НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

24.10.2013                                                    Київ                                                   № 1364

Зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України
12.11.2013 за № 1929/24461

Про внесення змін до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням  нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про природні монополії», «Про теплопостачання», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 року № 540, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 2006 року за № 574/12448, такі зміни:

главу 1 доповнити новим пунктом 1.4 такого змісту:

«1.4. Відомості про наявність власних або орендованих виробничих об’єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності, наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування, про освітній і кваліфікаційний рівень працівників, що необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності, подаються за формами, наведеними в додатках 1-3 до цих Ліцензійних умов.»;

абзац другий підпункту 2 пункту 3.4 глави 3 після слова «додатку» доповнити цифрою «1»;

додаток до Умов та правил замінити трьома новими додатками, що додаються.

2. Управлінню ліцензування в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова КомісіїС.Тітенко