Повідомлення
 про виникнення особливої інформації про емітента

1.      Загальнівідомості

1.1. Повне найменування емітента: Державне підприємство "Енергоринок"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: державне підприємство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21515381

1.4. Місцезнаходженняемітента: вул. Симона Петлюри, 27, м. Київ, 01032.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:телефон: (044) 594-86-00, факс: (044) 594-86-32

1.6. Електронна поштова адреса емітента: kanc@er.gov.ua

1.7. Веб-сайт емітента: www.er.energy.gov.ua

1.8. Адреса сторінки вмережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриттяі нформації:www.er.energy.gov.ua

1.9. Вид особливої інформації: інформація про факти лістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення

Згідно з договором про допуск цінних паперів до торгівлі від 28.05.2013 між ДП "Енергоринок" та ПАТ "Фондова біржа ПФТС" (далі - ПФТС) облігації підприємства включаються в лістинг ПФТС.

     ПФТС включено до лістингу цінні папери ДП "Енергоринок" 30.05.2013. Видом цінних паперів ДП "Енергоринок" є облігації: відсоткові іменні звичайні (незабезпечені), форма випуску - закрита (приватна), форма існування - бездокументарна, номінальна вартість облігації - 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), кількість облігацій - 30 000 шт. (тридцять тисяч штук), загальна номінальна вартість - 1 500 000 000,00 грн. (один мільярд п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок)

      До лістингу включено 100% випущених облігацій.

      Випуск облігацій ДП "Енергоринок" серії А зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.05.2013 за №76/2/2013.

      На дату розміщення цієї інформації ус іоблігації підприємства знаходяться у лістингу.

      Власники облігацій мають право:

      - купувати та продавати облігації серед визначеного у Проспекті емісії кола осіб;

      - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;

      - отримувати доход за облігаціями відповідно до умов розміщення;

      - здійснювати з облігаціями операції, які не суперечать чинному законодавству України та умовам їх розміщення.

      Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні ДП "Енергоринок".

 

Інформація про фактилістингу/делістингуціннихпаперів на фондовійбіржі


з/п

Дія
(лістинг/
делістинг
або
змінарівня
лістингу)

Найменування
фондової
біржі

Дата дії

Вид цінних
паперів, щодо
яких вчинена дія

Номінальнавартість
цінних
паперів,
щодо
яких
вчинена дія
(тис.грн)

Кількість
цінних
паперів,
щодо
яких
вчинена дія
(шт.)

Частка
від
розміру
статутного
капіталу,
яку складають
цінні
папери,
щодо
яких
вчинена дія
(відсотки)

Дата реєстрації
випуску
ціннихпаперів,
щодо
яких вчинена дія

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску
цінних
паперів,
щодо
яких
вчинена дія

Найменування органу,
що
здійснив
державну
реєстрацію
випуску
ціннихпаперів,
щодо
яких
вчинена дія

Тип, форма існування
цінних
паперів,
щодо яких
вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

лістинг

ПАТ «Фондова

біржа ПФТС»

30.05.2013

облігації

1 500 000

30 000

559 820

22.05.2013

76/2/2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

відсоткові іменні незабезпечені (звичайні); бездокументарна

Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірністьінформації, щоміститься у повідомленні та визнає, що вона несевідповідальністьзгідно з законодавством

Директор 

 

С.В. Бедін 

М. П. 

31.05.2013