здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2012 р. висунуто підручник «Економічна кібернетика», який є результатом узагальненого досвіду та творчих зусиль професорів дев’яти вишів України: Києва, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львова, Харкова, Луганська, Запоріжжя та Донецька (авторський склад: В. Вітлінський,   К. Ковальчук, І. Благун,   В. Вовк, В. Заруба, Т. Клебанова, С. Рамазанов,   Л. Сергєєва, В.Тимохін,   Г. Овечко). 

Як відомо, для економіки притаманний високий рівень складності й невизначеності, що зумовлює необхідність розробки та застосування якомога досконаліших методів управління.

Економічна кібернетика — це напрямок економічної думки, що динамічно розвивається і синтезує розвиток знань про економіку й управління в поєднанні з розвитком економіко-математичних методів та інформаційно-комунікаційних технологій. Такий симбіоз знань із кількох наук зумовив синергетичний ефект та визначив важливе місце економічної кібернетики у сучасних методах і формах управлінської діяльності.

Попит на фахівців зі спеціальності «Економічна кібернетика» невпинно зростає. Його виявляють підприємства усіх сфер діяльності, зокрема  фінансово-кредитні установи, виробничо-інвестиційні бізнес-структури, консалтингові фірми, органи виконавчої влади, наукові установи та виші.

Висока нині потреба ринку у фахівцях з економічної кібернетики, котрі  можуть успішно працювати на цілій низці посад, зокрема керівниками інформаційно-обчислювальних центрів або підрозділів комп’ютерних послуг, ризик-менеджерами, системними аналітиками у сфері економіки тощо. Український диплом випускника з цієї спеціальності вільно конвертується в країнах Європи, США, Латинської Америки та Азії.

Економічна кібернетика широко застосовує різноманітні методи дослідження — аналізу, синтезу, оптимізації тощо для розв’язання конкретних проблем у сфері економіки й підприємництва.

Саме ця наука — форпост упровадження нових методів математичного моделювання в управлінні економікою, застосування інструментарію теорії інформації, теорії адаптації, ризикології, нелінійної динаміки тощо. Економічна кібернетика органічно поєднана з використанням обчислювальної техніки й сучасних інформаційно-комутаційних технологій у сфері економіки та підприємництва.

За роки незалежності України виникли нові мотиви, що визначили напрямки наукових досліджень у цій сфері: моделювання інвестиційних процесів, складних фінансово-економічних систем, моделі й методи управління адаптивними системами в економіці тощо. Наукові дослідження та підготовка кваліфікованих фахівців із цієї дисципліни є пріоритетними, адже сприяють  розвитку економіки та національної безпеки держави.

Аби молодь опановувала цю перспективну та складну спеціальність, учені та викладачі вишів  повинні розробляти, періодично оновлювати і застосовувати  якісне навчально-методичне забезпечення.

Наукові школи, що функціонують у цій сфері, професорсько-викладацький склад більшості українських вишів плідно співпрацюють. Зокрема у складі  науково-методичної комісії МОНмолодьспорту України  в галузі знань «Економіка та підприємництво» функціонує підкомісія економічної кібернетики. За її участі  щороку організовують міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми економічної кібернетики».

На одній із них і народилась ідея всеукраїнського проекту створення підручника «Економічна кібернетика», метою якого стало органічне поєднання  досвіду провідних наукових шкіл економістів-кібернетиків з усієї України.

Ідею та концепцію створення підручника беззастережно підтримав всесвітньо відомий англійський кібернетик С. Бір. Загальні методологічні положення сформулювали головний науковий редактор підручника, академік НАН України   В. Гейц та заступник головного редактора член-кореспондент НАН України Ю. Лисенко.

«Економічну кібернетику» було видано у двох томах, українською та російською мовами. Підручник  високо оцінили як українські, так і закордонні вчені, зокрема член-кореспондент Російської академії наук   Д. Новіков, академіки НАН України А. Алимов та О. Бакаєв.

У підручнику на засадах системної парадигми викладено основи кібернетики економічних систем. За методологічну базу взято науковий доробок з кібернетики та кібернетики економічних систем авторитетних учених (зокрема Н. Вінера, У. Ешбі, О. Ланге,   І. Сергієнка та ін.), а також наукові, методичні й практичні розробки авторів сучасних досліджень у галузі знань «Економіка та підприємництво», які застосовують математичні методи, моделі та новітні інформаційні технології.

Підручник — перша така праця в Україні. Він узагальнює багаторічний досвід авторів, відображає основні методологічні підходи економічної кібернетики. Головною концептуальною моделлю, що визначила зміст та структуру підручника, є модель фахівця з економічної кібернетики, що зумовлює високий ступінь вимог щодо рівня знань та компетенції спеціалістів, які добре володіють методологією та інструментарієм дослідження економічних систем відповідно до найвищих стандартів економічної освіти у розвинених країнах.

Упродовж  семи років, що минули після видання першого тому, підручник активно використовують у 77 вишах України, він став у пригоді  науковцям для проведення аналітичних і практичних робіт.