НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

21.11.2013                                         Київ                                                               № 1467

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29.11.2013 за № 2043/24575

Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

Відповіднодоабзацудесятогочастинипершоїстатті 12 ЗаконуУкраїни «Проелектроенергетику», підпункту 6 пункту 6 ПоложенняпроНаціональнукомісію, щоздійснюєдержавнерегулюванняусферіенергетики, затвердженого  УказомПрезидентаУкраїнивід 23 листопада 2011 року № 1059, Національнакомісія, щоздійснюєдержавнерегулюванняусферіенергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, що додається.

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії  C.Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
21.11.2013 № 1467

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29.11.2013 за № 2043/24575

ПОРЯДОК

фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок врегульовує питання фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж за рахунок плати за приєднання, тарифів на передачу електричної енергії та поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які одержали ліцензії на право здійснення господарської діяльності з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами,  передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі – електропередавальна організація), та замовників, які уклали договір про приєднання.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

договір про приєднання до електричних мереж – письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж (далі – Договір про приєднання);

доступне житло – житлові будинки (комплекси) та квартири, що будуються за державної підтримки;

житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту;

замовник – фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальну організацію про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок унаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності (електричних мереж) – визначена відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 339/22871 (далі – Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж), вартість 1 кВт резерву приєднаної абонованої потужності;

підключення – виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) замовника;

поворотна фінансова допомога – обов’язкова для повернення цільова сума коштів, передана замовником електропередавальній організації у користування на певний строк відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги (далі – Договір), без нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами;

приєднання електроустановки (далі – приєднання) – надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про електроенергетику», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» та Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 236/22768 (далі – Правила приєднання електроустановок до електричних мереж).

1.4. Кошти, що надходять від замовників як плата приєднання та як поворотна фінансова допомога, зараховуються на відповідні окремі поточні рахунки електропередавальної організації, відкриті нею для кожного типу приєднання.

Облік доходів та витрат ведеться окремо за кожним приєднанням згідно зі стандартами бухгалтерського обліку.

Кошти, що надійшли на окремий поточний рахунок електропередавальної організації як плата за стандартне приєднання, у повному обсязі перераховуються на поточний рахунок електропередавальної організації та використовуються виключно для фінансування заходів, необхідних для виконання послуг зі стандартного приєднання.

Кошти, що надійшли на окремий поточний рахунок електропередавальної організації як плата за нестандартне приєднання, як складова тарифів на передачу електричної енергії та як поворотна фінансова допомога, використовуються виключно для фінансування заходів, необхідних для виконання послуг з нестандартного приєднання та на повернення поворотної фінансової допомоги.

Кошти, що надійшли на окремий поточний рахунок електропередавальної організації як складова тарифів на передачу електричної енергії та як поворотна фінансова допомога для забезпечення приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, використовуються виключно для фінансування заходів, необхідних для виконання послуг з приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та на повернення поворотної фінансової допомоги відповідно до графіків укладених Договорів.

Кошти, що надійшли на поточний рахунок електропередавальної організації як складова тарифів на передачу електричної енергії, що є джерелом фінансування нестандартного приєднання, приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та/або джерелом зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, та/або джерелом повернення поворотної фінансової допомоги, щомісяця (як 1/12 від річної суми, врахованої у тарифах на передачу електричної енергії) перераховуються електропередавальною організацією на відповідний окремий поточний рахунок електропередавальної організації.

1.5. Окремо по кожному приєднанню електроустановок замовників обсяги та вартість фактично виконаних робіт (господарським або підрядним способом) оформлюються актом приймання виконаних будівельних робіт.

ІІ. Фінансування стандартного приєднання електроустановок замовника

2.1. Фінансування заходів, необхідних для виконання послуг із стандартного приєднання електроустановок замовників до електричних мереж, здійснюється за рахунок плати за стандартне приєднання після укладання Договору про приєднання відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

2.2. Приєднання замовників фінансується з поточного рахунку електропередавальної організації, куди перераховуються кошти з окремого поточного рахунку, на який були зараховані кошти від замовників як плата за стандартне приєднання.

ІІІ. Фінансування приєднання електроустановок замовника,  що не є стандартним

3.1. Фінансування заходів, необхідних для виконання послуг із приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним, здійснюється за рахунок плати за приєднання після укладання Договору про приєднання відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних  мереж.

Розмір плати за нестандартне приєднання електроустановок замовника визначається відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

У разі недостатності коштів, отриманих як плата за приєднання електроустановок замовника, що виникає внаслідок створення резерву абонованої  приєднаної потужності, для виконання в повному обсязі послуг з приєднання, фінансування послуг з приєднання додатково може бути:

1) за рахунок плати за приєднання електроустановок інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності;

2) за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може ним надаватися електропередавальній організації;

3) за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії для фінансування приєднання в установленому законодавством порядку.

3.2. Розроблення проектної документації забезпечується замовником, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання.

3.3. У разі приєднання електроустановок замовника зі створенням резерву абонованої приєднаної потужності електропередавальна організація протягом 5 робочих днів з дня отримання проектної документації інформує про це замовника і пропонує розглянути питання надання замовником електропередавальній організації поворотної фінансової допомоги з метою можливості виконання електропередавальною організацією в повному обсязі заходів з приєднання електроустановок замовника.

Розмір поворотної фінансової допомоги має дорівнювати сумі додатково необхідних коштів, які визначаються відповідно до пункту 4.5 розділу IV Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

3.4. Протягом 20 календарних днів з дня отримання пропозиції електропередавальної організації щодо надання їй поворотної фінансової допомоги замовник повідомляє електропередавальну організацію про можливість надання поворотної фінансової допомоги та у разі згоди надсилає підписаний зі свого боку проект Договору (у двох примірниках), розроблений з урахуванням примірної форми, наведеної в додатку 1 до цього Порядку.

Неповідомлення у зазначений строк електропередавальної організації про можливість надання поворотної фінансової допомоги вважається незгодою замовника щодо надання поворотної фінансової допомоги.

3.5. За умови отримання згоди замовника на надання поворотної фінансової допомоги електропередавальна організація протягом 10 робочих днів звертається  до НКРЕ із заявою в довільній формі для прийняття рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги.

До заяви електропередавальна організація додає Договори про приєднання, технічні умови та інші обґрунтовуючі матеріали.

3.6. НКРЕ протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви електропередавальної організації та доданих до неї документів приймає в установленому порядку рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги та направляє електропередавальній організації копію відповідного рішення в п’ятиденний строк з дня його прийняття.

У разі надання недостовірної інформації або ненадання обґрунтовуючих матеріалів НКРЕ не прийматиме рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги.

3.7. Електропередавальна організація протягом 20 календарних днів з дня отримання рішення НКРЕ щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги повідомляє замовника та направляє замовнику підписаний Договір або надає обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту Договору.

Доопрацьований проект Договору замовник повторно направляє електропередавальній організації. Про результати розгляду доопрацьованого проекту Договору електропередавальна організація повідомляє замовника не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня отримання доопрацьованого проекту Договору.

3.8. Джерелом повернення коштів поворотної фінансової допомоги є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на передачу електричної енергії.

3.9. Кошти, залучені електропередавальною організацією від замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до п’яти років від дати підключення приєднаних електроустановок замовників.

Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги замовнику протягом перших чотирьох років є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності.

У разі якщо плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, недостатня для повернення поворотної фінансової допомоги в повному обсязі, різниця враховуватиметься в тарифах на передачу електроенергії електропередавальної організації у п’ятому році повернення поворотної фінансової допомоги.

Кошти, отримані ліцензіатом як плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, після врахування у тарифах на передачу електроенергії електропередавальної організації коштів для повернення поворотної фінансової допомоги замовнику, вилучатимуться з тарифів електропередавальної організації у наступних періодах. Електропередавальна організація щороку до 01 грудня в довільній формі надає до НКРЕ інформацію про суми плати за приєднання іншими замовниками (у розрізі кожного замовника), що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, після врахування у тарифах на передачу електроенергії електропередавальної організації коштів для повернення поворотної фінансової допомоги замовнику.

3.10. Сума коштів для повернення замовнику поворотної фінансової допомоги враховуватиметься у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації відповідно до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01 серпня 2001 року № 801 (в редакції постанови НКРЕ від 11 грудня 2002 року № 1393), або Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕ від 26 липня 2013 року № 1030, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за № 1301/23833.

IV. Фінансування приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

4.1. Приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, фінансуються в обсязі 50 відсотків за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків – за рахунок поворотної фінансової допомоги відповідно до укладеного Договору про приєднання згідно з Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж.

За зверненням замовника сума поворотної фінансової допомоги може бути збільшена до суми повної вартості заходів, необхідних для виконання послуг з приєднання електроустановок замовника.

4.2. Включення до інвестиційних програм заходів з будівництва, реконструкції (модернізації) електричних мереж та обладнання електропередавальних організацій, пов’язаних з приєднанням об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, здійснюється відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 20/22552.

При цьому включення до інвестиційних програм заходів з будівництва, реконструкції, модернізації електричних мереж та обладнання електропередавальних організацій, пов’язаних з приєднанням об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, фінансування яких передбачається частково за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, відбувається під час формування інвестиційної програми на наступний календарний рік.

4.3. Розроблення проектної документації для приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, забезпечується електропередавальною організацією та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, та/або за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.

4.4. Після розроблення проектної документації замовник звертається до електропередавальної організації з пропозицією укласти Договір та повідомляє про частку фінансування робіт з приєднання за рахунок поворотної фінансової допомоги.

Одночасно замовник надає підписаний зі свого боку проект Договору (у двох примірниках), розроблений з урахуванням примірної форми, наведеної в додатку 1 до цього Порядку.

4.5. Електропередавальна організація протягом 10 робочих днів звертається  до НКРЕ із заявою в довільній формі для прийняття рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги.

До заяви електропередавальна організація додає Договори про приєднання, технічні умови та інші обґрунтовуючі матеріали.

4.6. НКРЕ протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви електропередавальної організації та доданих до неї документів приймає в установленому порядку рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги та в п’ятиденний строк з дня його прийняття направляє електропередавальній організації копію відповідного рішення.

4.7. Електропередавальна організація протягом 20 календарних днів з дня отримання рішення НКРЕ щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги повідомляє замовника та направляє замовнику підписаний Договір або надає обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту Договору.

Доопрацьований проект Договору замовник повторно направляє електропередавальній організації. Про результати розгляду доопрацьованого проекту Договору електропередавальна організація повідомляє не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня отримання доопрацьованого проекту Договору.

4.8. Договір для фінансування заходів, необхідних для виконання послуг з приєднання об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, укладається сторонами після розроблення проектної документації та визначення кошторисної вартості заходів, необхідних для виконання послуг з приєднання електроустановок замовника.

Повернення поворотної фінансової допомоги замовнику, що надавалася для фінансування заходів, необхідних для виконання послуг з приєднання об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, здійснюється протягом не більше десяти років, починаючи з календарного року, наступного після року, в якому отримано останній транш поворотної фінансової допомоги.

Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є складова тарифу на передачу електричної енергії електропередавальної організації.

4.9. Фінансування за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, заходів з будівництва, реконструкції (модернізації) електричних мереж та обладнання електропередавальних організацій у зв’язку з приєднанням об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, здійснюється після отримання електропередавальними організаціями поворотної фінансової допомоги в повному обсязі відповідно до умов Договору та згідно з вимогами цього Порядку.

4.10. Строк врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги становить десять років. Врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги починається з наступного календарного року після отримання останнього траншу поворотної фінансової допомоги, введення в експлуатацію об’єктів замовника та об’єктів електроенергетики, що забезпечують приєднання електроустановок замовника.

V. Фінансування приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

5.1. Вартість послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, зменшується для замовника пропорційно площі такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення до загальної площі об'єкта будівництва. Частина вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, на яку зменшено вартість послуг з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, фінансується за рахунок тарифу на передачу електричної енергії.

5.2. Зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, відбувається після введення об’єкта будівництва в експлуатацію за умови наявності таких підтвердних документів:

рішення Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, що діє відповідно до Положення про Міжвідомчу комісію з розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар/p style=ства України від 10 червня 2011 року № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 року за № 749/19487;

довідки, що видається розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня (державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву») замовнику будівництва за відповідною бюджетною програмою, із зазначенням реквізитів договору про будівництво (придбання) доступного житла або договору про надання часткової компенсації процентів;

переліку договорів про будівництво (придбання) доступного житла та/або договорів найму соціального житла;

переліку актів приймання-передачі квартир із зазначенням фактичної площі квартир;

розрахунку суми зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, розрахованого забудовником (замовником) на підставі даних щодо вартості приєднання електроустановок забудовника (замовника), фактичної площі доступного житла або житлового фонду соціального призначення та загальної площі об’єкта будівництва. Фактична площа доступного житла або житлового фонду соціального призначення підтверджується відповідною довідкою державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Загальна площа об’єкта будівництва підтверджується відповідним сертифікатом або декларацією про готовність об’єкта будівництва до експлуатації.

5.3. Рішення щодо включення до тарифу на передачу електричної енергії сум коштів для зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, приймається НКРЕ під час щорічного перегляду тарифів на передачу електричної енергії електропередавальних організацій за умови надання електропередавальними організаціями переліку документів, визначених пунктом 5.2 цього розділу, до 01 грудня попереднього року.

5.4. Електропередавальна організація забезпечує повернення замовнику суми зменшення вартості послуг з приєднання протягом періоду, в якому передбачені відповідні кошти в тарифах на передачу електричної енергії, за умови внесення відповідних змін до Договору про приєднання.

VI. Контроль за обсягами фінансування приєднань та цільовим використанням коштів, отриманих як плата за приєднання  або поворотна фінансова допомога замовників

6.1. Електропередавальні організації щокварталу (до 10 числа місяця наступного кварталу) мають надавати до НКРЕ звітну інформацію щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку. Інформація надається наростаючим підсумком за квартал, півріччя, 9 місяців та рік. Крім того, зазначена інформація оприлюднюється електропередавальними організаціями на своєму сайті.

Електропередавальні організації відповідають за достовірність цієї інформації.

6.2. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюється НКРЕ під час планових або позапланових перевірок ліцензованої діяльності електропередавальних організацій та шляхом аналізу відповідної звітності.

У разі виявлення порушень, пов’язаних з виконанням цього Порядку, за результатами здійснення контролю за додержанням електропередавальними організаціями Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433, або Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 11 жовтня 1996 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 року за № 637/1662 (в редакції постанови НКРЕ від 17 жовтня 2001 року № 1049), НКРЕ в межах повноважень приймає рішення щодо застосування санкцій до електропередавальних організацій відповідно до вимог законодавства.

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці Р.Кайдаш