Маю громадянство Республіки Польща, проте народився в Україні й бажаю набути громадянства України. Чи існує подвійне громадянство в Україні, оскільки припиняти громадянство Польщі не планую?

І. Прокопович,
м. Вроцлав

Начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області ВЯЧЕСЛАВ ГУЗЬ

Питання громадянства України регулюються Конституцією України, Законом України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 №2235-III (із змінами та доповненнями) (далі — Закон) та міжнародними договорами України.

Статтею 2 Закону визначені принципи законодавства України про громадянство.

Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах: 1) єдиного громадянства — громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України; 2) запобігання виникненню випадків безгромадянства; 3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України; 4) визнання права громадянина України на зміну громадянства; 5) неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України другим з подружжя; 6) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України; 7) збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.

Закріплення у Законі принципу єдиного громадянства пов’язано з тим, що відповідно до ст. 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство.

Слід зазначити, що у пункті 1 статті 2 Закону розкрито зміст принципу визнан­ня єдиного громадянства. Положення пункту 1 статті 2 Закону прямо вказують на одночасну наявність в особи громадянства України та громадянства іншої держави, однак визнають за особою лише громадянство України.

Це правило випливає з положень Європейської конвенції про громадянство 1997 року, відповідно до яких особа, що має громадянство двох чи більше держав, може розглядатися кожною із держав, громадянство яких вона має, як свій громадянин.

З урахуванням того, що принцип єдиного громадянства не розглядається як принцип недопущення множинного (подвійного) громадянства, набуття громадянства України за територіальним походженням передбачає подання зобов’язання припинити іноземне громадянство як умову набуття громадянства України іноземцями.

Також слід зазначити, що іноземці, які набули громадянство України і взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, мають всі права громадянина України з моменту набуття громадянства України, а не з того моменту, коли вони подадуть документ про припинення іноземного громадянства.

Якщо ви народилися на території України, то відповідно до статті 8 Закону, подавши зобов’язання припинити іноземне громадянство, та подавши заяву про набуття громадянства України, маєте право на набуття громадянства України за територіальним походженням.

Частиною 1 статті 8 Закону визначено, що особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України», або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України.

Відповідно до частини 5 статті 8 Закону, іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов’язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов’язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.

Таким чином, у разі набуття Вами громадянства України припинення громадянства Республіки Польща є обов’язковим.

Зазначу також, що відповідно до статті 21 Закону, рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.

Тобто якщо протягом двох років з моменту оформлення Вами набуття громадянства України ви не припините іноземне громадянство, рішення про оформлення набуття Вами громадянства України буде скасовано.

Два роки тому я оформив паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Проте він не відображається у мобільному додатку «Дія». Як можна виправити ситуацію?

Д. Школяренко,
м. Житомир

Формування у мобільному додатку «Дія» е-паспорта для виїзду за кордон здійснюється відповідно до Порядку застосування відображення в електрон­ному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, під час реалізації експериментального проекту щодо застосування зазначених відображень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 №278 (далі — Порядок).

У пункті 2 Порядку зазначається, що е-паспорт для виїзду за кордон — це відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, оформленому особі засобами Єдиного державного демографічного реєстру (далі — Реєстру), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), який забезпечує отримання інформації з Реєстру інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи МВС на запит Порталу Дія.

Відповідно до пункту 4 Порядку, е-паспорт для виїзду за кордон відображає таку інформацію (у разі наявності): назва паспорта; прізвище, ім’я та по батькові особи українською мовою та латинськими літерами; стать; дата та місце народження; відцифрований підпис особи; відцифрований образ обличчя особи; унікальний номер запису в Реєстрі (УНЗР); дата видачі та закінчення строку дії паспорта; серія та/або номер паспорта; орган, який видав паспорт; реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — РНОКПП); адреса зареєстрованого місця проживання та дата реєстрації.

Відповідно до пункту 6 Порядку, е-паспорт для виїзду за кордон формується автоматично засобами порталу «Дія» за допомогою мобільного додатка Порталу Дія шляхом використання наявної в Реєстрі інформації, зазначеної у пункті 4 Порядку та переданої до Порталу Дія інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи МВС з Реєстру відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

Особі автоматично надсилається через мобільний додаток Порталу Дія повідомлення про формування е-паспорта для виїзду за кордон разом з унікальним електронним ідентифікатором або про неможливість такого формування у зв’язку з відсутністю в Реєстрі необхідної інформації.

Якщо під час оформлення Вашого паспорта громадянина України для виїзду за кордон до Єдиного державного демографічного реєстру не вносилась інформація про РНОКПП, формування е-паспорта буде неможливим.

Відповідно формування у мобільному додатку «Дія» е-паспорта для виїзду за кордон на ваше ім’я стане можливим після внесення до Реєстру інформації про РНОКПП з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

Для цього Вам необхідно звернутись до територіального підрозділу ДМС з метою оформлення/обміну:

— паспорта громадянина України у формі картки відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №302 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №745);

— паспорта громадянина України для виїзду за кордон відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 №1001), з обов’язковим зазначенням у заяві-анкеті інформації про Ваш РНОКПП з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

Мій паспорт громадянина України став непридатним для користування. З’ясувалося, що зараз оформлюють тільки паспорти у вигляді пластикової картки. Проте я хотіла б зробити обмін на такий самий паспорт-книжечку, оскільки присвоєння цифрового ідентифікатора особистості у вигляді унікального номера запису в реєстрі і зняття біометричних даних суперечить моїм релігійним переконанням. Скажіть: що необхідно для того, щоб оформити паперовий паспорт без чипа?

Л. Куриленко,
м. Ірпінь

Відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №302 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №745) (далі — Порядок), Державна міграційна служба до законодавчого врегулювання питання завершення оформлення та видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.

Відповідно до розділу IV Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 6 червня 2019 року №456 (далі — Тимчасовий порядок), обмін паспорта здійснюється в тому числі у разі непридатності паспорта для користування (паспорт/фотокартка має потертості (та/або відсутня її частина), що не дають змоги візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження перфорованої серії та номера, що не дає змогу встановити реквізити паспорта, виправлення, підчистки окремих літер у персональних даних/найменуванні органу/штампах/печатках або інші чинники, які впливають на цілісність документа.

Для обміну паспорта заявник подає: 1) заяву; 2) рішення суду; 3) паспорт, що підлягає обміну; 4) дві (три у разі одержання паспорта, який обмінюється в іншому територіальному підрозділі ДМС) фотокартки розміром 3,5x4,5 см; 5) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (у разі обміну паспорта у зв’язку із непридатністю для користування) або оригінал документа про звільнення від його сплати; 6) документи, що підтверджують обставини (крім обміну паспорта з причин непридатності його використання), на підставі яких паспорт підлягає обміну. Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та подаються з перекладом українською мовою, вірність якого засвідчується нотаріально; 7) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб); 8) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб).

У разі обміну паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи.

Враховуючи вищевикладене, для оформлення паспорта громадянина України зразка 1994 року у зв’язку з обміном, вам необхідно особисто звернутися до районного відділу Міграційної служби, надавши усі вищезгадані документи.

Відповідно до розділу I Тимчасового порядку, оформлення і видача паспорта зразка 1994 року здійснюються протягом 30 календарних днів з дня подання особою до територіального підрозділу ДМС заяви та документів для оформлення і видачі паспорта.

Згідно з розділом VIII Тимчасового порядку, якщо в результаті перевірок за заявою про обмін у зв’язку із непридатністю паспорта зразка 1994 року не буде ідентифіковано особу, проводиться процедура встановлення особи. Установлення особи проводиться протягом 30 календарних днів з дня подання заяви, за потреби проведення додаткових перевірок строк продовжується до 60 календарних днів, про що інформується заявник у письмовій формі.

Я проживаю у м. Сімферополь. Торік у грудні оформлював паспорт для виїзду за кордон у міграційній службі Одеси і досі не забрав його. Найближчим часом через карантин навряд чи зможу виїхати з Криму по паспорт. Мені відомо, що готові паспорти зберігаються рік. Скажіть: чи є можливість продовжити період зберігання мого документа?

Д. Калнишевський,
м. Сімферополь

Так, термін зберігання Вашого документа може бути подовжений. Відповідно до вимог пункту 80 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнан­ня недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7.05.2014 №152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 №1001), у разі неотримання протягом року паспорт громадянина України для виїзду за кордон знищується.

Однак строк зберігання неотриманого паспорта громадянина України для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим зверненням особи із зазначенням кінцевого строку зберігання. Звернутися до органу Міграційної служби Ви можете дистанційно, надіславши лист електронною поштою.

Також слід зазначити, що на час карантину знищення неотриманих паспортів громадянина України для виїзду за кордон призупинено.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторським правом