ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну сталевих кріплень
походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів» (далі — заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням Китайської Народної Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг заподіяти істотну шкоду національному товаровиробнику.

Відповідно до інформації у скарзі протягом періоду дослідження (ІІ півріччя 2016 року — І півріччя 2019 року):

обсяг імпорту сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки зріс в абсолютних показниках на 17,4 %, частка цього імпорту відносно споживання та виробництва сталевих кріплень в Україні зросла на 8,6 % і 68,5 % відповідно;

ціни імпорту сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки були нижчими цін та собівартості вироблених заявником сталевих кріплень (крім базового періоду — ІІ півріччя 2016 року — І півріччя 2017 року).

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 02.12.2019 № АД—434/2019/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: вироби з чорних металів, з різьбою, а саме: гвинти, болти та гайки, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 7318 15 69 90, 7318 15 81 90, 7318 15 89 90, 7318 15 90 90, 7318 16 91 90, 7318 16 99 90. Країною походження товару, опис якого зазначено вище, є Китайська Народна Республіка. 

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається до Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін антидемпінгового розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена в додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 02.12.2019 № АД—434/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-68-04

Е-mail: tradedefence@me.gov.ua

Адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94

e-mail: meconomy@me.gov.ua

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною
розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки, підприємство (компанію/організацію) на підставі такого:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повне та скорочене найменування компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}