ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

16.09.2013№ 364

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
16 вересня 2013 р.
за № 1591/24123

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” , статей 7, 44 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до розділу 3 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року № 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за № 338/3631 (зі змінами), такі зміни:

абзац перший пункту 3.3 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

“3.3. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару з увезенням його на територію України після:

отримання інформації про цю операцію в реєстрі МД (типу IM-40 “Імпорт”, IM-41 “Реімпорт”, IM-72 “Магазин безмитної торгівлі”, IM-75 “Відмова на користь держави”, IM-76 “Знищення або руйнування”) - якщо для митного оформлення продукції використовується МД;

пред’явлення резидентом документа (крім МД), який використовується для митного оформлення продукції, - якщо для митного оформлення продукції не використовується МД;

пред’явлення резидентом документа, який згідно з умовами договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), - в інших випадках”.

У зв’язку з цим абзаци другий-сьомий уважати відповідно абзацами п’ятим-десятим;

абзац перший пункту 3.6 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

“3.6. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару без його ввезення на територію України виключно за наявності однієї з таких умов:

зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України;

подання документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором”.

У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим.

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1-3 постанови Правління Національного банку України від 19 листопада 2001 року № 482“Про повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою та внесення відповідних змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2001 року за № 1015/6206 (зі змінами).

3. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н.О.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ткаченка О.О.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

ГоловаІ.В. Соркін