Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» телекомунікаційні мережі та системи всіх форм власності, в яких обробляють національні інформаційні ресурси та/або які використовують в інтересах органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та військових формувань, а також комунікаційні системи, які використовують для технологічних потреб енергетики, транспорту, промисловості, задоволення суспільних потреб та/або реалізації правовідносин у сферах електронного урядування, електронних державних послуг, електронної комерції, електронного документообігу, визначені об’єктами критичної інфраструктури держави. Вони мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення. Виведення з ладу або порушення функціонування цих мереж та систем (зокрема в разі кібератак) може негативно вплинути на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей. Тому телекомунікаційні мережі і системи відповідно до закону стають об’єктами кіберзахисту. 

Для забезпечення сталого функціонування телекомунікаційних мереж та їх захисту від кіберзагроз (як у звичайних умовах мирного часу, так і в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану) створюється Система оперативнотехнічного управління телекомунікаційними мережами (СОТУ).

СОТУ

За підсумками наукових досліджень, проведених ПрАТ «Ді­про­зв’язок» у 2017 році, аналізу особливостей та проблем управління сучасними телекомунікаційними мережами було розроблено структурну (функціональну), інформаційну та фізичну моделі СОТУ, визначено її складові: телекомунікаційні мережі — об’єкти управління в СОТУ, центри управління мережами (ЦУМ) операторів телекомунікацій та Національний центр управління (НЦУ) — суб’єкти управління в СОТУ. Було також визначено організаційні та технічні вимоги до складових СОТУ, які подано на інфограмі.

Об’єкти управління в СОТУ

Основні критерії для визначення телекомунікаційних мереж об’єктами управління С­ОТУ такі:

• розгалуженість цих мереж та покриття всієї території України або значної її частини, велика потужність та достатні надійність і живучість;

• сучасний технологічний рівень і постійний розвиток;

• висока якість телекомунікаційних послуг та велика абонентська база; 

• наявність достатнього мережевого ресурсу, зокрема незадіяного (волокон, каналів, трактів), який можна використати в умовах надзвичайних ситуацій і який забезпечить мобілізаційну готовність в особливий період;

• наявність власних центрів управління мережами, високий рівень технічної експлуатації.

Головне місце в загальній структурі об’єктів управління СОТУ займає Національна телекомунікаційна мережа (НТМ). За визначенням закону, це сукупність спеціальних телекомунікаційних систем (мереж), систем спеціального зв’язку, інших комунікаційних систем, призначена для обігу (передавання, приймання, створення, оброблення, зберігання) та захисту національних інформаційних ресурсів, забезпечення захищених електронних комунікацій, надання спектра сучасних захищених інформаційно-комунікаційних послуг в інтересах здійснення управління державою у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період, і яка є мережею (системою) подвійного призначення з використанням частини її ресурсу для надання послуг, зокрема з кіберзахисту, іншим споживачам. 

Для забезпечення високої надійності та живучості в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану (зокрема в разі кібератак), забезпечення можливості взаємного використання ресурсів однієї мережі в інтересах іншої, а також в інтересах і потребах спеціальних користувачів, органів державного управління, систем оповіщення, екстрених служб телекомунікаційні мережі мають мати вузли взаємоз’єднання як на транспортному рівні, так і на рівні доступу.

 

Роль та завдання НЦУ

Центральний суб’єкт у СОТУ — НЦУ. Тому під час розроблення моделі СОТУ особливу увагу приділено питанню формулювання основних принципів функціонування НЦУ, автоматизації процесів управління складною багаторівневою системою, якою є СОТУ з усіма її складовими. Важливі завдання забезпечення накопичення вихідних даних про мережі, моніторингу стану мереж, оцінки їх готовності у надзвичайних ситуаціях забезпечити живучість, реагування на зміни стану мереж. Не менш важливі автоматизація аналітичного оброблення даних, прогнозування можливих проблемних та критичних ситуацій, моделювання варіантів розв’язання проблем та підготовки прийняття оперативних рішень щодо виходу з кризових ситуацій і доведення цих рішень (команд) до ЦУМ для подальшого виконання у межах мереж, ресурсами яких вони управляють. 

Усі ці дії НЦУ слід спрямувати на організацію ефективної взаємодії усіх учасників СОТУ та в будь-яких умовах гарантоване забезпечення спеціальних споживачів, органів державного управління, служб централізованого оповіщення, екстреної допомоги і населення телекомунікаційними ресурсами та телекомунікаційними послугами. 

Нормативне забезпечення СОТУ 

Важлива умова створення і забезпечення функціонування СОТ­У та НЦУ — наявність ефективної нормативно-правової та нормативно-технічної бази. На основі проведених досліджень Держспецзв’язку підготовлено проекти нормативно-правових актів і нормативних документів. Один з найважливіших проектів — Загальні технічні вимоги до складових системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами. 

Цей документ, крім загальних положень, містить: загальні вимоги до СОТУ; вимоги до НЦУ; вимоги до ЦУМ; загальні вимоги до мережі передачі даних (МПД) СОТУ; вимоги до взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, що є об’єктами управління СОТУ; вимоги до приєднання обладнання спеціальних споживачів до телекомунікаційних мереж; вимоги до взаємодії НЦУ із закордонними національними та міжнародними центрами управління телекомунікаційними мережами (INMC); правила інформаційної взаємодії між НЦУ, ЦУМ та спеціальними споживачами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану; загальні вимоги до комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в СОТУ та до окремих модулів КСЗІ у складових СОТ­У; перелік інформації (даних) про телекомунікаційні мережі, які операторам/власникам телекомунікацій належить надавати до НЦУ; вимоги до змісту і форми надання інформації (даних) про телекомунікаційні мережі та їх стан. 

Важливі також проекти Порядку використання телекомунікаційних мереж в умовах надзвичайного та воєнного стану та Положення про організацію оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану з урахування нинішніх технологічних, ринкових, політичних реалій. Останній документ визначає: структуру та склад СОТУ; основні завдання СОТУ; основні завдання та функції НЦУ; завдання та функції ЦУМ; умови взаємодії НЦУ, ЦУМ, спеціальних споживачів та телерадіомовних компаній; обсяги та порядок подання інформації до НЦУ; вимоги до захисту інформації та гарантування безпеки СОТУ.

Вигляд зали операторів НЦУ

Реалізація СОТУ та НЦУ

У Держспецзв’язку відповідно до планів роботи та передбачених коштів уже розпочато проведення циклу науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних та будівельних робіт, у результаті яких буде створено першу чергу апаратно-програмного комплексу інформаційно-аналітичної системи (ІАС) НЦУ, побудовано та введено в дослідну експлуатацію пусковий комплекс (першу чергу) СОТУ та НЦУ. Дослідний зразок ІАС першої черги НЦУ розташують у спеціально обладнаному приміщенні із забезпеченням умов, які буде визначено для пускового комплексу (першої черги) об’єкта «Будівництво основного НЦУ». 

Технічна основа НЦУ — серверне обладнання, бази даних, автоматизовані робочі місця посадових осіб; структурована кабельна система; телекомунікаційне обладнання внутрішніх та зовнішніх комунікацій; обладнання інженерної інфраструктури (систем енергоживлення, заземлення, охолодження, вентиляції, пожежної та охоронної сигналізації, захисту інформації, пожежогасіння тощо); загальне та спеціальне програмне забезпечення для аналітичної обробки, моделювання, прогнозування та підготовки рішень управління; інформаційно-лінгвістичне забезпечення для побудови підсистем центру. 

Важливий елемент операційної зали центру — пристрій відображення колективного користування відеостіна, на якій відображаються основні параметри роботи мереж. 

Введення пускового комплексу НЦУ у дослідну експлуатацію заплановано на листопад цього року. Нині адміністрація Держспецзв’язку здійснює заходи щодо утворення державного підприємства, на яке будуть покладені завдання та повноваження НЦУ, а також заходи з підбору кадрів та підготовки персоналу.

Леонід ЄВДОЧЕНКО,
голова Держспецзв’язку,
Олександр ДАНЧЕНКО,
голова Комітету Верховної Ради України
з питань інформатизації та зв’язку
,
Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ,
голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
,
Олександр ЧАУЗОВ,
перший заступник голови Держспецзв’язку,
Петро КОВАЛЬОВ,
директор ПрАТ «Український інститут
із проектування і розвитку
інформаційно-комунікаційної інфраструктури
«Діпрозв’язок»
для «Урядового кур’єра»