У сучасних умовах  пандемії COVID-19 дедалі гостріше постає питання забезпечення громадян якісною медичною допомогою. Надавати її повинні високопрофесійні фахівці, дефіцит яких відчувається вже нині. Розв’язання проблеми можливе зокрема за умов постійного підвищення рівня підготовки медичних працівників середньої ланки. Ефективна освітня політика в галузі охорони здоров’я — важлива складова розвитку всієї медичної галузі. Крім того, устремління нашої країни до європейського співтовариства потребує підвищення рівня підготовки фахівців середньої ланки в галузі медицини, що має сприяти підвищенню конкурентоспроможності випускників закладів освіти на вітчизняному та міжнародному ринках праці.

Студенти коледжу охоче беруть участь у предметних олімпіадах та конкурсах, демонструючи глибокі знання й чудові практичні навички. Фото з архіву коледжу

З огляду на глобальні соціальні зміни у сучасному суспільстві молодь у процесі здобуття фахової передвищої освіти має не лише засвоїти глибокі теоретичні знання та практичні вміння, а й опанувати навички адаптації до постійних суспільних змін і бути готовою долучитися до суспільного життя  як активний учасник соціальних змін.

В умовах пандемії

Ухвалення у Верховній Раді законів «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту» регламентувало порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти. На основі чинного законодавства підсумок освітньої діяльності Уманського медичного фахового коледжу — підготовка висококваліфікованого фахівця освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

«Основне завдання колективу нашого закладу освіти полягає у впровадженні  засад компетентного підходу в освітній діяльності. З настанням пандемії навчання, як і життя, не закінчується — воно триває, але переходить на новий рівень. Ми намагаємося у складних умовах, поєднавши дистанційне й очне навчання, озброїти майбутнього фахівця ґрунтовними знаннями та професійними вміннями, навичками, що визначають здатність медичних сестер і фельдшерів виконувати завдання, які ставитиме перед ними їхня професійна діяльність», — зазначив керівник коледжу Юрій Скоробреха.

Для ґрунтовної підготовки фахових молодших бакалаврів викладачі  коледжу намагаються виховати у студентів повагу до обраної професії, розвивати у здобувачів освіти прагнення до постійного поглиблення знань і професійних умінь. Тож докладають чимало зусиль для залучення здобувачів освіти до роботи у предметних гуртках та науково-дослідницької й пошукової праці. Особливо приємно, зауважують викладачі, що значно активнішими, ніж у попередні роки, стали студенти молодших курсів. Вони охоче беруть участь у предметних олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін, конкурсах знавців української мови імені Т. Шевченка та Петра Яцика. 

Як зазначила заступниця директора з навчальної роботи Юлія Мамбик,  участь студентів у конференціях, конкурсах, олімпіадах робить здобувачів фахової передвищої освіти активними та відповідальними учасниками освітнього процесу, допомагає створити освітнє середовище, зорієнтоване на задоволення інтересів студентів, і надає гарні можливості для виявлення творчих здібностей.

Без практики не навчишся 

Проте ключове у підготовці сестер медичних та фельдшерів — проходження виробничої та переддипломної практики. Саме цей вид діяльності дає змогу закріпити всі знання, усвідомити їхню практичну необхідність. Жоден тренажерний кабінет, яких достатньо у закладі, не в змозі замінити практичного досвіду роботи у відділеннях лікувальних установ. 

Пандемія внесла корективи у виробничу практику, але завдяки своєчасній вакцинації викладачів та студентів коледжу стало можливим повернення здобувачів освіти до проходження виробничої практики на базі лікувальних закладів міста. Тут майбутні медики здобувають практичний гарт, удосконалюють вміння та професійні навички.

Серед освітніх принципів, на яких ґрунтується освітня діяльність Уманського медичного фахового коледжу, викладачі виокремлюють такі:

навчання — це взаємодія викладача і студента, що ґрунтується на розумінні, взаємній довірі, повазі та бажанні працювати разом;

всебічне сприяння пізнавальній активності студента: заохочення до пошуку нових ідей, розв’язків навчальних завдань, виявлення власних думок;

заохочення студента до активної участі в освітньому процесі та громадській діяльності в коледжі.

Студентське життя багатогранне

Виявити та розвинути таланти і здібності студенти мають змогу, долучившись до роботи у спортивних секціях та гуртках художньої самодіяльності, художнього читання тощо. А залучення вихованців до роботи у студентському самоврядуванні й волонтерській діяльності  сприяє формуванню активних членів суспільства зі свідомою громадянською позицією. Зокрема цінність студентського самоврядування, вважають у коледжі,  полягає в тому, що воно створює для студентів широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети, індивідуальної й суспільної, залучає до реформаторських процесів навчального закладу, забезпечує захист прав студентів, відвертає їхню увагу від асоціальних форм поведінки.

Участь у концертах, тематичних вечорах, літературних читаннях, вокальних конкурсах сприяє
всебічному розвитку здобувачів освіти. «Ми намагаємося не лише озброїти студентів глибокими професійними знаннями та навичками, а й виховати гармонійну особистість з активною громадянською позицією», — зазначила заступниця директора з гуманітарної освіти та виховання Валентина Домбровська.

Місія педагога

Реалії сучасного життя, новітні підходи до організації освітнього процесу та сучасні підходи у питанні взаємодії зі здобувачами освіти вимагають від педагогічних працівників постійного вдосконалення їхньої майстерності. Як наголошує методистка коледжу Ганна Король, викладачі постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, і пандемія не стала на заваді цьому процесові. Для розвитку професійних компетенцій педагоги регулярно проходять курси підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти, що робить процес удосконалення педагогічної майстерності постійним і безперервним.

Фахову передвищу освіту в коледжі розглядають як комплекс заходів освітнього і виховного процесів, спрямований на послідовне формування у здобувачів освіти фахових знань та вмінь, професійної свідомості, організаційної культури і здатності до постійної самоосвіти. Потяг до нового, енергійність, компетентність і високу відповідальність як найголовніші риси у роботі керівника закладу Юрія Скоробрехи відзначають його колеги. Саме ці особливості дають змогу набути високої педагогічної та професійної майстерності йому та його колегам. 

Постійний пошук і впровадження нових технологій, форм і методів навчання, вдумлива методична робота, вимогливість до себе й колег формують у колективі творчу атмосферу. Більшості викладачів теж притаманний творчий пошук, бажання експериментувати, впроваджувати елементи нового. 

Ініціативу і творчість викладацького колективу підтримує і заохочує дирекція коледжу. До речі, Юрій Скоробреха — один з розробників навчальних програм, підручника, автор методичних розробок. Навчально-методична робота коледжу за рейтингом Міністерства охорони здоров’я України посідає високі місця серед вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації.