ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

від 03.03.2016
№ 284
м. Київ  

Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2016 №413/28543 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від  23 липня 2012 року № 10, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України       14 серпня 2012 року за № 1370/21682 (далі – Положення), що додаються.

2. У пункті 4 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 листопада 2015 року № 206 «Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2015 року за № 1484/27929, слова та цифри «підпункту «г» пункту 3.1,» виключити.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення, не пізніше десяти робочих днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим рішенням, крім вимог пункту 3.3 розділу ІІІ Положення.

Учасники Фонду зобов’язані привести свою діяльність до вимог  пункту 3.3 розділу ІІІ Положення не пізніше двох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

6. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розмі-

щення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник К. М. Ворушилін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
03 березня 2016 року № 284

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2016 №413/28543 

ЗМІНИ
до Положення про порядок інформування громадськості
про систему гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі ІІІ:

1) підпункт «г» пункту 3.1 виключити;

 2) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Банки зобов’язані включати до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку умови гарантування Фондом відшкодування коштів за цим вкладом. Зазначена інформація включає:

1) перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, або посилання на норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в яких визначено умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти, та на офіційну сторінку Фонду в мережі Інтернет;

2) суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами або посилання на офіційну сторінку Фонду в мережі Інтернет, де визначена сума граничного розміру відшкодування Фондом;

3) інформацію про припинення нарахування процентів за договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку);

4) інформацію про те, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку);

5) інформацію про те, що фізична особа (у тому числі фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності), з якою укладається даний договір, ознайомлена з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується окремим підписом вкладника у договорі.

У разі, якщо розміщення вкладу відбувається за допомогою систем дистанційного обслуговування-ознайомлення з цією інформацією може бути підтверджено передбаченим в договорі аналогом власноручного підпису клієнта чи іншим його ідентифікатором в системі;

6) інші істотні умови договору банківського рахунку, договору банківського вкладу, встановлені законодавством України.

У разі, якщо договір банківського вкладу містить посилання на публічні правила/умови/договір/оферту тощо, банк на вимогу вкладника повинен надати копію (сканкопію) цих правил/умов/договору/оферти тощо.

На вимогу вкладника при укладенні договору строкового вкладу йому повинно бути надано розрахунок його доходів та витрат, пов’язаних з розміщенням строкового вкладу, який повинен включати інформацію на дату звернення:

1) суму нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів);

2) суму податків і зборів, які утримуються з вкладника, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), зазначений в договорі із визначенням, того, що банк виконує функції податкового агента;

3) суму комісійних винагород та інші витрати клієнта за періодами, пов’язані з розміщенням та обслуговуванням вкладу.»;

3) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. Банки додатково до порядку розкриття інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів мають розкривати інформацію про графік роботи банку, його касового відділення та номери телефонів.

Зазначена інформація має бути розміщена банком в місцях, доступних для ознайомлення вкладників, зокрема, в операційному залі, офіційному сайті банку в мережі Інтернет.».

2. Пункт 5 додатку 2 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).».

Начальник відділу стратегії та нормативно-
методологічного забезпечення Н. О. Лапаєва