ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну цементу
походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь  та Республіки Молдова

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за заявою ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», ПрАТ «Хайдельбергцемент Україна», ПАТ «Подільський цемент», яку підтримало ПрАТ «ІваноФранківськцемент» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 02.07.2018 № АД 394/2018/441105 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова. 

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено: 

цемент, зокрема клінкери цементні та портландцемент (далі — Товар), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 2523 10 00 00, 2523 29 00 00 походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

Періодом дослідження визначено чотири річні періоди: 

1й річний період: 01.01.2015 — 31.12.2015;

2й річний період: 01.01.2016 — 31.12.2016;

3й річний період: 01.01.2017 — 31.12.2017;

4й річний період: 01.04.2017 — 31.03.2018.

Період розслідування — 01.04.2017 — 31.03.2018.

За результатами проведеного розслідування, розглянувши матеріали Мінекономрозвитку, Комісія встановила:

ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», ПрАТ «Хайдельбергцемент Україна», ПАТ «Подільський цемент» та ПрАТ «ІваноФранківськцемент» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки їх частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу. Демпінгова маржа становила: 

для виробника ЗАТ «Осколцемент» та експортера ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ трейд» (обидва Російська Федерація) — 114,95 %

для інших виробників/експортерів Товару походженням з Російської Федерації — 114,95 %;

для виробників/експортерів Товару походженням з Республіки Білорусь — 57,03 %;

для виробника/експортера ЗАТ «Рибницький цементний комбінат» (Республіка Молдова) — 94,46 %;

для інших виробників/експортерів Товару походженням з Республіки Молдова — 94,46 %;

обсяги демпінгового імпорту Товару походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова за період дослідження зросли в абсолютних показниках на 286,14 %, відносно споживання Товару на внутрішньому ринку України — на 229,47 % та відносно загальних обсягів виробництва Товару в Україні — на 253,68 %. Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону для оцінки сукупного впливу імпорту з декількох країн було встановлено, що в кожній країні наявна демпінгова маржа вище, ніж мінімальний рівень, та обсяг демпінгового імпорту не є незначним;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові. За період дослідження відбулося погіршення ряду фінансовоекономічних показників національного товаровиробника, зокрема скорочення частки національного товаровиробника на внутрішньому ринку України — на 10,41 %; зниження рівня зайнятості працівників на 1,53 %, зростання обсягів залишків Товару на складах — на 29,22 %. Підприємства національного товаровиробника за період дослідження були неліквідними і відбулося суттєве погіршення рентабельності та фінансового результату від діяльності на внутрішньому ринку в період розслідування порівняно з попереднім періодом;

наявність у країнах експорту значного експортного потенціалу, що підтверджується їх суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей, які перевищують обсяги споживання Товару на внутрішньому ринку України більше ніж у 5,5 раза;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова здійснювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість. Різниця між ціною імпорту з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова і ціною національного товаровиробника на внутрішньому ринку за період дослідження зросла на 116,57 %;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причиннонаслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Відповіді Республіканського виробничоторгового унітарного підприємства «Керуюча компанія холдингу «Білоруська цементна компанія», ВАТ «Кричевцементношифер», ВАТ «Білоруський цементний завод» на запитальник для іноземного виробника і/або експортера не були враховані в ході проведення антидемпінгового розслідування, оскільки зазначені відповіді на запитальники були визнані неповними, що у свою чергу ускладнювало можливість зробити точні висновки щодо нормальної вартості, експортної ціни та здійснити їх справедливе порівняння. Відповідно до вимог Закону вказані заінтересовані сторони були поінформовані про причини відхилення зазначеної інформації та їм надано можливість надати коментарі. Подані додаткові коментарі були недостатніми для зміни відповідних висновків.

Основні факти та висновки Мінекономрозвитку за результатами проведеного розслідування надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причиннонаслідкового зв’язку між ними.

Запропоновані АТ «Лафарж Цімент Молдова» (Республіка Молдова), ЗАТ «Осколцемент» (Російська Федерація) і ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ трейд» (Російська Федерація) добровільні письмові цінові зобов’язання щодо перегляду їх цін стосовно поставок Товару на митну територію України є неприйнятними відповідно до статті 15 Закону.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 21 травня 2019 № АД — 417/2019/441103 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова», згідно з яким вирішила відхилити добровільні письмові цінові зобов’язання АТ «Лафарж Цімент Молдова», ЗАТ «Осколцемент» та ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ трейд» та застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

цемент, зокрема клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 2523 10 00 00, 2523 29 00 00 походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для виробника ЗАТ «Осколцемент» (309504, Російська Федерація, Бєлгородська обл., м. Старий Оскол, майданчик цемзаводу) та експортера ЗАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ трейд» (107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, будинок 3, будівля 1) — 114,95 %;

для інших виробників/експортерів Товару походженням з Російської Федерації — 114,95 %;

для виробників/експортерів Товару походженням з Республіки Білорусь — 57,03 %;

для виробника/експортера ЗАТ «Рибницький цементний комбінат» (5500, Республіка Молдова, м. Рибниця, вул. Запорожця, 1) — 94,46 %;

для інших виробників/експортерів Товару походженням з Республіка Молдова — 94,46 %;

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі